Друк 

 

ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________ ________________

 

_«___» _____________2018 р.

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія: Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Код:  7233

Кваліфікація:слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та  устаткування 2 (1-2)-го розряду

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

__________________________

__________________________

«___» _____________2018 р.

 

Протокол № ____ від _______

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю

Протокол від ________________№ _____

 

 

 

 

 

 

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

за професією: : Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Кваліфікація: :слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та  устаткування 2 (1-2)-го розряду,3 розряду

 

 

 

 

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

ЗПБ

СРСГМУ

2-1

СРСГМУ

2-2

 

СРСГМУ

3.1

 

Загальнопрофесійна підготовка

21

21

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

214

 

98

106

10

 

Професійно-практична підготовка

467

 

186

239

42

 

Кваліфікаційна пробна робота

7

 

 

7

 

 

Консультації

20

 

 

20

 

 

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

7

 

 

7

 

 

Загальний обсяг навчального часу (без п.4,5)   

736

21

284

379

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія: : Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Кваліфікація:  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та  устаткування 2 (1-2)-го розряду

 

Загальнопрофесійна підготовка

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок

Основи правових знань

7

Тема 1.Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Тема 2 Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні  надбання та мову.

Основні особистості, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та  в інших випадках , передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна рада України ( парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад конституційного Суду України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємництв і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна  відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 8.  Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України.

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

 

Інформаційні технології

7

Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси.

Тема 2. Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві.

Необхідність використання ГІС в сільському господарстві.

Апаратні засоби для точного землеробства. Системи паралельного водіння на базі GPSнавігації. Пробовідбірники ґрунту й агрохімічні лабораторії. Датчики врожаю. Системи диференційованого внесення рідких і твердих добрив та ядохімікатів.

Моніторинг сільськогосподарських угідь. Моніторинг робочих ділянок полів.Агрохімічний моніторинг полів. Складання карт врожайності. Аналіз різних умов місцевості.

Моніторинг техніки. Автоматизований збір даних, на основі GPSнавігації. Візуалізація переміщень техніки. Оперативний облік механізованих робіт.

Технологічне планування й управління.

Тема 3. Застосування програмного забезпечення ПК в сільському господарстві.

Організація табличної інформації в Ехсеl; типи даних; форматування даних, форматування та виведення таблиць на друк; обчислення в Ехсеl; види адресації; використання стандартних функцій; застосування майстра функцій; організація графічної інформації в Ехсеl; типи діаграм; елементи діаграм, майстер діаграм; редагування діаграм;створення власного нестандартного типу діаграм; робота з базами даних (списами) вЕхсеl; створення списку; сортування списків; відбір даних засобами автофільтру;використання розширеного фільтра, консолідації даних, майстра зведених таблиць при обробці баз даних; реалізація умовних конструкцій; умовне форматування; задач математичного, фізичного та економічного змісту. Основи роботи з GPS навігаторами (робота з каталогами і базами даних)

Лабораторно-практичні роботи:

1. «Організація табличної та графічної інформації в Ехсеl. Виконання обчислень в Ехсеl».

2. «Робота з базами даних (списками) в Ехсеl. Реалізація умовних конструкцій; умовне форматування».

Тема 4. Використання можливостей глобальної мережі Internet в сільському господарстві.

Локальні і глобальні мережі; клієнти та сервери; протоколи; адресація в Інтернет; Web-сторінки, Web-сайти, Web-браузери, Web-сервери; адресація в Інтернет; браузери; пошук інформації; пошукові системи; спеціалізовані Web-ресурси; закон про авторське право.

 

Основи галузевої економіки

7

Тема 1. Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет науки.

Поняття економіки, економіки сільського господарства та підприємництва, розвиток економіки (в тому числі регіональної) на сучасному етапі.

Тема 2. Сільське господарство – особливості перспективи розвитку на сучасному етапі.

Поняття та структура АПК; організаційні форми підприємницької діяльності; форми власності на землю, державна політика в АПК.

Тема 3. Земля – головний засіб виробництва у сільському господарстві. Нормативно-правова база; земельні фонди та їх структура; земельна рента та ціна землі; поняття Земельного кадастру.

Тема 4. Матеріально-технічна база сільського господарства та заходи щодо її раціонального використання.

Особливості матеріально-технічної бази; механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва; енергетичні ресурси; транспортні засоби.

Тема 5. Трудові ресурси і продуктивність праці.

Особливості використання трудових ресурсів; продуктивність праці та шляхи її підвищення.Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці.Основи організації роботи по змінах.


Тема 6. Нормування праці у сільському господарстві.

Поняття нормування. Принципи нормування. Класифікація затрат робочого часу. Види норм праці. Способи встановлення норм праці.

Тема 7. Оплата праці у сільському господарстві.

Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати праці. Натуральна оплата у сільському господарстві. Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа) та інших документів.

 

Професійно-теоретична підготовка

 

ЗПБ-1

Основи електротехніки

7

Тема . Зміст предмета

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”..

Тема . Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні  поля: поле точкового заряду, поле зарядженої  осі, поле між  двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора  і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Тема. Напівпровідникові прилади

Електричні властивості напівпровідників. Електропровідність напівпровідників. Напівпровідникові діоди, будова, робота і параметри. Правила зображення на схемах. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування. Випрямлячі, їх призначення і застосування. Схеми випрямлення – двопівперіодна, мостова, принцип їх роботи. Регулювання та стабілізація випрямленої напруги.

Тема. Електромагнетизм.

Простіші  магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Тема. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів.  Будова  та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Тема. Трансформатори

Принцип дії  та будова   трансформаторів. Коефіцієнт  трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії  трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

рансформатора.

Тема. Електричні машини.

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних  машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні  генератори, синхронні компенсатори.  Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора  постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики  генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент.  Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми ввімкнення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.

Тема . Електричні апарати.

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.

Тема. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні засоби і способи захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

Поняття про ПТБ та ПТЕ.

ЗПБ-2

Основи технічного креслення

7

Тема . Основні поняття технічного креслення.

Основні поняття технічного креслення.

Тема . Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

               Правила оформлення креслення, формат рамки, основний напис. Лінії креслення. Правила нанесення розмірів. Масштаби креслень.

Лабораторно-практична робота:

1. Нанесення розмірів на плоску деталь.

Тема . Геометричні побудови.

               Графічний склад зображення на кресленнях. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих, побудова кутів. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини. Спряження.

Лабораторно-практична робота:

  1. Виконання спряжень.

Тема 4. Вигляди на кресленні

               Поняття про вигляди. Взаємне розміщення виглядів предмета на креслені. Проекція точки предмета на основних виглядах. Вимоги до побудови виглядів предмету на кресленнях.

               Побудова предмета в трьох виглядах на креслені.

Лабораторно-практична робота: Креслення деталі в трьох виглядах.

Тема 5. Методи проектування.

              Види проектування. Центральне проектування. Паралельне проектування. Прямокутне проектування. Проектування на три площини проекцій.

Лабораторно-практична робота:

 1.Побудова третьої проекції по двох заданих

Тема 6. Читання креслень.

                        Послідовність побудови виглядів. Нанесення розмірів на виглядах. Аналіз форми предмета за кресленням. Елементи поверхні предмета. Проекція точок на поверхні предмета.

Лабораторно-практична робота:

  1. Проекція точок на поверхні предмета.

ЗПБ -3

Основи матеріалознавства

7

Тема . Вступ, класифікація матеріалів

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання. Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні властивості матеріалів.

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити).

Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, легкість та інші).

Класифікація за фізико – хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інші).

Нормативна та навчальна  література з матеріалознавства.

Тема. Метали і сплави

Класифікація металів. Їх фізико-хімічні властивості.

Чавуни та сталі

 Сірий, білий і ковкий чавун, його особливості, механічні, технологічні властивості, галузь застосування. Застосування чавуну для виготовлення деталей автомобілів.

  Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад, механічні і технологічні властивості. Леговані сталі, їх механічні і технологічні властивості, маркування, галузь застосування. Застосування сталі для виготовлення деталей автомобілів.

Кольорові метали, їх сплави

  Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, алюміній, магній, їх властивості, галузь застосування.  Їх застосування у дротах та кабелях автомобілів.

   Особливості термообробки сплавів.

   Припої легкоплавкі і тугоплавкі.

   Антифрикційні сплави. Їх властивості. Застосування у конструкціях автомобілів.

 Матеріали, що застосовуються в гальмових пристроях. Їхній склад і властивості.

  Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів. Способи захисту від корозії.

Тема .  Діелектрики

          Класифікація діелектриків.

          Рідинні діелектрики. Класифікація, галузь застосування.

          Оліфи натуральні, напівнатуральні і штучні, їхній склад, властивості і галузь застосування.

         Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій автомобілів. Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.

           Тверді діелектрики. Класифікація, галузь застосування, характеристики.

Скло і фарфор. Каучук і гума, папір, картон.

Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в’яжучих.

ЗПБ-4

Система технічного обслуговування

7

Тема. Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин.

Основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин. Роль кожного елемента системи технічного обслуговування.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів, комбайнів і машин, що вивчаються. Засоби технічного обслуговування.

Стаціонарні майстерні, пункти і пости технічного обслуговування машин.

Тема. Деталі машин. Види спрацювання та відновлення деталей машин

Деталі машин: деталі кріплення, вали, підшипники, з’єднання, передачі, муфти, редуктори, коробки передач.

Види спрацювання деталей машин, причини їх виникнення, спрацювання деталей у рухомих з'єднаннях і форми виявлення спрацювання. Методи відновлення деталей та сполучень. Способи усунення тріщин.

Відновлення різьби в отворах і на валах. Випрямляння деформованих деталей.

 

 

Охорона праці

30

Тема.  Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоров¢я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо дотримання безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов¢язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою у сільськогосподарському виробництві. Вимоги до персоналу, який обслуговує трактори та сільськогосподарські машини.

Вимоги безпеки праці під час проведення ремонту і технічного обслуговування машин.

Заходи щодо безпеки праці під час виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.  

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам¢ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засобиколективногозахиступрацівників.

Евакуація з приміщень у разіаварії.

Тема.  Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об¢єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об¢єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Тема.  Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема .  Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці на тракторах.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Тема . Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного удару, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Модуль СРСГМУ – 2.1. Виконання слюсарних робіт

Професійно-теоретична підготовка

СРСГМУ2-1.1 Виконання основних видів слюсарних операцій вручну

Слюсарна справа

40

Тема. Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу.

Площинне розмічання. Призначення і види розмічання. Інструмент і приладдя, що використовуються під час розмічання (їхні види, призначення, будова). Послідовність виконання робіт при розмічанні за шаблоном і зразком. Прийоми площинного розмічання. Способи визначення придатності заготовок і підготовка до розмічання. Визначення порядку розмічання. Способи виконання розмічання, перевірка розмічання і накернування деталей. Розмічання за кресленням і шаблоном. Розмічання від краю і центрових ліній. Механізація процесів розмічання (механічний, електричний кернер та інші пристосування).

Дефекти при розмічанні. Запобігання дефектам. Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Рубання металу. Призначення і використання слюсарного рубання.

Інструмент для рубання, вибір інструмента залежно від характеру роботи.

Послідовність робіт при розрубуванні і обрубуванні поверхонь, вирубуванні канавок.

Раціональні прийоми ручного рубання різних металів. Рубання пневматичним (рубальним) молотком. Можливі дефекти при рубанні, запобігання їм. Організація робочого місця, безпечні методи праці.

Випрямляння металу. Призначення і використання випрямляння. Способи і правила випрямляння листового, штабового і пруткового матеріалу,  труб. Інструменти, пристосування, які використовуються під час випрямляння. Механізація процесу випрямляння. Можливі дефекти при випрямлянні. Запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Згинання металу. Призначення і використання згинання, правила і способи згинання листового, штабового і круглого матеріалу за радіусом. Особливості згинання деталей із пружних матеріалів. Обладнання, інструмент і пристосування для згинання металу і труб, їхнє призначення і будова

Різання металу.  Призначення, прийоми і способи різання металу ножівкою, ручними, важільними, дисковими, стрічковими пилами, абразивними кругами.

Ножівкове полотно. Розміри ножівок. Вибір ножівкового полотна залежно від властивостей розмірів оброблюваного матеріалу.

Будова ручної і механічної ножівок.

Будова ручних і важільних ножиць для різання листового металу. Ручні пневматичні і електричні ножиці, їхнє використання.

Організація робочого місця. Безпечніметоди праці.

СРСМУ-2.2

Система технічного обслуговування

24

Тема. Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин.

Основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин. Роль кожного елемента системи технічного обслуговування.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів, комбайнів і машин, що вивчаються. Засоби технічного обслуговування.

Стаціонарні майстерні, пункти і пости технічного обслуговування машин.

Тема. Деталі машин. Види спрацювання та відновлення деталей машин

Деталі машин: деталі кріплення, вали, підшипники, з’єднання, передачі, муфти, редуктори, коробки передач.

СРСГМУ – 2.2.1

Розбирання сільськогосподарських машин, тракторів комбайнів, підготовка їх до ремонту

Трактори  

54

Тема . Вступ.  Класифікація, загальна будова тракторів

Завдання предмета, зміст програми, порядок проведення занять.

Класифікація. Загальна будова тракторів. Схеми, розміщення та взаємодія вузлів і механізмів трактора.

Органи керування трактора. Пуск і зупинка двигуна.

Тема . Двигун.

Класифікація, загальна будова.

Двигунвнутрішнього згоряння, його застосування. Класифікація двигунів. Основні поняття і визначення: мертва точка, хід поршня, об'єм камери згоряння, робочий об'єм циліндра, ступінь стиску і літраж двигуна,

такт, повний об’єм циліндра.

Робочий цикл чотиритактного дизельного двигуна та двотактного карбюраторного двигуна. Порядок роботи циліндрів двигунів.

Механізми і системи. Схема нумерації циліндрів двигуна.

Кривошипно-шатунний механізм, газорозподільний та декомпресійний механізми.

Призначення, будова деталей кривошипно-шатунного і механізму газорозподілу; фази газорозподілу.

Діаграма фаз газорозподілу. Регулювання зазорів між клапанами і коромислами.

Типи декомпресійних механізмів.

Ознайомлення в будовою і дією декомпресійного механізму двигуна.

Умови нормальної роботи кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів. Несправності КШМ.

Система охолодження.

Призначення системи охолодження.

Типи системи охолодження (водяний, повітряний), їх склад. Робота системи охолодження. Будова і принцип дії елементів системи охолодження (радіатора, водяного насоса, вентилятора, термостата). Контроль за роботою системи охолодження. Охолоджуючі рідини.

Основні несправності системи охолодження

Система мащення.

Призначення системи мащення. Типи систем мащення. Поняття про тертя і мастильні матеріали. Схеми системи мащення.

Система мащення, її будова та робота. Будова та принцип дії системи мащення (масляного насоса, фільтрів, центрифуги, масляних радіаторів).

Основні несправності системи мащення.

Контроль за роботою системи мащення.

Система живлення.

Призначення, схема роботи системи живлення дизельних двигунів. Призначення і будова повітроочисників. Турбокомпресор. Впускні і випускні трубопроводи.

Сумішоутворення в дизелях.

Будова і робота системи живлення. Способи регулювання подачі палива у камери згоряння.

Підкачувальні насоси. Паливні насоси високого тиску.

Призначення і типи регуляторів частоти обертання колінчастого вала двигунів.

Форсунки, паливо проводи, паливні фільтри.

 Глушник.

Система живлення пускового двигуна

Система пуску допоміжним двигуном.

Способи пуску двигунів. Будова пускового двигуна.

Призначення та будова передавального механізму.

Засоби для полегшення пуску дизеля.

Особливості будови двигунів встановлених насамохідних комбайнах.

Тема . Трансмісія тракторів.

Призначення, класифікація і схеми трансмісії тракторів.

Призначення, класифікація та будова зчеплення, принцип дії.

Несправності муфт щеплення.

Призначення, класифікація коробок передач, роздавальних коробок, понижуючих редукторів їх будова та робота.

Проміжні з’єднання та карданні передачі. Основні несправності коробки передач.

Ведучі мости.

Загальні відомості про ведучі мости тракторів

 Призначення, будова і принцип дії головної передачі, диференціала.

Призначення та будова механізму блокування диференціала.

Ведучі мости гусеничних тракторів.

Кінцева передача, її призначення, будова та робота.

Основні несправності ведучих мостів.

Гальмові системи.

Призначення гальм на тракторах. Типи гальмівних механізмів. Будова і робота вузлів і деталей гальмових систем з механічним приводом.

Основні несправності гальмової системи

Тема . Ходова частина і рульове керування тракторів.

Загальні відомості про ходову частину.

Будова переднього моста. Розвал, схід коліс.

Маточини коліс, типи коліс, їхнє кріплення.

Пневматична шина, її призначення та будова. Розміри та позначення шин. Демонтаж та монтаж шин. Регулювання ширини колії коліс.

Ходова частина гусеничних тракторів

Механізми керування гусеничними тракторами.

Призначення, розміщення, будова, принцип дії рульового керування колісних тракторів.

Основнінесправностіходовоїчастини і рульовогокеруванняколісних і гусеничнихтракторів.

Тема . Начіпна гідросистема тракторів

Призначення та загальна схема роздільно-агрегатної гідравлічної системи. Основні агрегати системи, їхнє призначення, будова.

Будова начіпного механізму трактора.

Несправності начіпної гідросистеми. 

Тема. Робоче та допоміжне обладнання тракторів.

Призначення, класифікація, загальна будова валів відбору потужності тракторів (ВВП). Місце розміщення вала відбору потужності на тракторах, що вивчаються.

Приводні шківи, їхнє призначення, розміщення, механізми включення. Використання приводного шківа та валів відбору потужності. Несправності гідравлічної начіпної системи і робочого обладнання.

Будова кабіни. Вентиляція кабіни. Будова та привод склоочисника.

Тяго-зчіпні та буксирні пристрої, гідрофікований гак.

Тема . Електрообладнання тракторів.

Загальна схема електрообладнання тракторів. Джерела та споживачі електричної енергії.

Призначення, будова та робота свинцево-кислотного акумулятора. З'єднання акумуляторів у батареї. Маркування акумуляторних батарей.

Будова та робота генератора змінного струму.

Призначення, будова та робота реле-регулятора. Пуск двигуна електричним стартером і значення його надійності.

Будова та принцип дії стартера.

Призначення приладів освітлення, сигналізації та контролю. Їх розміщення.

Основні несправності електрообладнання.

 

 

 

Види спрацювання деталей машин, причини їх виникнення, спрацювання деталей у рухомих з'єднаннях і форми виявлення спрацювання. Методи відновлення деталей та сполучень. Способи усунення тріщин.

Відновлення різьби в отворах і на валах. Випрямляння деформованих деталей.

 

 

Сільськогосподарські машини

 

28

Тема . Ґрунтообробні машини і агрегати

            Класифікація ґрунтообробних машин і агрегатів.

Плуги, їхнє призначення, класифікація та загальна будова. 

            Лущильники

Лущильники, їхні типи, загальна будова.

            Борони, котки. Комбіновані агрегати

Борони, їхні типи та призначення. Будова зубових і дискових борін, що використовуються у певній зоні. Котки, їхня будова та призначення.

            Культиватори

Культиватори, їхня класифікація, використання, будова.

Тема . Машини для приготування та внесення добрив.

Типи машин для приготування добрив. Типи машин для внесення добрив. Будова машин для розкидання органічних добрив та органічно-мінеральних сумішей. Будова машин для внесення безводного аміаку, рідкого добрива.

Тема 4. Сівалки.

Призначення, типи та будова висівних апаратів, насіннєпроводів і сошників.

Загальна будова начіпних сівалок для пунктирного висіву кукурудзи та інших просапних культур

Тема . Машини по догляду за посівами

Культиватори, рослинопідживлювачі. Типи, загальна будова.

Тема . Машини для хімічного захисту сільськогосподарських  рослин.

Машини для протруювання зерна; типи, призначення, загальна будова.

Машини для хімічного захисту рослин, іх призначення, типи, загальна будова

Тема. Машини для збирання соломи і заготівлі трав на сіно.

Типи косарок, їхня характеристика та будова.

Типи граблів. Будова поперечних, бокових, колісно-пальцевих граблів.

Тема . Льонозбиральні машини.

Будова льонозбиральних машин. Використання та будова льонозбиральних машин.

Тема . Картоплезбиральні машини

Машини для збирання картоплі. Використання та будова картоплезбиральних машин.

Тема 1. Кукурудзозбиральні машини.

Будова кукурудзозбиральних машин.

Тема . Бурякозбиральні машини.

Будова машин для збирання цукрових буряків

Тема. Зерноочисні машини.

Будова зерноочисної машини. Зерносушарки безперервної дії, їх будова.

Сортування зерна. Будова машин для сортування зерна

 

Професійно-практична підготовка

 

Виробниче навчання

222

    Тема.     Читати прості машинобудівні креслення; розмічати осьові лінії, на кернувати, перевіряти розмічання і на кернування деталей, розмічати різними способами, виявляти дефекти, розмічати механічними кернерами, іншими приладами; рубати зубилом листову сталь, вирубувати крейцмейселем прямолінійні і криволінійні пази за розмічальними рисками, вирубувати на плиті заготовки різних контурів із листового металу, випрямляти за допомогою ручного преса, випрямляти труби із сортової сталі, випрямляти метал, випрямляти листову сталь в лещатах, на плиті з використанням пристосувань; випрямляти кільця із дроту та з листової сталі, випрямляти труби у спеціальному пристрої та з наповнювачем; виконувати різання металу з використанням ручного інструменту; виконувати різання труб труборізом; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт.

Тема.Обпилювати деталі різних профілів вручну за 12 - 14 квалітетами; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт.

керувати свердлильним верстаком, проводити загострення свердел; встановлювати свердлильні патрони, перехідні  втулки; кріпити свердла та заготовки; виконувати свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлити отвори у деталях за шаблонами, свердлити за кондуктором і розміткою, свердлити під розвертку; зенкерувати просвердлені отвори,  зенкувати отвори  під головки болтів, гвинтів, заклепок; ррозвертати вручну циліндричні і конічні отвори чорновими і чистовими розвертками; готувати інструмент для нарізання різьби; нарізувати різьби на стержні; нарізувати внутрішні різьби,  перевіряти якість різьби; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт

 

 

 

Виробнича практика

203

Тема. Ознайомлення з виробництвом, безпека праці під час слюсарно-ремонтних робіт

Інструктаж з безпеки праці, промислової санітарії і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів індивідуального та колективного захисту. Ознайомлення з підприємством. Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у виробничому підрозділі. Взаємозв'язок виробничого підрозділу з іншими виробничими підрозділами підприємства (організації, установи). Ознайомлення з робочими місцями слюсаря. Інструктаж з безпеки праці на робочому місці.

Тема. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування складністю 1-2-го розрядів.  Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розрядів у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

СРСГМУ 3.1

Слюсарна справа

10

 

       Тема .Технологічний процес слюсарної обробки

Поняття про технологічний процес. Основні вимоги до технологічних процесів обробки. Наукова організація праці технологічних процесів обробки.

Поняття про технологічні карти слюсарної обробки.

Визначення розмірів заготовки, підбір заготовки. Вибір базових поверхонь і методів обробки.

Вибір ріжучого, вимірювального інструменту, пристосувань, режимів обробки для виконання робіт за 11-12 квалітетами.

Схеми розташування полів допусків. Конструктивний та експлуатаційний допуск. Визначення міжопераційних припусків на визначені слюсарні операції та допуски на проміжні розміри.

Використання інструментів і пристосувань, прискорюючих і механізуючих виконання операцій. Значення скорочення допоміжного часу на встановлення та знімання деталі, інструмента.

Забезпечення вимог якості і надійності виробів.

Розбір технологічних карт слюсарної обробки.

Тема2.Паяння

Призначення і використання  паяльних з’єднань. Методи паяння.

Очищення і знежирювання поверхонь перед паянням. Послідовність робіт під час паяння. Організація робочого місця. Правила безпеки праці під час паяння.

Тема.Склеювання

Технологія склеювання під час виконання слюсарних робіт. Клеючі речовини. Обладнання, пристосування та інструменти для виконання робіт. Дефекти.

Причини неміцності клейових з’єднань. Вимоги до організації робочого місця.

Тема.Технологія клепання при ремонті середньої складності. Механізація клепання.

Прийоми та способи клепання при ремонті середньої складності. Дефекти у заклепкових з’єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.

Механізація клепальних робіт. Інструменти і пристрої для механізованого клепання, будова та правила користування ними.

Тема. Шабрування.

Шабрування. Призначення і використання шабрування. Якість поверхонь, оброблених шабруванням за 11-12 квалітетами. Основні види шабрування. Припуски на шабрування плоских  поверхонь. Інструмент і пристрої, які використовуються при шабруванні площин, будова, призначення і правила поводження з ними. Підготовка до шабрування і заправляння шаберів.

Способи визначення точності шабрування.

Механізація шабрування.

Види та причини дефектів при шабруванні, виправлення дефектів і запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Передові методи праці.

Тема . Пригонка та припасування.

Використання припасування та пригонки при складальних роботах.

Інструмент, пристрої та обладнання, які використовуються під час пригонки та припасування. Правила пригонки та припасування.

Можливі дефекти, запобіжні заходи.

 

 

Виробниче навчання

 

 

42

 

Тема. Виконувати  підготовку поверхонь для паяння м’якими та твердими припоями, підбирати і підготовлювати флюси, очищати, нейтралізувати і промивати місця з’єднання після паяння; виконувати підготовку поверхонь, підбирати клеючі речовини, виконувати операції із склеювання деталей,  контролювати якість; виконувати клепальні  роботи середньої складності вручну та за допомогою механізмів,  контролювати якість; виконувати пригонку та припасування деталей середньої складності, контролювати якість; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт