ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

                            підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________  ________________

 

_«___» _____________2018 р.

 

 

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія 7133 «Штукатур»

Кваліфікація: штукатур 3 (2-3)-го розряду

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

__________________________

__________________________

«___» _____________2018 р.

 

Протокол № ____ від _______

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю

Протокол від ________________№ _____

 

 

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

за професією: 7133 Штукатур

Кваліфікація: штукатур 3 (2-3)-го розряду

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

Загальнопрофесійний блок

ШТ-2-3.1

ШТ-2-3.2

ШТ-

2-3.3

ШТ-
2-3.4

 

Загальнопрофесійна підготовка

36

36

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

183

51

48

36

24

24

 

Професійно-практична підготовка

378

18

48

72

24

216

 

Кваліфікаційна пробна робота

14

 

 

 

 

 

 

Консультації

30

 

 

 

 

 

 

Державна кваліфікаційна атестація

7

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4.5)   

648

105

96

108

48

240


Професія 7133 «Штукатур
»

Кваліфікація: штукатур 3 (2-3) - го розряду

 

Загальнопрофесійна підготовка

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок
ЗПК -1

«Основи трудового законодавства»

 

 

12

Тема. Основні трудові права та обов’язки працівників

            Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.
           
Основні трудові права.
            Основні трудові обов’язки працівників.
Тема. Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору
           
Трудовий договір, його зміст і форми.
            Умови прийняття на роботу.

            Строки випробування при прийнятті на роботу.
            Підстави припинення трудового договору.

            Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам.
            Тематичне оцінювання.
Тема. Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві
          
Форми та види соціального захисту працівників підприємства.
           Порядок звільнення працівників.
           Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація  зайнятості населення.
           Компенсації і гарантії при втраті роботи.

           Тематичне оцінювання.

ЗПК -2

«Основи ринкової економіки»

12

Тема. Сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності
           Підприємство: особливості, види, умови функціонування. Функції і принципи економічної діяльності підприємства.
            Сутність підприємництва, його функції та умови існування. 
            Види і форми організації підприємницької діяльності.
 Тема. Організаційно-економічні форми підприємства

          Організаційно-економічні форми підприємства.

            Тематичне оцінювання.
Тема. Основні принципи нарахування заробітної плати
            Поняття і види заробітної плати.
            Форми і системи оплати праці.
Тема. Основи енергозбереження в професійній діяльності
           Вступ в енергетичний менеджмент.
           Енергетичний та екологічний менеджмент, їх зв‘язок.
Тема. Основи захисту навколишнього середовища в професійній діяльності

           Актуальні проблеми захисту навколишнього середовища.
           Показники якості навколишнього середовища.
           Тематичне оцінювання.

ЗПК -3

«Інформаційні технології»

12

Тема. Оволодіння основами роботи на персональному комп’ютері
           
Суспільство і інформація. Інформація та інформаційні відносини.  Перетворення інформації в ресурс, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника. Інформаційні технології в будівельній галузі.
            Мережні системи та сервіси. Безпечна робота в Інтернеті. Принципи інформаційної безпеки. Поняття про конфіденційність в Інтернеті, авторське  право та інтелектуальну власність, захист персональних даних тощо. Навчання в Інтернеті. Перспективи розвитку професії будівельної галузі  в майбутньому; аналіз тенденцій на ринку праці.
            Поняття, призначення та класифікація документів.Документообіг. Стиль ділового листування . Загальні правила оформлення документів. Шаблони та формуляр-зразки документу. Правила оформлення сторінки.Стандарти та уніфіковані системи документації.
Технічні засоби обробки документів та інформації..
Програмні засоби обробки документів та інформації. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів
Електронний документообіг. Передавання електронних документів. Зберігання електронних документів. Забезпечення конфіденційності електронних документів.
               Комп’ютерно-орієнтовані засоби обробки та аналізу інформації; планування і виконання завдань; прогнозування результатів за напрямком професії.

ЗПК -4

«Технологія штукатурних робіт»

18

Тема. Основні відомості про частини й конструкції будівель

Класифікація будівель і споруд за призначенням, капітальністю, поверховістю, матеріалами і конструкціями елементів, що несуть навантаження.

Вимоги до будівель і споруд за міцністю, стійкістю, довговічністю і вогнестійкістю.

Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості. Основні елементи будівель, їх призначення й улаштування.

Технологія спорудження  будівель: підготовчий період, основний період. Загально-будівельні та спеціальні роботи. Благоустрій території навколо спорудженої будівлі. Перспективи розвитку будівельної індустрії.
Тема. Технічна документація в будівництві, державні будівельні норми
            Нормування й система оплати праці опоряджувальників. Матеріальне заохочення.

Нормативна й технологічна документація на опоряджувальні роботи.
Тема. Організація будівельного майданчика
           Значення трудової дисципліни для ефективності госпрозрахункових бригад.

Механізація й комплексна механізація будівельних робіт. Скорочення  довготривалого внутрішнього опорядження будівель і споруд.

ЗПК -5

«Охорона праці»

6

Тема . Правові та організаційні основи охорони праці.

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

            Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

 

ЗПК -6

«Матеріалознавство»

9

Тема. Загальні відомості про основні властивості будівельних матеріалів і виробів, матеріалів для опоряджувальних робіт
          
Значення будівельних матеріалів для будівництва й зростання їх виробництва в Україні. Класифікація матеріалів, які застосовуються при виконанні штукатурних робіт. Задачі промисловості будівельних матеріалів за планом розвитку народного господарства. Основні види сучасних матеріалів, їх застосування в будівництві.

Основні властивості будівельних матеріалів: фізичні, хімічні, механічні.

Фізичні властивості: питома й об’ємна вага матеріалів: щільність, пористість, дійсна й уявна вологість, вагове й об’ємне водовбирання, гігроскопічність, водопроникність, теплопровідність. Вплив температури й вологості на властивості матеріалів. Акустичні властивості матеріалів. Властивості, що визначають стійкість матеріалів. Довговічність, водостійкість і вогнестійкість матеріалів.

Механічні властивості матеріалів: міцність, тріщиностійкість, пружність, пластичність, крихкість, повзучість, твердість, ударна в’язкість, утомленість та інші властивості матеріалів.

Хімічні властивості матеріалів: лугостійкість, кислотостійкість, газостійкість, корозійна стійкість, розчинність у воді. Значення хімії для розвитку промисловості будівельних матеріалів.
Тема. Вимоги державних та міжнародних стандартів,  технічних умов до характеристик будівельних матеріалів   
            Поняття про державну систему стандартизації в Україні.

 

 

ЗПК -7

«Будівельне креслення»

9

Тема. Формати і рамки креслень.  Основний напис.  Лінії креслення.  Шрифти.

Визначення поняття "формат".  Позначення і розміри форматів. Рамка креслення.

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення

Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, співвідношення товщин, при­значення.

            Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях.

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на крес­леннях. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини ду­ги кола.

Правила нанесення розмірних чисел.

Масштаби: визначення, призначення та позначення на креслен­нях.

Практичні роботи:

 1 . Виконати основний напис. Зобразити види ліній.

2.Написати креслярським шрифтом великі та малі літери українського алфавіту,  цифри. Написати будівельні терміни за професією, яка вивчається.

3. Виконати графічне зображення в масштабах 1:1,  1:2,  2:1. Нанести розміри на графічне зображення деталі.

 

ЗПК -8

«Основи електротехніки»

9

Тема. Основні закони електричного струму.
            Загальні відомості про основи електро-техніки. Елементи електричних кіл.  Закони електричних кіл постійного струму.

              Послідовневне, паралельне та змішане зˊєднанання споживачів і джерел елек-тричної енергії.  Джерела електричного струму.
Тема . Електровимірювальні прилади та правила виконання електричних вимірювань.
              
Апаратура керування та захисту.
              
Правила експлуатації електрофікованих електричних машин.
               Класифікація освітлювальних приладів та особливості експлуатація переносних ліхтарів на будівельному майданчику.

ЗПБ - 9

«Виробниче навчання»

18

Тема. Оволодіння основними відомостями про будівництво.
            Організація робочого  місця.

            Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

            Підбирання та використовування ручних, механізованих, електричних інструментів.

 

Професійно-теоретична підготовка

 

Модуль ШТ-3(2-3).1. Виконання робіт перед оштукатурюванням поверхонь

«Технологія штукатурних р0обіт»

24

Тема. Підготовка поверхонь під обштукатурювання
    
Поняття про штукатурні роботи, види інструментів та їх класифікація.
            Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і спеціальних сумішей.
             Способи підготовки цегляних, бетонних та інших каменеподібних поверхонь під оштукатурювання вручну та із застосуванням ручних механізованих інструментів.
             Провішування поверхонь.
Тема. Підготовка розчинових сумішей
           
Види розчинових сумішей і їх класифікація.
            Приготування розчинових сумішей для набризку, ґрунту, накривки;
            Товщина кожного шару в залежності від виду розчинової суміші та поверхні.
            Приготування розчинових сумішей за заданим складом.
            Транспортування сухих розчинових сумішей у межах робочої зони.
            Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки, приготування розчинів для безпіскової накривки поверхонь.
            Організацію робочого місця при приготуванні розчинової суміші, правила безпеки праці, самоконтролю під час виконання прийомів накидання розчину  на стіни.
Тема. Опорядження поверхонь простою штукатуркою (нанесення простої штукатурки)
          
Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою з сокола, з ящика на стіни на різних рівнях.
           Накидання розчинової суміші навкидь кельмою на стелю.
           Прийоми накидання розчинової суміші навкидь ковшем на стіни та стелю.
           Організацію робочого місця при накиданні розчинової суміші. Контроль якості розчинових сумішей.

 

«Охорона праці»

24

Тема Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

   Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в будівельній галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні будівельних робіт. Створення безпечних умов праці при оштукатурюванні поверхонь. Захист від дії хімічних чинників.  Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки що застосовуються на будівельних майданчиках.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних штукатурних робіт.  Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов при виконанні штукатурних робіт. Мікроклімат будівельних приміщень.

            Безпека праці на території будівельного майданчика.

            Порядок допуску штукатурів до роботи. Роботи на риштуваннях.

            Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку.

            Особиста відповідальність штукатураза дотримання правил охорони праці.

            Вимоги безпеки праці під час експлуатації машин для приготування, транспортування розчинової і бетонної суміші.

            Безпека праці під час роботи на висоті.

            Зони безпеки та їх огородження. Необхідність забезпеченості робочих місць інвентарними загорожами, захисними та запобіжними пристроями, пристосуваннями (місточками, підмостками, драбинами, риштуванням та ін.), виготовленими за типовими проектами і встановленими відповідно до Правил виконання робіт (ПВР).

            Розподіл сигнальних пристроїв за функціональним призначенням.

            Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, несприятливих метеорологічних умов праці. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту  штукатурів.     

            Правила безпеки праці під час виконання штукатурних робіт. Інструкція з охорони праці штукатурів.

Вимоги безпеки праці до  навчально-виробничих приміщень в тому числі і до тих  де  здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професії «Штукатур».

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

 

Тема Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

 

Тема .  Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.                

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

 

 

Модуль ШТ – 3(2-3).2

Виконання простого оштукатурення поверхонь

«Технологія штукатурних робіт»

36

Тема. Виконання простого оштукатурювання
    
Способи намазування розчинової суміші на стіни, стелю.
           Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерками, соколом, правилом.
           Організацію робочого місця при намазуванні та розрівнюванні розчинової суміші.
           Вимоги до намазування та розрівнюванні розчинової суміші на різні види поверхонь.
           Безпеку праці при намазуванні та розрівнюванні розчинової суміші.
           Види та способи нанесення накривки.
           Призначення, види та затирання штукатурки.
           Загладжування штукатурки гладилками, прийоми загладжування накривки на стінах і стелі.
           Вимоги ДБН на затирання та загладжування накривних шарів, безпеку праці при затиранні та загладжуванні штукатурки.
Тема. Оштукатурення віконних та дверних прорізів
          
Технологічний процес оштукатурювання поверхонь простою штукатуркою, послідовність і способи операцій.
           Централізоване приготування сухих будівельних сумішей.
           Підготовку і дозування складових розчинових матеріалів, приготування розчинових сумішей вручну.

Модуль ШТ– 3(2-3).3.

Виконання опорядження стін сухою штукатуркою

«Технологія штукатурних робіт»

24

  Тема. Підготовка листів сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження
           
Сфера застосування й переваги облицювання поверхонь гіпсокартонними листами перед оштукатурюванням поверхонь мокрим способом.
            Поняття про „комплексні системи".
            Розрізняльні ознаки різних типів гіпсокартонних листів.

            Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню, допустиму вологість поверхонь листів.

            Технологію провішування поверхонь.

           Загальні відомості про облицювальні вироби.
           Види марок і маяків, технологія їх встановлення.
           Застосування обшивних гіпсокартонних листів.
           Характеристику гіпсокартонних листів.
           Способи розкрою гіпсокартонних листів.
Тема. Кріплення листів сухої штукатурки (ГКЛ)
          
Розбирання та розміщення листів сухої штукатурки.
           Підготовку поверхонь для кріплення листів, способи кріплення гіпсокартонних листів до поверхонь.
           Приготування розчинових сумішей з готових сухих сумішей.
           Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше установленими маяками.
           Прибивання листів сухої штукатурки до дерев'яних поверхонь.
           Організацію робочого місця, вимоги ДБН до поверхонь, оздоблених листами сухої штукатурки.
           Безпеку праці при виконанні кріплення сухої штукатурки.
Тема. Обробка швів між обшивальними листами
           
Вимоги ДБН до якості приготування розчинових сумішей, клейових сумішей.

Модуль ШТ– 3(2-3).4.

Усунення (виправлення) дщефектів штукатурки

«Технологія штукатурних робіт»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

  Тема. Виконання ремонтних робіт штукатурки та ремонт поверхні обшивальних листів
            
Зовнішні ознаки дефектів, способи виявлення дефектів оштукатурених поверхонь та їх усунення.
             Способи перетирання штукатурки.
             Способи ремонту пошкоджених ГКЛ.
  Тема. Збирання та відливання плит блоків вентиляційних коробів
            
Види вентиляційних шахт; способи їх опорядження.
            Кріплення вентиляційних коробів.
            Види матеріалів для виготовлення вентиляційних коробів.
            Державні стандарти, як і розповсюджуються на всі види проектної документації.
             Призначення та класифікацію підйомно-транспортних механізмів, що використовуються.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка

 

 

 

 

 

 

Модуль3(2-3).1

Підготовка розчинових сумішей

Виробниче навчання

 

 

48

Тема. Виконання робіт перед оштукатурюванням поверхонь

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

 Знайомство з інструкційно-технологічними картами .

ВПРАВИ

прибивати ізоляційні матеріали та металеві сітки;

набивати цвяхи та обплітати їх дротом;

насікати поверхні вручну;

пробивати гнізда вручну з установлюванням пробок;

насікати поверхні механізованими інструментами;

натягувати металеві сітки на готовий каркас;

використовувати сучасні матеріали для гідроізоляційних робіт

Тема. Підготовка розчинових сумішей

дозувати матеріали; встановлювати послідовність і способи приготування розчинових сумішей вручну;

визначати рухомість розчинової суміші стандартним конусом;

готувати вапняну суміш на гашеному й негашеному вапні;

готувати цементну, вапняно-цементну, вапняно-гіпсову суміші;

готувати вручну сухі суміші (гарцювання) за заданим складом;

готувати розчинові суміші для набризку, ґрунту й накривки;

готувати жирні, пісні, пластичні і жорсткі розчинові суміші;

завантажувати бункер-живильник матеріалами при пневматичному подаванні гіпсу або цементу;

проціджувати та перемішувати розчини; транспортувати матеріали у межах робочої зони

Тема.  Опорядження поверхонь простою штукатуркою

накидати розчинову суміш вручну на поверхні стель і стін штукатурною лопаткою, ковшем, кельмою з сокола;

намазувати розчинову суміш на сітчасту поверхню соколом і напівтерком, намазування розчинову суміш на сітчасті поверхні кельмою з сокола

Модуль 3(2-3)2

Опорядження поверхонь простою штукатуркою

Виробниче навчання

 

72

Тема. Виконання простого оштукатурювання

розрівнювати штукатурну розчинову суміш півтерком та правилом;

затирати штукатурку;

виконувати галтелі від руки;

обробляти кути, натирати лузгові, усеночні кути простими й фасонними півтерками

Тема. Оштукатурювання віконних та дверних прорізів

оштукатурювати віконні і дверні прорізи; заповнювати щілини (порожнин) між віконними (дверними) прорізами та коробками і ущільнення (герметизація) місць прилягання  лиштви і плінтусів до стін; оштукатурювати зовнішні і внутрішні відкоси із визначенням кута розсіву; оштукатурювати заглушини і залізнення нижньої заглушини; витягувати фаски та кути за допомогою малок і шаблонів

Модуль 3(2-3)3

Виконання опорядження стін сухою штукатуркою

Виробниче навчання

 

24

Тема.Підготовка листів сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження

підготовляти листи сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження; виконувати розкрій гіпсокартонних листів, розмітку та провішування поверхонь, установку марок і маяків, кріпити рейки

Тема. Кріплення листів сухої штукатурки (ГКЛ)

готувати розчини з готових сухих сумішей; прикріплювати листи сухої штукатурки за раніше виставленими маяками;

установлювати й вивіряння гіпсокартонні листи; приклеювати листи сухої штукатурки (ГКЛ) на клеючій суміші;

кріпити листи сухої штукатурки (ГКЛ) до дерев’яних поверхонь;

влаштовувати сучасні гіпсокартонні системи

Тема. Обробка швів між обшивальними листами

обробляти шви сумішами, самоклеючою плівкою; 

обконопачувати коробки та місця прилягання великопанельних перегородок;

підмазувати місця прилягання лиштви та плінтусів до стін

Модуль 3(2-3)4

Усунення (виправлення) дефектів штукатурки

 Виробниче навчання

Виробнича практика

216:

48
168

Тема. Виконання ремонтних робіт штукатурки та ремонт поверхні обшивальних листів

знімати ділянки старої штукатурки;

розшивати щілини і їх обробляти, зачищати набіли, обробляти пошкодження на галтелях, укосах, кутах;

зачищати та підмазувати плити і блоки вентиляційних коробів;

перетирати штукатурки;  ремонтувати пошкоджені ГКЛ

Тема. Збирання та відливання плит блоків вентиляційних коробів

відливати плити з укладанням арматури; прикріплювати вентиляційні короби; збирати, розбирати та зачищати форми для відливання плит та блоків вентиляційних коробів