Із досвіду роботи майстра виробничого навчання Деркачової Маї Дмитрівни.

 Деркачова Майя Дмитрівна працює в Державному навчальному закладі        «Білопільське вище професійне училище»  на посаді майстра виробничого навчання з професії «Штукатур, маляр, лицювальник – плиточник» з 2004 року. Працюючи на посаді майстра виробничого навчання зарекомендувала себе здібним, вимогливим і наполегливим педагогом, вмілим організатором навчально-виховного процесу в групі, завдяки чому досягла  значних успіхів в роботі та вихованні підростаючого покоління кваліфікованих робітників. Майя Дмитрівна  творчо застосовує свої знання та навички, постійно навчає учнів самостійності та взаємоконтролю. Уроки виробничого навчання проводить на належному методичному рівні, використовує натуральні зразки, плакати, технічні засоби навчання. Уроки виробничого навчання є цікавими для учнів. Створюючи різні проблемні ситуації, майстер виробничого навчання разом з учнями шукає оптимальні шляхи їх розв’язання. Поділяючи групу на підгрупи, майстер виробничого навчання вносить в свої уроки елементи змагання. Учні повинні не тільки виконати завдання, але й не порушити технологію виконання роботи і правила техніки безпеки. Вона  планує такі форми та методи проведення  уроків  виробничого навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, мотивації професійно - практичної підготовки. Досвід роботи майстра виробничого навчання з теми « Формування пізнавальної активності учнів на уроках виробничого навчання» було схвалено на засіданні педагогічної ради закладу ( від 25.01.2012 року , протокол №6) та узагальнено у формі методичного бюлетеня. Працюючи над методичною проблемою перед майстром виробничого навчання стояло завдання не лише дати міцні знання, практичні навички, навчити учнів правильно виконувати виробничі завдання, а й розвивати їх мислення, активізувати пізнавальну діяльність, навчити самостійно працювати.  Сучасному майстру виробничого навчання важливо усвідомити завдання, що передбачають підготовку учнів , які повинні вміти творчо мислити, зіставляти та аналізувати факти, аргументовано відстоювати свою думку.  Для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення їхніх особистих і суспільних інтересів майстру в/н необхідно володіти методиками, які стимулюють конструктивно – критичне мислення, розвивають пізнавальні та творчі здібності. Досягти цих завдань можливо тільки за умови інноваційного творчого підходу до процесу навчання. Однією з умов підвищення ефективності навчально-виробничого процесу є організація самостійної пізнавальної діяльності учнів. Це пояснюється тим , що самостійність необхідна не тільки для процесу самоосвіти , але й для можливості використання здобутих знань практично.  

Головними перевагами для активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання є високий ступінь наочності;цікавість викладу  навчального матеріалу та показу трудовихоперацій і прийомів; орієнтація на диференційований рівень підготовки ,  адекватна  оцінка        підсумкового рівня знань, умінь і навичок  учня. Найвищий рівень діяльності виражається у творчих діях ( уміннях ) , коли учні відкривають нові для себе знання , нові способи дій , коли вони самостійно не лише вирішують проблему, але і володіють вмінням визначити її. Майстер виробничого навчання сьогодні – це організатор та управлінець навчальної діяльності. А отже, основним у змісті освіти в ПТНЗ є формування в учнів системи компетентностей: ключових, галузевих, предметних, професійних. А тому головним сьогодні є: навчити учня діяти, працювати, постійно мотивувати його діяльність. Головним інструментом упровадження компетентнісного підходу до навчання під час проведення уроків виробничого навчання з професії “Штукатур” є створення робочого зошита учня з друкованою основою з виробничого навчання в майстерні. 

Робочий зошит учня з друкованою основою дає змогу учням готуватися до виконання завдань, стимулює інтерес до вивчення професії. Робочий зошит учня з виробничого навчання створено у відповідності з робочою навчальною програмою з виробничого навчання та згідно з Державним стандартом з професії “Штукатур”. Він містить теоретичний матеріал, який сприяє кращому засвоєнню вивченого матеріалу. Вся система, за якою складено робочий зошит учня з друкованою основою, забезпечує самостійність у здобутті знань, вмінь та навичок. Керуючись алгоритмом зошита учні під час вступного інструктажу    самостійно повторюють матеріал, засвоєний на уроках предметів  професійно-теоретичної підготовки.  Використання схем, таблиць і  малюнків сприяє покращенню результативності опрацювання матеріалу. В робочому зошиті учня з друкованою основою передбачено завдання для самоперевірки, включено інструкційно-технологічні карти, які сприяють вивченню послідовності виконання навчально-виробничих робіт. Щоб зробити отримання нових знань, умінь та навичок більш цікавим, використовую такі завдання як доповни речення, заповни таблицю, вибери правильну відповідь. Ситуаційні задачі, що моделюють виробничі ситуації, допоможуть учням сформувати цілеспрямовані та взаємопов’язані дії при виникненні конкретних умов діяльності, особливо в нестандартних ситуаціях. Зошит може бути використаний для організації роботи учнів ПТНЗ на уроках виробничого навчання. Він є складовою частиною комплексно-методичного забезпечення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чаус Євгенією Володимирівною викладачем предметів професійно - теоретичної підготовки залізничного профілю в грудні 2013р. був проведений відкритий урок в групі №11 з професії «Помічник машиніста тепловоза.Помічник машиніста електровоза» з теми «Роздільні пункти та робота станцій». З метою позитивного налаштування учнів викладач розпочала урок з відеосюжету «Співаючі потяги», після чого було представлено мультимедійну презентацію.

  Етап актуалізація опорних знань учнів був проведена у вигляді гри «Залізниця»,  в якій були використані різні типи завдань ( «Знайдіть помилку», «Побудуйте колію», «Складіть слово», « Розв’яжіть ситуаційну задачу»).   Під час вивчення  нового матеріалу учні учні активно використовували робочий  зошит з предмета «Загальний курс залізниць», який був розроблений викладачем.

      

 

 

 

 

 

8 жовтня 2013 року в управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації проведено ІІ етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України». За звання найкращого винахідника та раціоналізатора Сумщини на обласному рівні змагалися переможці І етапу конкурсу з 21 професійно-технічного навчального закладу.

Учасники заходу презентували науково-дослідницькі роботи за напрямами: електроніка та приладобудування, матеріалознавство та перспективні технології, машинобудування, інформаційно-телекомунікаційні системи та технології, екологія та ресурсозбереження, технічна творчість та винахідництво, робототехніка та робототехнічні системи.

ДНЗ «Білопільське ВПУ» на цій виставці-конкурсі представляв учень групи №41 Москаленко Костянтин (науковий керівник Скрипцов А. Д.). Презентація творчого проекту «Шлакоблочний станок» викликала неабияку цікавість учасників конкурсу та членів журі. Було запропоноване технічне вирішення щодо отримання будівельних блоків в домашніх умовах, що дозволить забезпечити економію будівництва.

За результатами конкурсу учень ДНЗ «Білопільське ВПУ» Москаленко Костянтин посів ІІІ місце серед учнів ПТНЗ області.

17 грудня 2013р. членами методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю для педагогічних працівників училища був проведений семінар « Непередбачувані ситуації в педагогічній взаємодії», метою якого було ознайомити педагогів з базовими поняттями з теорії непередбачуваних ситуацій, зокрема конфліктних, та опрацювати прийоми ведення конфлікту і шляхи виходу з нього.

Перед початком семінару педагоги об’єдналися в декілька групи та їм було запропоновано вправи «Мозковий штурм», «Святковий пиріг», «Педагогічна майстерність», «Серцеведення»,а також тести «Конфліктність учителя» та ряд  мультимедійних презентацій.
В ході семінару були розглянуті поняття про конфлікти, особливості педагогічних конфліктів, стилі поведінки в конфліктній ситуації,  шляхи попередження та практичні поради виходу з них. Семінар пройшов в дружній та  психологічно-невимушеній атмосфері.

        

 

 

 

 

 

   

З 04.11.2013 по 08.11.2013  в нашому навчальному закладі проходив тиждень з професії «Помічник машиніста тепловоза».

Дата проведення тижня залізничної професії була обрана не випадково, адже саме 4 листопада відзначається День Залізничника.

Тиждень  з професії «Помічник машиніста тепловоза»  був насичений цікавими заходами: відеолекторій «З дизелем по рейкам», конкурс стіннівок, конкурс  кросвордів, конкурсна програма «З Днем народження, Залізнице».

Метою  проведення  конкурсної  програми  «З Днем народження, Залізниця!!!» було  виявлення  професійної майстерності учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза», перевірка  рівня  теоретичних знань  та вміння застосовувати їх на практиці, розвивати інтерес до обраної професії, виховувати в учнів почуття відповідальності, любов до професії.

В конкурсній програмі взяли участь 3 групи: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ група № 21 «Залізничник»,  група №31 «Локомотив»,  група ТУ-24 «Експрес».

Програма була насичена різноманітними конкурсами «Візитка», «Вікторина», питання якої стосувалися історії заснування та розвитку Південної залізниці. «Привітання з Днем залізничника»,  конкурс «Ерудит». Найвеселіше пройшов конкурс «Музичний», адже кожен залізничник повинен знати пісні про залізницю. Цікавим був конкурс «Технічні пазли». Командам необхідно було зібрати пазли, визначити марку і серію тепловоза та дати його технічну характеристику. Наприкінці конкурсної програми  проходив  найзагадковіший  конкурс «Чорний ящик», в чорному ящику знаходилися речі,  які є невід’ємною частиною залізничного транспорту, учням необхідно було дати відповідь на питання та відгадати той таємничий предмет.

Всі команди  плідно працювали, а компетентне журі уважно стежило за перебігом конкурсів і оцінювало кожну команду. За результатами роботи журі було визначено такі місця:

1 місце – група № 31 «Локомотив»

2 місце – група ТУ-24 «Експрес»

3 місце – група № 21 «Залізничник»