ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

                            підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________  ________________

 

_«___» _____________2018 р.

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» . 8311«Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2,3 розрядів, помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза.

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

ДНЗ «Білопільське ВПУ»

Протокол № 15 від  31_серпня 2018

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання  залізничного профілю

 

Протокол від 31.08.2018р._№ 6

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

 

професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» , 8311«Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2,3 розрядів, помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза.

 

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

Загальнопрофесійний блок,

1-2-й розряд

3-й розряд

Кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

 

 

 

МШТВП-1

 

 

МШТВП-2

 

Поміч пом машиніста електровоза

 

 

Загально-професійна підготовка

115

32

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

1014

274

102

120

100

418

 

Професійно-практична підготовка

1565

461

230

60

472

342

5

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

30

7

7

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» «Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2 розрядів

 

Загально- професійна підготовка

 

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок та слюсар з ремонту рухомого складу 1-2 розряду

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оволодіння основами трудового законодавства

Основи трудового законодавства

 

8

Тема. Законодавчо-нормативні документи, які регулюють трудові відносини в УкраїніПринципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.Україні.

Тема. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин, основні трудові права та обов’язки працівників.

Види робочого часу обумовлені його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття. шкоди заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду. Колективний договір. Поняття та зміст колективного договору, його форма і порядок укладання. Охорона праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, пільги та компенсації за важкі і шкідливі умови праці.

Тема. Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору.

Трудовий договір, його зміст і форми. Умови прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівником.

Тема.Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві

Форми та види соціального захисту працівників підприємства Порядок звільнення працівників.

Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація  зайнятості населення.

 

 

Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку Виробництво - основа життєздатності суспільства. Чинники виробництва, їх види і функції . Економічні потреби та інтереси суспільства. Загальна характеристика ринкової економіки. Ринок, об‘єктивні умови його формування. Закон попиту і пропозиції. Ринковий механізм: сутність і функції.

Тема. Системи підприємництва, підприємство у системі ринкових відносин Сутність підприємництва, його функції та умови існування.  Види і форми організації підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Підприємство: особливості, види, умови функціонування.

Тема.Основи енергоменеджменту. Вступ в енергетичний менеджмент. Енергетичний та екологічний менеджмент, їх зв‘язок. Система енергоменеджмету на виробництві.

Тема.Основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності. Використання енергії сонця і вітру. Застосування енергетичної біосировини для енергозабезпечення

 

 

Оволодіння основами технічного креслення. Дотримуватися вимог технологічної документації, необхідної для виконання слюсарних робіт

 

Технічне креслення

 

 

8

Тема. Основи технічного креслення.

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Основний навчальний напис на кресленнях.

            Лінії креслення: назва, співвідношення товщини, основне призначення.

            Масштаби: призначення, ряди, запис.

            Основні відомості про розміри на кресленнях.

            Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема. Геометричні побудови в кресленні.

 

Узагальнення знань учнів геометричних побудов, одержаних в школі.

            Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на равні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів контурах деталей.

            Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження двох паралельних прямих другою кола. Спряження двох  дуг  дугою заданого радіусу.

Тема.Види проекцій

Основні відомості аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях.       Порядок побудови аксонометричничних проекцій деталей.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці.

Тема. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення.

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правило виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів

Тема. Способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення.

   Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях.

   Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекції при виконання креслення.

 

Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх зарисовування.

Техничне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних малюнків.

 

 

Оволодіння основами електротехніки та промислової електроніки

 

 

 

Електротехніка з основами промислової електроніки

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Тема.Основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує

Тема. Основні поняття про електричне та магнітне поле, електричні кола постійного та змінного струму.

Тема. Основні поняття про хімічні джерела струму, їх будову та принципи дії; класифікація, будова, режими роботи та правила обслуговування тепловозних акумуляторів; 4. Види і методи електричних вимірювань;

Тема. Призначення, будову і принцип дії трансформаторів і дроселів, їх основні параметри.

Тема. Будова та принцип дії машин змінного та постійного струму. Тема.Основні поняття про електротехнічні перетворювачі.

Тема.Призначення і класифікація напівпровідникових приладів

Застосування постійного та змінного струму в роботі рухомого складу.

Тема.Розрахунки простих електричних кіл;складати прості електричні схеми з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням споживачів; використовувати вимірювальні прилади; дотримуватись правил охорони праці при роботі з електроустаткуванням.

Лабораторна робота №1. Розрахунки простих електричних кіл; складати прості електричні схеми з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням споживачів; використовувати вимірювальні прилади; правила охорони праці при роботі з електроустаткування.

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

 

Загальнопрофесійний блок та слюсар з ремонту рухомого складу 1-2 розряду

Модуль СРРС – 2 (1-2).1., Модуль СРРС – 2 (1-2).2.

 

 

 

 

 

274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона праці

30

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці.Вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища. Вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки.

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і завдання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Вимоги до організації робочого місця. Правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується План ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків.

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

 

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки. Правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи ІІ.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

 

Тема 6. Правила та засоби надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

 

 

 

 

Слюсарні роботи

34

Тема. Слюсарне оброблення і виготовлення деталей. Основи слюсарної справи, найменування слюсарного інструменту, який застосовується.

Загальні відомості про професію.

Загальна характеристика навчального процесу.

Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека. Організація робочого місця. Призначення та види розмічання. Інструмент і матеріали, які
використовуються при розмічанні. Послідовність виконання робіт при
розмічанні. Дефекти при розмічанні та їх попередження. Механізація розмічальних робіт.

Призначення та використання слюсарного рубання. Інструмент, який
використовується при роботі. Вибір інструменту в залежності від характеру
роботи. Послідовність робіт при рубанні, обрубці поверхні, прорубуванні
канавок. Механізація рубання. Дефекти при рубанні та їх попередження. Передові методи рубання.

 

Призначення та використання правки. Обладнання, інструмент та
пристрої, які використовуються для правки. Правка заготовок в холодному та
гарячому стані.

Особливості правки деталей із пластичних та крихких металів.

Дефекти при правці та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при правці металу.

Призначення та використання згинання. Схема згинання. Нейтральна лінія, ділянка розтягу та стиснення, характер деформації на цих ділянках залежно від нейтралі. Розрахунок заготовок для згинання. Згинання труб та інших пустотілих деталей.

Згинання труб із міді та сталі. Дефекти при згинанні та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при згинанні металу.

Різання ножівкою та галузь її використання. Вибір ножівочного полотна залежно від матеріалу, який обробляється. Різання ножівкою металу різного асортименту.

Причини ламання полотна та його зубів, міри попередження.

Різання ручними та важільними ножицями, їх будова та призначення.
Механізація різання.

Різання труб труборізами Механізація та передові методи різання металу.

 

Використання обпилювання металу в слюсарних роботах.

 

Напилки, їх класифікація за профілем, перерізу, насічки та призначення.

Геометричні параметри зубів напилка. Підбір напилків залежно від
величини деталі, призначення, заданої точності, шорсткості обробки.

Поводження з напилками, догляд за ними та зберігання їх.

 Послідовність обробки плоских та криволінійних поверхонь.

 Способи перевірки оброблених поверхонь. Механізація та передові методи обпилювальних робіт.

 

 

Оволодіння будовою та принципами роботи гальмівного обладнання рухомого складу

Гальма рухомого складу

26

Тема. Принцип роботи рухомого складу. Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямо діючи, непрямодіючи, жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. 

Гальмівне обладнання рухомого складу. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема. Пневматична система рухомого складу. Призначення, будова гальмівної магістралі. Елементи магістралі та їх з’єднання. Елементи магістралі та їх з’єднання. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукава. Повітряні резервуари. Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двосторонній натиск гальмівних колодок. Колодочні та дискові гальма. Гальмівні колодки. Елементи передач, важелі та тяги.Будова та принцип дії компресора.

Тема. Будова повітророзподільників  ум.№292, 483-000, 305. Крана машиніста ум. № 394, 395, 254, ЕПК-150 та принцип їх дії. Будова  та принцип дії повітророзподільника ум. № 292. Будова  та принцип дії повітророзподільника ум. №483-000. Будова та принцип дії повітророзподільника ум. № 305.. Будова  та принцип дії крана машиніста ум. № 394. Будова  та принцип дії крана машиніста ум. № 395. Будова  та принцип дії допоміжного крана ум. № 254. Будова  та принцип дії електропневматичного клапана ум. № 150.

Тема.Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання стоп-кранів, кінцевих кранів, з’єднувальних рукавів, повітропроводів,кранів машиніста, компресорів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання стоп-кранів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання кінцевих кранів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання з’єднувальних рукавів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання  повітропроводів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання кранів машиніста. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання повітророзподільників. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання компресорів.

Оволодіння будовою рухомого складу

 

Будова та ремонт рухомого складу

61

Призначення, будова основних вузлів екіпажної частини.

Обслуговування основних вузлів екіпажної частини.

Ремонт екіпажної частини.

Будова основних вузлів рами візка.

Обслуговування основних вузлів рами візка.

Ремонт основних вузлів рами візка.

Будова основних вузлів колісної пари.

Обслуговування основних вузлів колісної пари.

Ремонт основних вузлів колісної пари.

Тематичне оцінювання.

Будова основних вузлів букс.

Обслуговування основних вузлів букс.

Ремонт основних вузлів букс.

Будова основних вузлів запобіжних скоб.

Обслуговування основних вузлів запобіжних скоб.

Ремонт основних вузлів запобіжних скоб.

Будова основних вузлів ресорного підвішування.

Обслуговування основних вузлів ресорного підвішування.

Ремонт основних вузлів ресорного підвішування.

Тематичне оцінювання.

Будова основних вузлів опорно-повертальних пристроїв.

Обслуговування основних вузлів опорно-повертальних пристроїв.

Ремонт основних вузлів опорно-повертальних пристроїв.

Будова основних вузлів рами.

Обслуговування основних вузлів рами.

Ремонт основних вузлів рами.

Будова основних вузлів кузовів вагонного типу.

Обслуговування основних вузлів кузовів вагонного типу.

Ремонт основних вузлів кузовів вагонного типу.

Тематичне оцінювання.

Будова основних вузлів кузовів капотного типу.

Обслуговування основних вузлів кузовів капотного  типу.

Ремонт основних вузлів кузовів капотного типу.

Будова основних вузлів перехідних між секційних площадок.

Обслуговування основних вузлів перехідних між секційних площадок.

Ремонт основних вузлів перехідних між секційних площадок.

Призначення,  основних вузлів двигунів внутрішнього згорання.

Будова основних вузлів двигунів внутрішнього згорання.

Будова основних вузлів  масляної системи.

Обслуговування основних вузлів  масляної системи.

Ремонт основних вузлів  масляної системи.

Будова основних вузлів  водяної системи.

Обслуговування основних вузлів  водяної системи.

Ремонт основних вузлів  водяної системи.

 

Дотримання вимог ПТЕ та інструкцій

Правила технічної експлуатації та інструкції

48

ПТЕ, призначення та зміст. Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту. Загальні положення про габарити. Споруди та пристрої колійного господарства. Колійні та сигнальні знаки. Споруди та пристрої локомотивного та вагонного господарства. Споруди та пристрої станційного господарства. Споруди та пристрої сигналізації, зв’язку та обчислювальної техніки. Інструкція з Сигнали та їх класифікація сигналізації на залізницях України, її значення. Терміни і поняття, що застосовуються в ІС. Класифікація світлофорів. Показання вхідних світлофорів. Показання вхідних світлофорів. Показання маршрутних світлофорів. Показання прохідних світлофорів (п.5.5) ,умовно-дозволяючий сигнал світлофора. Світлофори прикриття та загороджувальні. Попереджувальні та повторювальні світлофори. Локомотивні світлофори. Сигнали огородження. Ручні сигнали. Сигнальні покажчики та знаки. Сигнали, що застосовуються при маневровій роботі. Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць. Звукові сигнали  (п.11), та сигнали тривоги.

 

Матеріалознавство

25

Тема. Основні відомості про структуру, властивості, методи випробування металів і сплавів.

     Сплави, механічна суміш, твердий розчин, хімічна сполука, структура і властивості кожного типу сплаву. Технологічні властивості  металів: ковкість, оброблюваність різанням.

Механічні властивості металів:  пружна та пластична деформація

(поняття про діаграму розтягування  пластичних матеріалів), межа міцності ( відносне подовження ), (відносне звуження); межа витривалості  матеріалу. ( Поняття про способи випробування).

Тема. Найменування та маркування матеріалів

Залізовуглецеві сплави. Сталь, види, класифікація, маркування. Чавун види, класифікація, маркування.

Вплив домішок на властивості чавуну і сталі.

 

Кольорові метали. Види, основні властивості, маркування

Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали.Основні властивості,види. Тема. Види і призначення промивальних і змащувальних рідин. Тема. Провідникові матеріали з малим та великим  питомим опором.

 

Електричні якості матеріалів, електропроникливість та її залежність від температури, механічного навантаження, ступенів деформації; питомий електричний опір та провідність матеріалів.Поняття про електронну провідність; власну та домішкову провідності, діркова провідність, донорні та акцепторні домішки, поняття про р-н перехід та його властивості.

 Тема. Основні властивості діелектриків

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна  (іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектриках. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних втрат. Втрати енергії в діелектриках при постійній і змінній напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні (відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

Теплові параметри діелектриків – температура спалаху парів рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

Основні фізико-хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання ( хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

 

Оволодіння основами галузі залізничного транспорту та метрополітену

 

Технологія галузі

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Тема.Загальні відомості про транспорт, виникнення та розвиток залізничного транспорту. Система управління залізничним транспортом.

Тема.Споруди та пристрої. Габарити Колії та колійне господарство.

Тема. Роздільні пункти і робота станцій. Зупиночні пункти. Зв'язок

Тема. Рухомий склад та електропостачання

Тема. Організація залізничних перевезень і руху поїздів

 

Розуміння та виконання вимог допусків та посадок. Складання вузлів та деталей

Допуски та посадки

 

 

25

Тема. Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів.

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль,мікрометр, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема. Основні відомості про допуски і посадки, квалітети (класи точності)

Відхилення від правильної геометричної форми: округлість, конусність, бочкоподібність, зігнутість, неплощинність.Відхилення взаємного розташування поверхонь: неспіввісність, непаралельність, неперпендикулярність. Допуски та посадки гладких циліндричних спряжень. Найменший і найбільший зазор, натяг. Посадки з зазором, натягом і перехідні.

Розташування полів допуску, основного отвору і валу для спряженої деталі. Поняття про комбіновані посадки.

Посадки переважного застосування. Приклади застосування.Ступені точності кутових розмірів. Гладкі конічні з’єднання. та основні елементи. Конічні з’єднання та їх основні елементи. Схеми конічного з’єднання, залежність між елементами. Допуски та посадки на основні елементи та кутові параметри конічних з’єднань.Посадки гладких конічних з’єднань та їх позначення на кресленнях. Допуски і посадки метричних різьб із зазорами, з натягами та перехідними посадками.Схеми розташування полів допусків метричних різьб для діаметрів болтів та гайок. Контроль різьби та різьбових з’єднань. Калібри для контролю різьби болтів та гайок. Типи шпоночних з’єднань. Допуски і посадки шпоночних з’єднань. Граничні відхилення параметрів шпоночних пазів у з’єднаннях з призматичними та клиновими шпонками. Групи посадок. Основні профілі та елементи прямобічних та евольвентних шліцьових з’єднань. Способи центрування. Рекомендовані поля допусків і посадок шліцьових з’єднань у залежності від способів центрування.
Тема.Контроль шпоночних та шліцьових з’єднань.

Позначення допусків і посадок шпоночних та шліцьових з’єднаньПараметри зубчастих коліс і передач. Допуски зубчастих та черв’ячних передач. Основні елементи зубчастої передачі з евольвентним профілем. Точність і види з’єднань зубчастих і черв’ячних передач. Норми точності.

Засоби вимірювання зубчастих коліс: зубомір – індикаторно-мікрометричний і штангензубомір – для виміру товщини зуба. Зубомір зміщення – для вимірювання положення вихідного контура зубчастого колеса . Биттемір – для виміру радіального биття зубчастого вінця.

Тема. Параметри шорсткості (класи чистоти оброблення)

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні. Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір.Мікрометр, його будова, точність вимірювання, відлік за шкалою мікрометра.Вимірювальні головки з механічною передачею.Індикатор (часового типу), ричажно-зубчасті вимірювальні головки.Устрій та принцип дії мікрометричного нутроміра.Устрій та принцип дії індикаторного нутроміра.Поняття про оптичні, пневматичні і електричні вимірювальні прилади.Похибки під час вимірювання. Їх причини і способи запобігання.

 

 

 

Професійно- практична підготовка:

Виробниче навчання: 258 год

Виробнича практика: 203 год

 

Виробниче навчання

258

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

,

 

Виробнича практика

203

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

 

Професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» «Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду

 

Професіно- теоретична підготовка.

 

 

Слюсарні роботи

82

Тема. Призначення та використання клепання. Види клепальних з'єднань.

Вибір матеріалу та розмірів з'єднувальних деталей та характеристика
з'єднання. Інструменти та обладнання для виконання заклепочних з'єднань.
Формування замикаючої головки.

Дефекти заклепочних  з'єднань, міри їх попередження та усунення.

Сутність операції та види робіт, інструмент та пристрої.

Обробка пазів, отворів з плоскими та криволінійними поверхнями з
застосуванням надфілів, обертових напилків, профільних шліфувальних
насадок. Припасування деталей.

Дефекти та засоби попередження при розпилюванні металу.

Процес притирки, досягнення ступеня точності. Абразивні матеріали,
які використовуються для притирки. Притирочні плити та притири.

Способи притирки з застосуванням притиру, притирка деталей одна з
іншою. Особливості притирки конічних поверхонь.

Механізація та передові методи притирочних робіт.

Паяння м'якими та твердими припоями: матеріали, інструменти, пристрої та обладнання; підготовка поверхонь, способи паяння.

Дефекти при паянні та їх попередження.

Тема. Свердління. Види свердлильних верстатів та принцип їх роботи, кріплення патронів та свердел. Будова, види, кути заточування свердел. Процес створення отворів за допомогою свердління на різних площинах.

 

Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова. Пристрої для
свердлильних верстатів.

Свердла, їх види та призначення. Геометричні параметри ріжучої
частини свердла. Вибір свердел.

Вибір раціональних режимів різання по довідникових таблицях та
налагодження станка. Способи установлення та закріплення свердел у ручній дрилі з швидкозажимними свердлильними патронами.

Свердління отворів. Розвертання циліндричних та конічних отворів.
Припуски на розвертання. Режими різання. Дефекти при обробці отворів, їх
попередження. Способи і засоби контролю при обробці отворів. Шляхи
підвищення продуктивності праці при роботі на свердлильному верстаті.

Організація робочого місця та безпека праці при свердлінні,зенкуванні та розвертанні.

Тема. Нарізання різьби. Класифікація різьби, будова та принцип роботи інструментів для нарізання різьби, послідовність визначення діаметрів стержня та отвору для нарізання різьби.

Основні параметри різьби. Гвинтова лінія та її елементи. Профіль різьби, його використання.
Системи різьб. Таблиці різьб.

Інструменти для нарізання зовнішньої різьби, їх конструкція.

Дефекти при нарізуванні зовнішньої різьби, їх причини та
попередження.

Інструменти для нарізування внутрішньої різьби, їх конструкція,
матеріал виготовлення.

Мітчики для нарізування різьби у наскрізних та глухих отворах. Підбір
діаметрів свердел під різьбу по таблицях.

Організація робочого місця та безпека праці при нарізуванні різьби.

Тема. Ремонт деталей. Послідовність ремонту і складання простих вузлів у разі з’єднання болтами і валиками, послідовність застосування основних слюсарних операцій.

  Розбирання і складання простих вузлів і деталей у разі з'єднання болтами і валиками. Підготовка до огляду i ремонту, зачищання забоїн та задирок.

Вали колінчасті рухомого складу – прокручування.

Замки сигнальних ліхтарів – знімання, встановлення.Болти i гайки – прогонка і нарізання різьби.Деталі i вузли – підготовка до огляду i ремонту, зачищання забоїн та задирок.

 Поручні, огорожі, драбини, підніжки, стояки, кронштейни, скоби, підвіски, фланці піщаних труб і сопел пісочниць, кришки відкидні оглядові, труби, сітки, люки, гачки сигнальних ліхтарів, щитки, маслянки – знімання, ремонт, установлення.

Тема. Виготовлення нескладних деталей. Процес виготовлення нескладних деталей.

Виготовлення прокладок.Екрани печей, скоби для кріплення диванів – виготовлення.

Бірки, клапана випускні, щитки захисні – виготовлення повідків.

 

 

 

Допуски та посадки

10

Тема. Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів.

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль,мікрометр, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

 

Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір.Мікрометр, його будова, точність вимірювання, відлік за шкалою мікрометра.Вимірювальні головки з механічною передачею.Індикатор (часового типу), ричажно-зубчасті вимірювальні головки.Устрій та принцип дії мікрометричного нутроміра.Устрій та принцип дії індикаторного нутроміра. Поняття про оптичні, пневматичні і електричні вимірювальні прилади.Похибки під час вимірювання. Їх причини і способи запобігання.

Лабораторно-практична робота Вимірювання деталей штангенциркулем

Лабораторно-практична робота Вимірювання деталей мікрометричними інструментами.

 

 

Матеріалознавство

10

Тема.Залізовуглецеві сплави. Сталь, види, класифікація, маркування. Чавун види, класифікація, маркування.

Вплив домішок на властивості чавуну і сталі.

 

Кольорові метали. Види, основні властивості, маркування

Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали.Основні властивості,види

Тема. Види і призначення промивальних і змащувальних рідин.  Провідникові матеріали з малим та великим  питомим опором.

 

 

 

Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання: 132год

Виробнича практика: 98год

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка за кваліфікацією « Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду»

 

 

Виробниче навчання на виробництві

132

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

Виробнича практики

 

98

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична  підготовка за кваліфікацією «помічник машиніста тепловоза»

 

МШТВ П – помічник машиніста тепловоза

 

220

 

 

 

 

 

МШТВ П –1

 

 

 

120

 

 

 

МШТВ П –1

 

Автогальма

20

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

 

МШТВ П –1

Підготовка тепловоза до роботи і після завершення роботи

Правила технічної експлуатації та інструкції

20

Тема. Інструкція з сигналізації на залізницях України

Сигнали видимі та звукові.  Класифікація світлофорів. Вхідні світлофори. Запрошувальний сигнал. Вихідні світлофори. Маршрутні та прохідні світлофори. Умовно - дозволяючий сигнал світлофора. Світлофор прикриття і загороджувальний. Попереджувальні і повторювальні світлофори. Локомотивні світлофори. Позначення недіючих світлофорів. Сигнали огородження. Постійні сигнали. Тимчасові сигнали.

Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на перегонах. Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на станціях

Огородження рухомого складу на станційних коліях. Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні. Ручні сигнали. Маршрутні покажчики. Стрілочні покажчики. Покажчики гідравлічних колонок. Покажчики перегріву букс.

Покажчики межі блок-ділянок. Покажчики « опусти струмоприймача». Маршрутні покажчики. Стрілочні покажчики. Покажчики гідравлічних колонок. Покажчики перегріву букс.

Покажчики межі блок-ділянок. Покажчики « опусти струмоприймача». Постійні сигнальні знаки. Тимчасові сигнальні знаки. Сигнали, що застосовуються під час маневрової роботи.

Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць. Сигнали тривоги та спеціальні покажчики. Звукові сигнали.

Тема. Правила технічної експлуатації залізниць України.Вступ.

Розділ 1. Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту.

Розділ 2. Загальні положення. Габарит (2.1-2.3, 2.5)

Розділ 7. Споруди та пристрої електропостачання залізниць (7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10)

Розділ 8. Огляд споруд та пристроїв, їх ремонт (8.5-8.6) Розділ 9. Рухомий склад та спеціальний рухомий склад Загальні вимоги

Розділ 10. Колісні пари

Розділ 11. Гальмове обладнання та автозчепний пристрій

  Розділ 12. Технічне обслуговування і  ремонт рухомого складу, в тому числі спеціального рухомого складу

 

МШТВ П –1

Виявлення і усунення несправностей тепловоза. Технічне обслуговування тепловоза.

Екіпіровка тепловоза

Будова і ремонт тепловоза

60

Тема. Будова, технічні характеристики тепловоза. Розташування обладнання тепловозах. Колісна формула тепловоза.

Будова візків. Будова головної рами.

Будова кузова капотного типу.

Будова кузова вагонного типу Будова масляної системи Будова паливної системи Будова водяної системи Будова ударно зчепного пристрою Технічні характеристики вантажних тепловозів.

Тема.Будова, технічні характеристики тепловоза. Будова рами візка.

Будова колісних пар.

Будова ресорного підвішування. Будова букс. Будова запобіжних скоб. Будова опорно-повертальний пристрій Будова пісочної системи.

Будова охолодження тягових машин. Будова пісочної системи.

Система охолодження Будова блоку двигунів внутрішнього згорання Будова шатунно-поршньової групи. Будова циліндрових кришок.

Будова лотка дизеля. Будова повітряних колекторів. Будова редукторів.

Будова електричної передачі постійного струму. Будова електричної передачі змінного струму. Будова гідравлічної передачі. Будова генератора постійного струму

Будова тягових електродвигунів. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова різних видів регулятора напруги. Будова захисної апаратури.

Тема. Електрична принципова схема і пневматична схема тепловоза.

Розміщення апаратури в електроапаратній камері. Принципова електромонтажна схема Принципова напівелектромонтажні схеми. Пневматична схема тепловоза.

МШТВ П –1

Виявлення і усунення несправностей тепловоза. Технічне обслуговування тепловоза.

Екіпіровка тепловоза

Управління та технічне обслуговування тепловоза

20

Тема. Порядок утримання та догляду за локомотивом, способи виявлення та усунення несправностей в роботі електричного, пневматичного та механічного обладнання тепловоза.

Локомотивне господарство. Види локомотивних депо. Обов’язки локомотивної бригади при явці на роботу. Види тяги та порядок обслуговування  ділянок обертання локомотивними бригадами Технічне обслуговування під час приймання тепловозу Огляд екіпажної частини тепловоза. Огляд колісних пар та букс, можливі пошкодження. Обслуговування колісних пар без викочування їх з під тепловоза. Візок тепловоза, огляд та обслуговування рессорного підвішування, тягових двигунів, шкворневого вузла та опорно- повертальних пристроїв. Огляд та перевірка автозчепного пристою Огляд та перевірка пісочної системи

Тема. Інструкція з технічного обслуговування локомотива в процесі експлуатації, загальні положення. Посадові обов’язки локомотивної бригади Обов’язки локомотивної бригади згідно посадової інструкції

Тема. Правила та інструкції з охорони праці при виконанні робіт по технічному  обслуговуванню тепловоза.

Тема. Інструкція з технічного обслуговування локомотива в процесі експлуатації.

Виявлення та оформлення виявлених несправностей тепловоза Порядок приймання тепловоза  згідно посадової інструкції. Порядок приймання тепловоза  згідно посадової інструкції Журнал ТУ-152, порядок його заповнення

Тема. Правила та інструкції з охорони праці в межах робіт, що виконуються. Правила користування засобами індивідуального захисту.

 

 

МШТВ П –2

 

 

100

 

 

Гальма рухомого складу

 

20

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

 

Правила технічної експлуатації та інструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Порядок роботи та експлуатації пристроїв автоматики та зв’язку.

Тема. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

Розділ 1. Рух поїздів при автоматичному блокуванні

 (1.1-1.29, 1.32-1.38)

Розділ 2. Рух поїздів на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією  (2.1, 2.5-2.8, 2.13, 2.14, 2.19)

Розділ 3. Рух поїздів при напівавтоматичному блокуванні (3.1, 3.6-3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22-3.24, 3.26, 3.27)

Розділ 5. Рух поїздів при телефонних засобах зв’язку

(5.1, 5.6-5.8, 5.29, 5.30, 5.32, 5.33)

Розділ 6. Порядок руху поїздів при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку (6.1-6.3, 6.6-6.11, 6.17, 6.18) Розділ 7. Рух відбудовних поїздів (дрезин), пожежних поїздів та допоміжних локомотивів (7.1, 7.2, 7.4, 7.9-7.21)

Розділ 9. Рух поїздів (дрезин) при проведенні робіт на залізничних коліях та спорудах (9.5-9.10, 9.13, 9.16-9.22)

Розділ 10. Приймання та відправлення поїздів (10.8, 10.20, 10.24, 10.28, 10.29-10.37)

Розділ 12. Маневрова робота на станціях

(12.1-12.4, 12.5-12.11, 12.13-12.16, 12.20, 12.24-12.28, 12.31-12.42, 12.45-12.47, 12.50-12.53, 12.56-12.63)

Розділ 13. Порядок видачі попереджень (13.1, 13.6, 13.9-13.14, 13.18-13.20)

Розділ 15. Рух поїздів з розмежуванням часу (15.1-15.4, 15.6-15.8, 15.11-15.13)

Розділ 17. Порядок проведення маневрової роботи, формування та пропуску поїздів з вагонами, завантаженими розрядними вантажами (17.1, 17.5, 17.8, 17.12, 17.20, 17.25, 17.27, 17.30-17.38)

 

 

 

 

Управління та технічне обслуговування тепловоза

 

 

20

 

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно- практична підготовка.

 

Виробниче навчаня: 60год

Виробнича практика: 472год

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка за кваліфікацією «помічник машиніста тепловоза»

 

МШТВ П – помічник машиніста тепловоза

 

 

 

 

 

Виробниче навчання

 

 

 

60

 

Тема 1. Ознайомлення з організацією технічного

 обслуговування і поточного ремонту тепловоза у депо

Первинний інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з розміщенням цехів у депо, їх обладнанням, змістом роботи і взаємодіями.

Ознайомлення з правилами, організацією і технологією ремонту локомотивів.

Ознайомлення з розміщенням протипожежних пристроїв та інвентарю.

Тема 2. Робота в складі комплексної бригади в цеху

          технічного обслуговування тепловозів

Первинний інструктаж з охорони праці.

Робота в складі комплексної бригади з огляду і ремонту локомотива.

Самостійне виконання наступних робіт: регулювання важільної передачі, заміна гальмівних колодок, змащення вузлів, заміна фільтрів системи локомотива або їх очистка, очистка контактів апаратів, заміна щіток електричних машин, перевірка опору ізоляції

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича практика

 

 

 

472

      Тема 1. Ознайомлення з організацією технічного

 обслуговування і поточного ремонту тепловоза у депо

Первинний інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з розміщенням цехів у депо, їх обладнанням, змістом роботи і взаємодіями.

Ознайомлення з правилами, організацією і технологією ремонту локомотивів.

Ознайомлення з розміщенням протипожежних пристроїв та інвентарю.

Тема 2. Робота в складі комплексної бригади в цеху

          технічного обслуговування тепловозів

Первинний інструктаж з охорони праці.

Робота в складі комплексної бригади з огляду і ремонту локомотива.

Самостійне виконання наступних робіт: регулювання важільної передачі, заміна гальмівних колодок, змащення вузлів, заміна фільтрів системи локомотива або їх очистка, очистка контактів апаратів, заміна щіток електричних машин, перевірка опору ізоляції.

Тема  3. Робота в цеху поточного ремонту

Первинний інструктаж з охорони праці.

Участь у наступних роботах: ремонт візків, розбирання кожуха зубчатої передачі, ремонт гальмівного і пневматичного обладнання, ресорного підвішування, привода швидкостеміра, розбирання і збирання автозчепу. Інструктаж з охорони праці за видами робіт.

Ремонт дизеля. Обладнання та пристосування для ремонту дизеля. Послідовність розбирання вузлів дизеля, ремонт та збирання. Регулювання дизеля.

Ремонт масляних насосів. Огляд зубчатих зчеплень, перевірка зазорів у них і розбігу валів. Огляд та ремонт фрикційних муфт.

Ремонт електричного обладнання, види ремонту. Ознайомлення з обладнанням з ремонту електричних машин і апаратів. Перевірка справності електричних апаратів і електричних кіл.

Тема 4. Технічне обслуговування тепловозів та їх екіпіровка

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виконанні робіт з технічного обслуговування і екіпіровки тепловоза.

Виконання робіт з технічного обслуговування тепловозів та їх екіпіровка. Порядки і правила приймання і здавання тепловоза в основному та оборотному локомотивних депо,  а також на станційних коліях.

Технологічний процес  екіпіровки. Постачання тепловозу паливом, мастильним матеріалами, водою та піском.

Тема 5. Технічне обслуговування та догляд

за ходовою частиною

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні ходових частин та автозчепного пристрою тепловозів, організації робочого місця при розбиранні та складанні автозчепу

Виконання робіт з підготовки, перевірки, огляду візків та їх з’єднань, ресорного підвішування, підвішування тягових двигунів, тягових зубчатих редукторів, колісних пар, букс, автозчепного обладнання, пристроїв пісочної системи.

Виявлення неполадок у вузлах і пристроях ходової частини та їх усунення. Підвішування колісних пар. Розбирання і складання механізму автозчепу, заміна клина.

Тема 3. Технічне обслуговування та передрейсова

підготовка тепловоза

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні механічного та гальмівного обладнання тепловозу.

Контроль за роботою механічного обладнання, виявлення та усунення неполадок.

Перевірка гальмівного обладнання та контроль за його роботою. Несправності гальмівних приладів, причини їх виникнення, ознаки та способи усунення.

Дії локомотивної бригади при виході з ладу окремих пристроїв механічного та гальмівного обладнання.

Тема 6. Технічне обслуговування та догляд за електричним обладнанням тепловоза

Інструктаж з безпеки праці при огляді та перевірці електричних машин та апаратів тепловоза.

Огляд і технічне обслуговування електричних апаратів. Перевірка секвенції (послідовності спрацювання електричних апаратів). Огляд і перевірка електричних машин тепловоза. Дії локомотивної бригади при виході з ладу

 електричних машин чи апаратів. Виявлення та усунення неполадок в електричному обладнанні тепловоза.

Тема 7. Виявлення та усунення неполадок в роботі

електричних схем тепловоза

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виявленні неполадок в електричній схемі тепловоза, заміні елементів схеми та збиранні аварійних схем.

Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі електричної схеми. Способи виявлення неполадок. Метод порівняння, послідовного перебору, заміни несправних елементів схеми. Універсальний метод виявлення неполадок і відмов в електричних схемах.

Порядок перевірки опору ізоляції в силовому колі і в колах управління.

Пошук коротких замикань і замикань на корпус .

Дії локомотивної бригади при виникненні пробою на корпус.

Складання типових аварійних електричних схем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно- теоретична підготовка з кваліфікації: «помічник машиніста електровоза»

 

ДСПТО 8311.1. І60048 -2006

 

Код –   8311.1

 

 

 

 

 

Електротехніка з основами промислової електроніки

 

83

Тема.Вступ . Основні поняття про електричне поле та електричні кола Тема.Основні поняття про електричне поле та електричні кола Тема.Електромагнетизм

Тема.Трансформатори Електроприводи Електричні та радіотехнічні вимірювання

Тема.Електровимірювальні прилади Електричні апарати Напівпровідникові прилади Електронні прилади

Тема.Основні відомості про електробезпеку Основні відомості про електробезпеку

 

 

Будова та ремонт електровоза

 

104

 

Тема.Вступ. Загальні відомості про електровози

Тема.Енергопостачання електрифікованих залізниць і депо.

Тема.Загальні відомості

Тема.Рами візків

Тема.Колісні пари електровозів і вагонів

Тема.Буксові вузли електровозів і вагонів

Тема.Ресорне підвішування

Тема.Підвішування тягових двигунів та тягові передачі

Тема.Ударно-зчіпні прилади

Тема.Кузов, опори, вентиляційна система електровоза

Тема.Пісочниці

Тема.Загальні відомості про тягові двигуни

Тема.Електричне гальмування

Тема.Технічна характеристика тягового двигуна

Тема.Якір та щитковій пристрій

Тема.Загальні відомості

Тема.Мотор-вентилятори

Тема.Мотор-компресори

Тема.Генератор управління

Тема.Мотор-генератор (перетворювач)

Тема.Асинхронні двигуни

Тема.Розчіплювач фаз

Тема.Двигуни постійного струму

Тема.Способи перемикання обмоток трансформатора, регулювання швидкості руху електровоза

Тема.Схеми випрямлення змінного струму

Тема.Трансформатори і реактори

Тема.Випрямлячі і випрямляючі установки

Тема.Загальні відомості

Тема.Апаратура силового електричного кола

Тема.Апаратура допоміжного електричного кола

Тема.Апаратура захисту

Тема.Апаратура кола управління

Тема.Акумуляторна батарея

Тема.Вимірювальні прилади

Тема.Загальні відомості про електричні схеми

Тема.Схеми електровозів постійного струму

Тема.Схеми електровозів змінного струму

Тема.Характеристики технічного обслуговуваний та ремонту.Ремонтно-технічна документація

Тема.Методи ремонту електровозів. Дефектоскопія деталей

Тема.Ремонт механічної частини

Тема.Ремонт електричних машин

Тема.Ремонт електричного обладнання

Тема.Ремонт акумуляторних батарей

 

 

 

Основи механіки

13

Тема.Основні відомості з кінематики.

Тема. Основні закони динаміки.

Тема. Робота, пружність, енергія.

 

 

 

Читання креслень

13

Тема. Електричні та кінематичні схеми.

Тема. Читання і виконання креслень та схем з професії.

 

Управління та технічне обслуговування електровоза

78

Тема . Організація праці локомотивних бригад

Основні положення посадової інструкції локомотивної бригади. Інструктивні вказівки з порядку обслуговування електровоза локомотивною бригадою.

Тема . Приймання, огляд і здавання електровоза

Обов'язки і дії локомотивної бригади при прийманні електровоза у депо або пункті обороту. Порядок огляду електровоза при прийманні. Перевірка дії гальм та електрообладнання. Несправності, з якими забороняється приймати електровоз в експлуатацію. Дії локомотивної бригади при виїзді з депо або пункту обороту. Підготовка електровоза до передачі іншій бригаді. Здавання та приймання електровоза на лінії. Охорона праці при здаванні і прийманні електровоза. .

Тема . Сили тяги та гальмування поїзда

Сили, що діють на поїзд. Виникнення сили тяги. Сили опору рухові поїзда. Зчеплення коліс з рейками. Коефіцієнт зчеплення. Наслідок буксування електровоза та запобіжні заходи.

Електромеханічні характеристики тягових двигунів та тягові характеристики електровоза. Види електричного гальмування. Сили, які виникають при електричному гальмуванні та регулювання їх. Одночасна робота пневматичного та електричного гальмування.

Тема . Управління електровозом

Порядок дії локомотивної бригади і дотримування правил охорони праці і безпеки руху поїздів при виїзді з депо, під'їзді до складу поїзда, зчеплення з ним. Дії помічника машиніста електровоза перед відправкою та при відправці поїзда від станції. Нагляд за роботою електровоза і показаннями сигналів під час слідування ділянкою. Обов'язки локомотивної бригади під час ведення поїзда, при зустрічі з зустрічним поїздом, при в'їзді на станцію. Регламент переговорів по радіостанції. Економія електроенергії.

  Порядок дії бригади при зникненні напруги, при пошкодженні контактної мережі, струмоприймачів та іншого дахового обладнання. Дії локомотивної бригади при непередбаченій зупинці поїзда, при зникненні напруги, при пошкодженні контактної мережі, струмоприймачів та іншого дахового обладнання. Охорона праці при виконанні робіт на даху.

Тема . Система організації технічного обслуговування електровозів

Системи обслуговування електровозів локомотивними бригадами. Обов'язки локомотивних бригад. Журнал технічного стану локомотиву. Характеристика технічного обслуговування ТО 1, ТО 2, ТО З, ТО 4, ТО 5. Терміни і норми пробігу електровоза між технічними обслуговуваннями.

Особливості організації технічного обслуговування у зимовий період. Охорона праці при виконання робіт з обслуговування.

Тема . Технічне обслуговування механічної частини

Перевірка технічного стану бандажів, центрів колісних пар, буксових вузлів. Контроль нагрівання букс. Перевірка стану ресорного підвішування, тягової передачі, підвіски тягових двигунів і деталей гальмової важільної передачі та автозчепних пристроїв.Порядок безпечної зміни гальмових колодок, регулювання гальмової важільної передачі, перевірки дії пісочниці та гальм.Нагляд за станом кузова, перехідних площадок, вікон, дверей, драбин, поручнів, вентиляційної системи.Особливості обслуговування механічної частини взимку.

Тема . Технічне обслуговування  тягових двигунів і допоміжних машин

Зовнішній огляд, перевірка надійності закріплення двигунів та машин, щільності колекторних люків, кабелів, патрубків підводу охолоджуючого повітря, кріплення полюсних болтів.Нагляд за чистотою і станом колектора, конусів, щіткових пристроїв, щіток, котушок полюсів. Порядок зміни щіток та ліквідація виявлених дефектів.Особливості догляду за електричними машинами взимку.

Тема . Технічне обслуговування електричного обладнання

Нагляд за даховим обладнанням, апаратами захисту, груповими гальмовими перемикачами, реверсорами, контакторами, струмопровідними та ізоляційними деталями, дротами та перевірка їх роботи. Нагляд за апаратами кіл управління.Перевірка стану та дії пристроїв безпеки.

Тема . Підготовка електровоза до роботи у зимовий період

Підготовка електровоза до експлуатації у  зимових умовах. Особливості роботи і технічне обслуговування електровоза у зимовий період.

 


 

 

 

Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання: 60год

 

Виробниче навчання на підприємстві: 90 год

Виробнича практика: 192 год

помічник машиніста електровоза

 

 

342

 

 

 

Виробниче навчання

 

 

60

 

Тема. Вступ. Безпека праці і пожежна безпека у навчальних майстернях.

Тема. Екскурсія на підприємство роботи . Електрослюсарні роботи. Електромонтажні роботи. Електромонтажні роботи.Виміри.

 

 

 

Виробниче навчання на підприємстві

 

 

90

 

Тема.В Ознайомлення з організацією технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів у депо .

Тема.Робота в складі комплексної бригади в цеху технічного обслуговування локомотивів

Тема.Робота в складі комплексної бригади в цеху технічного обслуговування локомотивів. Робота в цеху поточного ремонту Робота в цехах і майстернях депо

Тема. Екіпіровка локомотива і підготовка до рейсу

 

 

Виробнича практика

 

192

Тема.Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з видами робіт і організацією праці помічника машиніста електровоза

Тема.Самостійне виконання робіт на робочих місцях помічника машиніста електровоза.