28 березня 2017 року був проведений відкритий урок виробничого навчання в групі ТУ-1 з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», з теми «Документообіг та його організація. Зберігання документів.»

     З метою налаштування учнів на продуктивну роботу урок було розпочато з епіграфу «Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини – тільки один…» Ж. Руссо.

     Метою даного заняття було ознайомлення учнів з основними поняттями, принципами ведення облікової документації та її зберігання, навчити їх складати графіки з перевірки документообігу.

        

     Під час вступного інструктажу, на етапі актуалізації опорних знань, учні активно працювали, заповнюючи схему «Класифікація бухгалтерських документів», доповнювали речення, давали відповіді на питання, також вони презентували свої повідомлення з тем, які отримали напередодні. Свої знання вони оцінювали за допомогою картки самооцінювання. На протязі всього уроку панувала творча та доброзичлива атмосфера, що стимулювала учнів не тільки  на засвоєння нових знань, а і на формування вмінь і навичок  які вони застосовували під час виконання практичних завдань.

 

Майстер виробничого навчання

Шаповалова Римма Андріївна 

   23 березня 2017 року в групі №12, учні якої здобувають професію «Штукатур. Маляр. Лицювальник-плиточник», було проведеновідкритий  урок з хімії «Амоніак: властивості та використання. Солі амонію. Якісна реакція  на йони амонію» викладачем Скрипченко І.М. На уроці учні не тільки засвоїли матеріал про амоній, а й розглянули історію його відкриття, познайомилися з його будовою та властивостями. Урок був тісно пов'язаний із життям, тому першокурсники самі аналізували, пояснювали, робили висновки.

 

   Викладач вдало поєднала традиційні та інноваційні методи навчання, використала сучасні інформаційно - комунікаційні  технології, дидактичний  матеріал. Застосувавши проблемні ситуації, викладач змогла  значно активізувати роботу учнів на уроці, підвищити їх інтерес до навчального матеріалу.  Використання форм колективної, групової, індивідуальної та самостійної роботи учнів на уроці забезпечило індивідуалізацію та диференціацію навчання.

 

   Скрипченко І.М. в повній мірі реалізувала триєдину мету уроку. Акцент уроку зосередила на лабораторному досліді, під час якого учні самостійно проводили якісні реакції на йони амонію. Важливим на уроці було те, що учні не лише засвоювали знання з хімії, а і закріплювали вміння дотримуватися правил техніки безпеки.

 

   Далі  викладач запропонувала учням проаналізувати  проблемну ситуацію щодо  забруднення навколишнього середовища    через витоки амоніаку.

 

   На уроці панувала атмосфера  співпраці та  успіху, що сприяла формуванню у наших учнів пізнавальних можливостей  і бажання розширювати й поглиблювати рівень своїх навчальних досягнень.

 

                                             Методист  ДНЗ «Білопільське ВПУ»

Малик І.О.

 

   25 квітня 2017 року делегація педагогів ДНЗ «Білопільське ВПУ» у кількості 7 осіб  взяла участь  у засіданні круглого столу «Упровадження елементів дуальної форми навчання: цілі, завдання», яке було проведено на базі ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище».

   Засідання відкрила  директор НМЦ ПТО в Сумській області Олена Чхайло, яка зосередила увагу присутніх на  основних завданнях дослідно-експериментальної роботи у професійно-технічних закладах області «Сьогодні впровадження елементів дуальної форми навчання – це один із пріоритетних кроків Уряду, головною метою якого є підготовка конкурентоздатного робітника, здатного гнучко реагувати на зміни сучасного ринку праці».

  Олена Назаренко, заступник начальника Управління освіти і науки Сумської міської ради з питань професійно-технічної освіти, презентувала проект по залученню іноземного експерта в галузі «Освіта» пана Карла Вестенхьофера в рамках участі Сумської міської ради у німецькій SES (Служба старших експертів).

   Перед учасниками круглого столу виступив з  презентацією проекту  експерт  в галузі "Освіта" пан Карл Вестенхьофер, який ознайомив присутніх з дуальною системою освіти в Німеччині. Більш детально мова йшла про дуальну форму навчання, її особливості, принципи та основні підходи.

   В ході проведення круглого столу відбулося засідання творчих груп з залученням методистів НМЦ ПТО в Сумській області,  в ході якого розглядалося питання розробки та моделювання експерементальних робочих планів та програм для експериментальних груп, які будуть навчатися у 2017-2018 н.р. з елементами впровадження дуальної форми навчання.

 

Заступник директора з навчальної роботи

Глуходід О.М.

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,

пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.

 А.Дістервег

      Реформування сучасної освіти відбувається в умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій. Поліпшення якості освіти є необхідною умовою формування інформаційного суспільства. В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства постає необхідність у стовідсотковому впровадженні у навчально-виховний процес професійно-технічних навчальних закладів інформаційно-комунікативних технологій.

       У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямах діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, упроваджуються нові форми спілкування: через електронну пошту, відеоконференції, участь у роботі Інтернет – конференцій, форумів тощо.

       Упровадження ІКТ у навчальний процес  нині стає необхідністю, адже інформаційне суспільство потребує інформаційної культури від кожного його учасника.

       Тож 12 березня 2017 року в ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» було проведено семінар-практикум «Формування методичної компетентності педагога професійно-технічного навчального закладу. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчальний процес». Метою семінару було формування і вдосконалення інформаційно-комунікативних компетентностей педагогічних працівників закладу, сприяння використанню Інтернет-ресурсів в  навчально-методичній, освітній діяльності, роботі з учнями.

      В ході семінару  обговорювалися питання щодо ефективного впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчальний процес.  Основну увагу було приділено створенню та використанню освітніх блогів . Окреслено   сферу застосування даних веб-ресурсів  як засобів для створення портфоліо  та мережевого щоденника для взаємодії педагог-педагог, педагог-учень. Учасники семінару-практикуму були ознайомлені із технологією та особливостями створення веб-сайту на різних сервісах мережі Інтернет, були проведеніпрактичні вправи зі створення власного блогу на платформі  blogger.

    

        Присутні були ознайомлені  з технологією розробки та впровадження в навчальний процес  електронних навчальних ресурсів (електронних посібників,  практикумів, тестів, кросвордів).

        Викладач інформатики та інформаційних технологій Щербаченко А.Г. розкрила теоретичні та практичні аспекти використання мобільних технологій в освіті та можливості використання мережі Internet у навчальному процесі.

        Педагоги училища розуміють, що інформаційні технології є ресурсом особистісно-професійного зростання, який дозволяє осмислювати і коригувати свою педагогічну практику, засвоювати сучасний педагогічний інструментарій і визначати перспективні цілі своєї самоосвіти.

Голова циклової комісії викладачів та

 майстрів виробничого навчання

                                                                                   металообробного профілю та професій,

                              що є загальними для всіх видів діяльності

Колесник С.М.

    У квітні 2017 року проведено відкритий урок з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» з учнями групи ТУ-4 за професією «Помічник машиніста тепловоза» з теми «Підприємство: особливості, види, умови функціонування».

   

     Під час його проведення використовувались декілька інтерактивних вправ «Доповнити речення», «Асоціативний кущ» та були заслухані повідомлення  про типи підприємст за розмірами.Учні активно працювали над визначенням переваг та недоліків організаційних форм підприємств, розмірів підприємств за наведеними ознаками.  Вправи учні виконували, об′єднавшись в пари.

 

 В кінці уроку було підведено підсумки за допомогою інтерактивної вправи «Мікрофон». Під час уроку було використано мультимедійну презентацію.

 Викладач Савіна О.І.