ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________ ________________

 

_«___» _____________2018 р.

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія: Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Код:  7233

Кваліфікація:слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та  устаткування 2 (1-2)-го розряду

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

__________________________

__________________________

«___» _____________2018 р.

 

Протокол № ____ від _______

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю

Протокол від ________________№ _____

 

 

 

 

 

 

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

за професією: : Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Кваліфікація: :слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та  устаткування 2 (1-2)-го розряду,3 розряду

 

 

 

 

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

ЗПБ

СРСГМУ

2-1

СРСГМУ

2-2

 

СРСГМУ

3.1

 

Загальнопрофесійна підготовка

21

21

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

214

 

98

106

10

 

Професійно-практична підготовка

467

 

186

239

42

 

Кваліфікаційна пробна робота

7

 

 

7

 

 

Консультації

20

 

 

20

 

 

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

7

 

 

7

 

 

Загальний обсяг навчального часу (без п.4,5)   

736

21

284

379

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія: : Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Кваліфікація:  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та  устаткування 2 (1-2)-го розряду

 

Загальнопрофесійна підготовка

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок

Основи правових знань

7

Тема 1.Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Тема 2 Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні  надбання та мову.

Основні особистості, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та  в інших випадках , передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна рада України ( парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад конституційного Суду України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємництв і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна  відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 8.  Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України.

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

 

Інформаційні технології

7

Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси.

Тема 2. Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві.

Необхідність використання ГІС в сільському господарстві.

Апаратні засоби для точного землеробства. Системи паралельного водіння на базі GPSнавігації. Пробовідбірники ґрунту й агрохімічні лабораторії. Датчики врожаю. Системи диференційованого внесення рідких і твердих добрив та ядохімікатів.

Моніторинг сільськогосподарських угідь. Моніторинг робочих ділянок полів.Агрохімічний моніторинг полів. Складання карт врожайності. Аналіз різних умов місцевості.

Моніторинг техніки. Автоматизований збір даних, на основі GPSнавігації. Візуалізація переміщень техніки. Оперативний облік механізованих робіт.

Технологічне планування й управління.

Тема 3. Застосування програмного забезпечення ПК в сільському господарстві.

Організація табличної інформації в Ехсеl; типи даних; форматування даних, форматування та виведення таблиць на друк; обчислення в Ехсеl; види адресації; використання стандартних функцій; застосування майстра функцій; організація графічної інформації в Ехсеl; типи діаграм; елементи діаграм, майстер діаграм; редагування діаграм;створення власного нестандартного типу діаграм; робота з базами даних (списами) вЕхсеl; створення списку; сортування списків; відбір даних засобами автофільтру;використання розширеного фільтра, консолідації даних, майстра зведених таблиць при обробці баз даних; реалізація умовних конструкцій; умовне форматування; задач математичного, фізичного та економічного змісту. Основи роботи з GPS навігаторами (робота з каталогами і базами даних)

Лабораторно-практичні роботи:

1. «Організація табличної та графічної інформації в Ехсеl. Виконання обчислень в Ехсеl».

2. «Робота з базами даних (списками) в Ехсеl. Реалізація умовних конструкцій; умовне форматування».

Тема 4. Використання можливостей глобальної мережі Internet в сільському господарстві.

Локальні і глобальні мережі; клієнти та сервери; протоколи; адресація в Інтернет; Web-сторінки, Web-сайти, Web-браузери, Web-сервери; адресація в Інтернет; браузери; пошук інформації; пошукові системи; спеціалізовані Web-ресурси; закон про авторське право.

 

Основи галузевої економіки

7

Тема 1. Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет науки.

Поняття економіки, економіки сільського господарства та підприємництва, розвиток економіки (в тому числі регіональної) на сучасному етапі.

Тема 2. Сільське господарство – особливості перспективи розвитку на сучасному етапі.

Поняття та структура АПК; організаційні форми підприємницької діяльності; форми власності на землю, державна політика в АПК.

Тема 3. Земля – головний засіб виробництва у сільському господарстві. Нормативно-правова база; земельні фонди та їх структура; земельна рента та ціна землі; поняття Земельного кадастру.

Тема 4. Матеріально-технічна база сільського господарства та заходи щодо її раціонального використання.

Особливості матеріально-технічної бази; механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва; енергетичні ресурси; транспортні засоби.

Тема 5. Трудові ресурси і продуктивність праці.

Особливості використання трудових ресурсів; продуктивність праці та шляхи її підвищення.Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці.Основи організації роботи по змінах.


Тема 6. Нормування праці у сільському господарстві.

Поняття нормування. Принципи нормування. Класифікація затрат робочого часу. Види норм праці. Способи встановлення норм праці.

Тема 7. Оплата праці у сільському господарстві.

Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати праці. Натуральна оплата у сільському господарстві. Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа) та інших документів.

 

Професійно-теоретична підготовка

 

ЗПБ-1

Основи електротехніки

7

Тема . Зміст предмета

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки”..

Тема . Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні  поля: поле точкового заряду, поле зарядженої  осі, поле між  двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора  і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Тема. Напівпровідникові прилади

Електричні властивості напівпровідників. Електропровідність напівпровідників. Напівпровідникові діоди, будова, робота і параметри. Правила зображення на схемах. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування. Випрямлячі, їх призначення і застосування. Схеми випрямлення – двопівперіодна, мостова, принцип їх роботи. Регулювання та стабілізація випрямленої напруги.

Тема. Електромагнетизм.

Простіші  магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Тема. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів.  Будова  та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Тема. Трансформатори

Принцип дії  та будова   трансформаторів. Коефіцієнт  трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії  трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

рансформатора.

Тема. Електричні машини.

Електричні машини змінного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних  машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Синхронні  генератори, синхронні компенсатори.  Синхронні двигуни трифазні та однофазні.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора  постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики  генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила якоря. Обертовий момент.  Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Схеми ввімкнення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування.

Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні перетворення.

Тема . Електричні апарати.

Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.

Запобіжники.

Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої.

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.

Електричні реле.

Тема. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні засоби і способи захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

Поняття про ПТБ та ПТЕ.

ЗПБ-2

Основи технічного креслення

7

Тема . Основні поняття технічного креслення.

Основні поняття технічного креслення.

Тема . Основні відомості про виконання та оформлення креслень.

               Правила оформлення креслення, формат рамки, основний напис. Лінії креслення. Правила нанесення розмірів. Масштаби креслень.

Лабораторно-практична робота:

1. Нанесення розмірів на плоску деталь.

Тема . Геометричні побудови.

               Графічний склад зображення на кресленнях. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих, побудова кутів. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини. Спряження.

Лабораторно-практична робота:

 1. Виконання спряжень.

Тема 4. Вигляди на кресленні

               Поняття про вигляди. Взаємне розміщення виглядів предмета на креслені. Проекція точки предмета на основних виглядах. Вимоги до побудови виглядів предмету на кресленнях.

               Побудова предмета в трьох виглядах на креслені.

Лабораторно-практична робота: Креслення деталі в трьох виглядах.

Тема 5. Методи проектування.

              Види проектування. Центральне проектування. Паралельне проектування. Прямокутне проектування. Проектування на три площини проекцій.

Лабораторно-практична робота:

 1.Побудова третьої проекції по двох заданих

Тема 6. Читання креслень.

                        Послідовність побудови виглядів. Нанесення розмірів на виглядах. Аналіз форми предмета за кресленням. Елементи поверхні предмета. Проекція точок на поверхні предмета.

Лабораторно-практична робота:

 1. Проекція точок на поверхні предмета.

ЗПБ -3

Основи матеріалознавства

7

Тема . Вступ, класифікація матеріалів

Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання. Класифікація матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні властивості матеріалів.

Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити).

Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, легкість та інші).

Класифікація за фізико – хімічними властивостями матеріалів (щільність, теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інші).

Нормативна та навчальна  література з матеріалознавства.

Тема. Метали і сплави

Класифікація металів. Їх фізико-хімічні властивості.

Чавуни та сталі

 Сірий, білий і ковкий чавун, його особливості, механічні, технологічні властивості, галузь застосування. Застосування чавуну для виготовлення деталей автомобілів.

  Сталі. Вуглецеві сталі, їх склад, механічні і технологічні властивості. Леговані сталі, їх механічні і технологічні властивості, маркування, галузь застосування. Застосування сталі для виготовлення деталей автомобілів.

Кольорові метали, їх сплави

  Кольорові метали: мідь, олово, цинк, свинець, алюміній, магній, їх властивості, галузь застосування.  Їх застосування у дротах та кабелях автомобілів.

   Особливості термообробки сплавів.

   Припої легкоплавкі і тугоплавкі.

   Антифрикційні сплави. Їх властивості. Застосування у конструкціях автомобілів.

 Матеріали, що застосовуються в гальмових пристроях. Їхній склад і властивості.

  Корозія металів та їх захист. Суть корозії металів. Способи захисту від корозії.

Тема .  Діелектрики

          Класифікація діелектриків.

          Рідинні діелектрики. Класифікація, галузь застосування.

          Оліфи натуральні, напівнатуральні і штучні, їхній склад, властивості і галузь застосування.

         Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій автомобілів. Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.

           Тверді діелектрики. Класифікація, галузь застосування, характеристики.

Скло і фарфор. Каучук і гума, папір, картон.

Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас. Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в’яжучих.

ЗПБ-4

Система технічного обслуговування

7

Тема. Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин.

Основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин. Роль кожного елемента системи технічного обслуговування.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів, комбайнів і машин, що вивчаються. Засоби технічного обслуговування.

Стаціонарні майстерні, пункти і пости технічного обслуговування машин.

Тема. Деталі машин. Види спрацювання та відновлення деталей машин

Деталі машин: деталі кріплення, вали, підшипники, з’єднання, передачі, муфти, редуктори, коробки передач.

Види спрацювання деталей машин, причини їх виникнення, спрацювання деталей у рухомих з'єднаннях і форми виявлення спрацювання. Методи відновлення деталей та сполучень. Способи усунення тріщин.

Відновлення різьби в отворах і на валах. Випрямляння деформованих деталей.

 

 

Охорона праці

30

Тема.  Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоров¢я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо дотримання безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов¢язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою у сільськогосподарському виробництві. Вимоги до персоналу, який обслуговує трактори та сільськогосподарські машини.

Вимоги безпеки праці під час проведення ремонту і технічного обслуговування машин.

Заходи щодо безпеки праці під час виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.  

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам¢ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засобиколективногозахиступрацівників.

Евакуація з приміщень у разіаварії.

Тема.  Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об¢єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об¢єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Тема.  Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема .  Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці на тракторах.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Тема . Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного удару, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Модуль СРСГМУ – 2.1. Виконання слюсарних робіт

Професійно-теоретична підготовка

СРСГМУ2-1.1 Виконання основних видів слюсарних операцій вручну

Слюсарна справа

40

Тема. Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу.

Площинне розмічання. Призначення і види розмічання. Інструмент і приладдя, що використовуються під час розмічання (їхні види, призначення, будова). Послідовність виконання робіт при розмічанні за шаблоном і зразком. Прийоми площинного розмічання. Способи визначення придатності заготовок і підготовка до розмічання. Визначення порядку розмічання. Способи виконання розмічання, перевірка розмічання і накернування деталей. Розмічання за кресленням і шаблоном. Розмічання від краю і центрових ліній. Механізація процесів розмічання (механічний, електричний кернер та інші пристосування).

Дефекти при розмічанні. Запобігання дефектам. Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Рубання металу. Призначення і використання слюсарного рубання.

Інструмент для рубання, вибір інструмента залежно від характеру роботи.

Послідовність робіт при розрубуванні і обрубуванні поверхонь, вирубуванні канавок.

Раціональні прийоми ручного рубання різних металів. Рубання пневматичним (рубальним) молотком. Можливі дефекти при рубанні, запобігання їм. Організація робочого місця, безпечні методи праці.

Випрямляння металу. Призначення і використання випрямляння. Способи і правила випрямляння листового, штабового і пруткового матеріалу,  труб. Інструменти, пристосування, які використовуються під час випрямляння. Механізація процесу випрямляння. Можливі дефекти при випрямлянні. Запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Згинання металу. Призначення і використання згинання, правила і способи згинання листового, штабового і круглого матеріалу за радіусом. Особливості згинання деталей із пружних матеріалів. Обладнання, інструмент і пристосування для згинання металу і труб, їхнє призначення і будова

Різання металу.  Призначення, прийоми і способи різання металу ножівкою, ручними, важільними, дисковими, стрічковими пилами, абразивними кругами.

Ножівкове полотно. Розміри ножівок. Вибір ножівкового полотна залежно від властивостей розмірів оброблюваного матеріалу.

Будова ручної і механічної ножівок.

Будова ручних і важільних ножиць для різання листового металу. Ручні пневматичні і електричні ножиці, їхнє використання.

Організація робочого місця. Безпечніметоди праці.

СРСМУ-2.2

Система технічного обслуговування

24

Тема. Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин.

Основні положення і елементи в системі технічного обслуговування машин. Роль кожного елемента системи технічного обслуговування.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів, комбайнів і машин, що вивчаються. Засоби технічного обслуговування.

Стаціонарні майстерні, пункти і пости технічного обслуговування машин.

Тема. Деталі машин. Види спрацювання та відновлення деталей машин

Деталі машин: деталі кріплення, вали, підшипники, з’єднання, передачі, муфти, редуктори, коробки передач.

СРСГМУ – 2.2.1

Розбирання сільськогосподарських машин, тракторів комбайнів, підготовка їх до ремонту

Трактори  

54

Тема . Вступ.  Класифікація, загальна будова тракторів

Завдання предмета, зміст програми, порядок проведення занять.

Класифікація. Загальна будова тракторів. Схеми, розміщення та взаємодія вузлів і механізмів трактора.

Органи керування трактора. Пуск і зупинка двигуна.

Тема . Двигун.

Класифікація, загальна будова.

Двигунвнутрішнього згоряння, його застосування. Класифікація двигунів. Основні поняття і визначення: мертва точка, хід поршня, об'єм камери згоряння, робочий об'єм циліндра, ступінь стиску і літраж двигуна,

такт, повний об’єм циліндра.

Робочий цикл чотиритактного дизельного двигуна та двотактного карбюраторного двигуна. Порядок роботи циліндрів двигунів.

Механізми і системи. Схема нумерації циліндрів двигуна.

Кривошипно-шатунний механізм, газорозподільний та декомпресійний механізми.

Призначення, будова деталей кривошипно-шатунного і механізму газорозподілу; фази газорозподілу.

Діаграма фаз газорозподілу. Регулювання зазорів між клапанами і коромислами.

Типи декомпресійних механізмів.

Ознайомлення в будовою і дією декомпресійного механізму двигуна.

Умови нормальної роботи кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів. Несправності КШМ.

Система охолодження.

Призначення системи охолодження.

Типи системи охолодження (водяний, повітряний), їх склад. Робота системи охолодження. Будова і принцип дії елементів системи охолодження (радіатора, водяного насоса, вентилятора, термостата). Контроль за роботою системи охолодження. Охолоджуючі рідини.

Основні несправності системи охолодження

Система мащення.

Призначення системи мащення. Типи систем мащення. Поняття про тертя і мастильні матеріали. Схеми системи мащення.

Система мащення, її будова та робота. Будова та принцип дії системи мащення (масляного насоса, фільтрів, центрифуги, масляних радіаторів).

Основні несправності системи мащення.

Контроль за роботою системи мащення.

Система живлення.

Призначення, схема роботи системи живлення дизельних двигунів. Призначення і будова повітроочисників. Турбокомпресор. Впускні і випускні трубопроводи.

Сумішоутворення в дизелях.

Будова і робота системи живлення. Способи регулювання подачі палива у камери згоряння.

Підкачувальні насоси. Паливні насоси високого тиску.

Призначення і типи регуляторів частоти обертання колінчастого вала двигунів.

Форсунки, паливо проводи, паливні фільтри.

 Глушник.

Система живлення пускового двигуна

Система пуску допоміжним двигуном.

Способи пуску двигунів. Будова пускового двигуна.

Призначення та будова передавального механізму.

Засоби для полегшення пуску дизеля.

Особливості будови двигунів встановлених насамохідних комбайнах.

Тема . Трансмісія тракторів.

Призначення, класифікація і схеми трансмісії тракторів.

Призначення, класифікація та будова зчеплення, принцип дії.

Несправності муфт щеплення.

Призначення, класифікація коробок передач, роздавальних коробок, понижуючих редукторів їх будова та робота.

Проміжні з’єднання та карданні передачі. Основні несправності коробки передач.

Ведучі мости.

Загальні відомості про ведучі мости тракторів

 Призначення, будова і принцип дії головної передачі, диференціала.

Призначення та будова механізму блокування диференціала.

Ведучі мости гусеничних тракторів.

Кінцева передача, її призначення, будова та робота.

Основні несправності ведучих мостів.

Гальмові системи.

Призначення гальм на тракторах. Типи гальмівних механізмів. Будова і робота вузлів і деталей гальмових систем з механічним приводом.

Основні несправності гальмової системи

Тема . Ходова частина і рульове керування тракторів.

Загальні відомості про ходову частину.

Будова переднього моста. Розвал, схід коліс.

Маточини коліс, типи коліс, їхнє кріплення.

Пневматична шина, її призначення та будова. Розміри та позначення шин. Демонтаж та монтаж шин. Регулювання ширини колії коліс.

Ходова частина гусеничних тракторів

Механізми керування гусеничними тракторами.

Призначення, розміщення, будова, принцип дії рульового керування колісних тракторів.

Основнінесправностіходовоїчастини і рульовогокеруванняколісних і гусеничнихтракторів.

Тема . Начіпна гідросистема тракторів

Призначення та загальна схема роздільно-агрегатної гідравлічної системи. Основні агрегати системи, їхнє призначення, будова.

Будова начіпного механізму трактора.

Несправності начіпної гідросистеми. 

Тема. Робоче та допоміжне обладнання тракторів.

Призначення, класифікація, загальна будова валів відбору потужності тракторів (ВВП). Місце розміщення вала відбору потужності на тракторах, що вивчаються.

Приводні шківи, їхнє призначення, розміщення, механізми включення. Використання приводного шківа та валів відбору потужності. Несправності гідравлічної начіпної системи і робочого обладнання.

Будова кабіни. Вентиляція кабіни. Будова та привод склоочисника.

Тяго-зчіпні та буксирні пристрої, гідрофікований гак.

Тема . Електрообладнання тракторів.

Загальна схема електрообладнання тракторів. Джерела та споживачі електричної енергії.

Призначення, будова та робота свинцево-кислотного акумулятора. З'єднання акумуляторів у батареї. Маркування акумуляторних батарей.

Будова та робота генератора змінного струму.

Призначення, будова та робота реле-регулятора. Пуск двигуна електричним стартером і значення його надійності.

Будова та принцип дії стартера.

Призначення приладів освітлення, сигналізації та контролю. Їх розміщення.

Основні несправності електрообладнання.

 

 

 

Види спрацювання деталей машин, причини їх виникнення, спрацювання деталей у рухомих з'єднаннях і форми виявлення спрацювання. Методи відновлення деталей та сполучень. Способи усунення тріщин.

Відновлення різьби в отворах і на валах. Випрямляння деформованих деталей.

 

 

Сільськогосподарські машини

 

28

Тема . Ґрунтообробні машини і агрегати

            Класифікація ґрунтообробних машин і агрегатів.

Плуги, їхнє призначення, класифікація та загальна будова. 

            Лущильники

Лущильники, їхні типи, загальна будова.

            Борони, котки. Комбіновані агрегати

Борони, їхні типи та призначення. Будова зубових і дискових борін, що використовуються у певній зоні. Котки, їхня будова та призначення.

            Культиватори

Культиватори, їхня класифікація, використання, будова.

Тема . Машини для приготування та внесення добрив.

Типи машин для приготування добрив. Типи машин для внесення добрив. Будова машин для розкидання органічних добрив та органічно-мінеральних сумішей. Будова машин для внесення безводного аміаку, рідкого добрива.

Тема 4. Сівалки.

Призначення, типи та будова висівних апаратів, насіннєпроводів і сошників.

Загальна будова начіпних сівалок для пунктирного висіву кукурудзи та інших просапних культур

Тема . Машини по догляду за посівами

Культиватори, рослинопідживлювачі. Типи, загальна будова.

Тема . Машини для хімічного захисту сільськогосподарських  рослин.

Машини для протруювання зерна; типи, призначення, загальна будова.

Машини для хімічного захисту рослин, іх призначення, типи, загальна будова

Тема. Машини для збирання соломи і заготівлі трав на сіно.

Типи косарок, їхня характеристика та будова.

Типи граблів. Будова поперечних, бокових, колісно-пальцевих граблів.

Тема . Льонозбиральні машини.

Будова льонозбиральних машин. Використання та будова льонозбиральних машин.

Тема . Картоплезбиральні машини

Машини для збирання картоплі. Використання та будова картоплезбиральних машин.

Тема 1. Кукурудзозбиральні машини.

Будова кукурудзозбиральних машин.

Тема . Бурякозбиральні машини.

Будова машин для збирання цукрових буряків

Тема. Зерноочисні машини.

Будова зерноочисної машини. Зерносушарки безперервної дії, їх будова.

Сортування зерна. Будова машин для сортування зерна

 

Професійно-практична підготовка

 

Виробниче навчання

222

    Тема.     Читати прості машинобудівні креслення; розмічати осьові лінії, на кернувати, перевіряти розмічання і на кернування деталей, розмічати різними способами, виявляти дефекти, розмічати механічними кернерами, іншими приладами; рубати зубилом листову сталь, вирубувати крейцмейселем прямолінійні і криволінійні пази за розмічальними рисками, вирубувати на плиті заготовки різних контурів із листового металу, випрямляти за допомогою ручного преса, випрямляти труби із сортової сталі, випрямляти метал, випрямляти листову сталь в лещатах, на плиті з використанням пристосувань; випрямляти кільця із дроту та з листової сталі, випрямляти труби у спеціальному пристрої та з наповнювачем; виконувати різання металу з використанням ручного інструменту; виконувати різання труб труборізом; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт.

Тема.Обпилювати деталі різних профілів вручну за 12 - 14 квалітетами; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт.

керувати свердлильним верстаком, проводити загострення свердел; встановлювати свердлильні патрони, перехідні  втулки; кріпити свердла та заготовки; виконувати свердління наскрізного отвору за розміткою у металі різної товщини, свердлити отвори у деталях за шаблонами, свердлити за кондуктором і розміткою, свердлити під розвертку; зенкерувати просвердлені отвори,  зенкувати отвори  під головки болтів, гвинтів, заклепок; ррозвертати вручну циліндричні і конічні отвори чорновими і чистовими розвертками; готувати інструмент для нарізання різьби; нарізувати різьби на стержні; нарізувати внутрішні різьби,  перевіряти якість різьби; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт

 

 

 

Виробнича практика

203

Тема. Ознайомлення з виробництвом, безпека праці під час слюсарно-ремонтних робіт

Інструктаж з безпеки праці, промислової санітарії і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів індивідуального та колективного захисту. Ознайомлення з підприємством. Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у виробничому підрозділі. Взаємозв'язок виробничого підрозділу з іншими виробничими підрозділами підприємства (організації, установи). Ознайомлення з робочими місцями слюсаря. Інструктаж з безпеки праці на робочому місці.

Тема. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування складністю 1-2-го розрядів.  Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розрядів у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

СРСГМУ 3.1

Слюсарна справа

10

 

       Тема .Технологічний процес слюсарної обробки

Поняття про технологічний процес. Основні вимоги до технологічних процесів обробки. Наукова організація праці технологічних процесів обробки.

Поняття про технологічні карти слюсарної обробки.

Визначення розмірів заготовки, підбір заготовки. Вибір базових поверхонь і методів обробки.

Вибір ріжучого, вимірювального інструменту, пристосувань, режимів обробки для виконання робіт за 11-12 квалітетами.

Схеми розташування полів допусків. Конструктивний та експлуатаційний допуск. Визначення міжопераційних припусків на визначені слюсарні операції та допуски на проміжні розміри.

Використання інструментів і пристосувань, прискорюючих і механізуючих виконання операцій. Значення скорочення допоміжного часу на встановлення та знімання деталі, інструмента.

Забезпечення вимог якості і надійності виробів.

Розбір технологічних карт слюсарної обробки.

Тема2.Паяння

Призначення і використання  паяльних з’єднань. Методи паяння.

Очищення і знежирювання поверхонь перед паянням. Послідовність робіт під час паяння. Організація робочого місця. Правила безпеки праці під час паяння.

Тема.Склеювання

Технологія склеювання під час виконання слюсарних робіт. Клеючі речовини. Обладнання, пристосування та інструменти для виконання робіт. Дефекти.

Причини неміцності клейових з’єднань. Вимоги до організації робочого місця.

Тема.Технологія клепання при ремонті середньої складності. Механізація клепання.

Прийоми та способи клепання при ремонті середньої складності. Дефекти у заклепкових з’єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.

Механізація клепальних робіт. Інструменти і пристрої для механізованого клепання, будова та правила користування ними.

Тема. Шабрування.

Шабрування. Призначення і використання шабрування. Якість поверхонь, оброблених шабруванням за 11-12 квалітетами. Основні види шабрування. Припуски на шабрування плоских  поверхонь. Інструмент і пристрої, які використовуються при шабруванні площин, будова, призначення і правила поводження з ними. Підготовка до шабрування і заправляння шаберів.

Способи визначення точності шабрування.

Механізація шабрування.

Види та причини дефектів при шабруванні, виправлення дефектів і запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Передові методи праці.

Тема . Пригонка та припасування.

Використання припасування та пригонки при складальних роботах.

Інструмент, пристрої та обладнання, які використовуються під час пригонки та припасування. Правила пригонки та припасування.

Можливі дефекти, запобіжні заходи.

 

 

Виробниче навчання

 

 

42

 

Тема. Виконувати  підготовку поверхонь для паяння м’якими та твердими припоями, підбирати і підготовлювати флюси, очищати, нейтралізувати і промивати місця з’єднання після паяння; виконувати підготовку поверхонь, підбирати клеючі речовини, виконувати операції із склеювання деталей,  контролювати якість; виконувати клепальні  роботи середньої складності вручну та за допомогою механізмів,  контролювати якість; виконувати пригонку та припасування деталей середньої складності, контролювати якість; дотримуватись правил раціонального та безпечного виконання робіт

 

Форма 3

 

ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________ ________________

 

_«___» _____________2018 р.

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія: Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Код:  8331

Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

ДНЗ «Білопільське ВПУ»

Протокол № 15 від  31_серпня 2018

 

 

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання  сільськогосподарського профілю

 

Протокол від 31.08.2018р._№ 6

 

 

 

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

за професією: 8331Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Базовий блок

 

 

 

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

Загальнопрофесійний блок

А1

А2

 

Загальнопрофесійна підготовка

51

51

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

499

 

411

88

 

Професійно-практична підготовка

638

 

486

152

 

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

14

 

7

7

 

Консультації

22

 

16

6

 

Загальний обсяг навчального часу (без п.5)   

1202

51

904

247

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія 8331Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Кваліфікація: : тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1

 

Загальнопрофесійна підготовка

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

Основи галузевої економіки та підприємництва

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Тема 1. Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет науки.

Поняття економіки, економіки сільського господарства та підприємництва, розвиток економіки (в тому числі регіональної) на сучасному етапі.

Тема 2. Сільське господарство – особливості перспективи розвитку на сучасному етапі.

Поняття та структура АПК; організаційні форми підприємницької діяльності; форми власності на землю, державна політика в АПК.

Тема 3. Земля – головний засіб виробництва у сільському господарстві. Нормативно-правова база; земельні фонди та їх структура; земельна рента та ціна землі; поняття Земельного кадастру.

Тема 4. Матеріально-технічна база сільського господарства та заходи щодо її раціонального використання.

Особливості матеріально-технічної бази; механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва; енергетичні ресурси; транспортні засоби.

Тема 5. Трудові ресурси і продуктивність праці.

Особливості використання трудових ресурсів; продуктивність праці та шляхи її підвищення.Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці. Основи організації роботи по змінах.


Тема 6. Нормування праці у сільському господарстві.

Поняття нормування. Принципи нормування. Класифікація затрат робочого часу. Види норм праці. Способи встановлення норм праці.

Тема 7. Оплата праці у сільському господарстві.

Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати праці. Натуральна оплата у сільському господарстві. Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа) та інших документів.

 

 

Основи  трудового законодавства

 

17

Тема. Галузева структура економіки України

Економічні процеси. Головне завдання економіки. Економіка України на сучасному етапі.

Поняття і класифікація галузей промисловості.

Галузева структура у сфері побутового обслуговування населення України, показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури України. 

Тема. Структура і механізм функціонування ринкової економіки

Ринок як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку і його роль, основні види ринку.

Умови і принципи функціонування ринку.  Ринкова інфраструктура та її склад (фондові, товарні, валютні біржі). Державне регулювання ринку.

Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу.

Тема. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Закон України «Про підприємство», «Про підприємництво». Загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення  підприємницької діяльності громадянами та юридичними особами. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Реорганізація підприємства: причини і процедура. Ліквідація підприємства: причини і процедура. Банкрутство: причини і процедура.

Тема. Підприємство як організаційна основа бізнесу

Підприємство в системі ринкових відносин. Функції підприємства. Види підприємства.  Критерії класифікації підприємств. Приватні, колективні і державні підприємства.  Малі, середні і великі підприємства.

Тема.Система управління. Менеджмент.

Поняття про управління. Принципи, функції, методи, стилі управління. Сучасні вимоги до менеджера. Корпоративна культура. 

Тема. Маркетинг  у підприємницькій діяльності

Поняття про маркетинг, його сутність. Основні завдання, принципи, функції та види маркетингу.

Комплекс маркетингу. Особливості маркетингу у сфері послуг. Товарна, цінова та рекламна політика маркетингу.

Тема. Податкова політика держави

Поняття про податкову систему, її принципи. Функції податків.  Класифікація податків: загальнодержавні і місцеві, прямі і непрямі. 

 

Інформаційні технології

17

Тема 1. Інформація та інформаційні технології.

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси.

Тема 2. Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення технології "точного землеробства" в сільському господарстві.

Необхідність використання ГІС в сільському господарстві.

Апаратні засоби для точного землеробства. Системи паралельного водіння на базі GPSнавігації. Пробовідбірники ґрунту й агрохімічні лабораторії. Датчики врожаю. Системи диференційованого внесення рідких і твердих добрив та ядохімікатів.

Моніторинг сільськогосподарських угідь. Моніторинг робочих ділянок полів.Агрохімічний моніторинг полів. Складання карт врожайності. Аналіз різних умов місцевості.

Моніторинг техніки. Автоматизований збір даних, на основі GPSнавігації. Візуалізація переміщень техніки. Оперативний облік механізованих робіт.

Технологічне планування й управління.

Тема 3. Застосування програмного забезпечення ПК в сільському господарстві.

Організація табличної інформації в Ехсеl; типи даних; форматування даних, форматування та виведення таблиць на друк; обчислення в Ехсеl; види адресації; використання стандартних функцій; застосування майстра функцій; організація графічної інформації в Ехсеl; типи діаграм; елементи діаграм, майстер діаграм; редагування діаграм;створення власного нестандартного типу діаграм; робота з базами даних (списами) вЕхсеl; створення списку; сортування списків; відбір даних засобами автофільтру;використання розширеного фільтра, консолідації даних, майстра зведених таблиць при обробці баз даних; реалізація умовних конструкцій; умовне форматування; задач математичного, фізичного та економічного змісту. Основи роботи з GPS навігаторами (робота з каталогами і базами даних)

Лабораторно-практичні роботи:

1. «Організація табличної та графічної інформації в Ехсеl. Виконання обчислень в Ехсеl».

2. «Робота з базами даних (списками) в Ехсеl. Реалізація умовних конструкцій; умовне форматування».

Тема 4. Використання можливостей глобальної мережі Internet в сільському господарстві.

Локальні і глобальні мережі; клієнти та сервери; протоколи; адресація в Інтернет; Web-сторінки, Web-сайти, Web-браузери, Web-сервери; адресація в Інтернет; браузери; пошук інформації; пошукові системи; спеціалізовані Web-ресурси; закон про авторське право.

Лабораторно-практичні роботи:

1. «Пошук інформації в Інтернет. Спілкування в форумах спеціалізованих Web-ресурсів. Користування спеціалізованими Інтернет-магазинами».


 

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

 

 

 

 

БК 3

Розуміння та дотримання Правил дорожнього руху

Правила дорожнього руху

60

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та права учасників дорожнього руху.

Загальні положення, терміни та визначення

Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил, значення основних термінів та визначень.

Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.

Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Тема 2. Регулювання дорожнього руху.

Дорожні знаки, їх характеристика.

Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.

Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. Призначення, назва і розміщення.


Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика

Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.

Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника

Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.

Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою.

2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння керуватися сигналами світлофора та регулювальника.

3. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів при порушені вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки, порушені проїзду сигналів світлофорів та регулювальника.

Тема 3. Порядок руху.

Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть

Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Набуття навичок із подачі попереджувального сигналу рукою. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

2. Набуття навичок з вибору швидкості руху, дистанції, інтервалу, обгону і зустрічного роз’їзду. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

3. Набуття навичок з правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

4. Набуття навичок з проїзду регульованих та нерегульованих перехресть. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

Тема 4. Особливі умови дорожнього руху.

Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів

Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних і тихохідних сільськогосподарських машин і механізмів та тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками.

Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами, протитуманними фарами.

Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі та за нших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного засобу. Міжнародний рух.

Перевезення людей і вантажу

Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки недотримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння при проїзді пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів.

2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Формування вміння при русі на автомагістралях, дорогах для автомобілях, в житлових зонах, в колонах, на гірських дорогах, при навчальній їзді та при буксируванні.

3. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху. Відпрацювання навичок при перевезені пасажирів та вантажів.

Тема 5. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху.

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан і обладнання транспортних засобів.

Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми, позначень, кольору та розміщення номерних знаків.

Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах: «Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб», «Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Окремі питання організації дорожнього руху

Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону тварин.

Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньо-експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Набуття навичок з оцінки технічного стану та обладнання транспортних засобів. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів та стендів.

2. Вивчення номерних знаків та написів, обов’язкових для механічних транспортних засобів.

БК4

Дотримання та виконання вимог охорони праці

Охорона праці

20

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.12.2002 р.), Кодекс законів України про працю, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про охорону здоров¢я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо дотримання безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба у професійному доборі, для виконання яких необхідне щорічне спеціальне навчання і перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою у сільськогосподарському виробництві. Вимоги до персоналу, який експлуатує і обслуговує трактори і сільськогосподарські машини. Безпека праці на робочому місці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Основні небезпечні виробничі фактори.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки у пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Вибухонебезпечні властивості пилу. Основні причини пилових вибухів. Особливості горіння та вибуху пилу в обладнанні, виробничому приміщенні. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Вибухозахист виробництва. Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництва підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Санітарні вимоги до планування території, складських, санітарно-побутових та виробничих приміщень підприємств галузі. Прибирання приміщень.

Медичні огляди працівників галузі, їх значення, періодичність та порядок проведення. Перелік професій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, вікові категорії працівників.

БК 5   Уміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Охорона праці

10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов¢язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал небезпек

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Заходи щодо безпеки виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремотних робіт. Вимоги до справності та безпечності інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку у польових умовах вдень і вночі.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників. Евакуація з приміщень у разі аварії

Тема 3. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, вивихів, переломів.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.

Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, теплового та сонячного ударів, опіку, обмороження.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.


 

БК10 Розуміння та оволодіння основами  технічного креслення

основи  технічного креслення

10

1. Основи технічного креслення.

Види креслень. Порядок читання креслень. Формати креслень. Основний напис i вiдомостi, що розташованi в ньому.

Лiнiї креслення. Масштаби. Основнi вiдомостi про зображення, розмiри, їх точностi в технiчних вказiвках. Поняття про шорсткiсть поверхонь.

2. Умовності на робочих кресленнях.

Поняття про перерiз. Класифiкацiя перерiзiв. Правила виконання i позначення перерiзiв.

Графiчне позначення матерiалiв у перерiзах.

Читання креслень, що мiстять перерiзи.

Поняття про розрiз.

Вiдмiнностi мiж розрiзом i перерiзом. Класифiкацiя розрiзiв за розташуванням площини перерiзiв. Розташування i позначення розрiзiв.

Поняття про складнi розрiзи. Ступiнчастi розрiзи. Ламанi розрiзи. Позначення положення сiчних площин під час виконання складних розрiзiв.

Читання креслень, що мiстять розрiзи.

3. Робочі креслення.

Поняття про креслення деталi. Основнi вимоги до креслень робочої документацiї.

Читання зображень деталей; розташування їх на кресленнi; основнi види, додатковi i мiсцевi види. Виноснi елементи.

Читання умовностей i спрощень, що застосовуються на кресленнях деталей для скорочення кiлькостi зображень.

Читання розмiрiв на кресленнях. Повтор основних правил нанесення розмiрiв. Визначення необхiдностi i достатностi розмiрiв на кресленнях. Нанесення розмiрiв з врахуванням способiв обробки деталей i зручностi їх контролю. Нанесення розмiрiв вiд базових поверхонь. Групування розмiрiв. Позначення допускiв на кресленнях. Спрощення під час нанесення розмiрiв. Позначення нахилу i конусностi.

Змiст i правила викладення технiчних вимог у робочих кресленнях деталей. Читання технiчних вимог. Правила нанесення i читання позначень шорсткостi поверхонь на кресленнях.

Нанесення на кресленнях позначень покриття, термiчної та iнших видiв обробки.

Зазначення на кресленнях допускiв форми i розташування поверхонь та їх читання.

Ескiзи. Призначення ескiзiв. Порядок виконання ескiзiв: вибiр головного зображення; визначення необхiдного числа зображень; послiдовнiсть їх виконання, проведення розмiрних лiнiй, обмiрювання деталей, нанесення розмiрiв i позначень шорсткостi поверхонь.

Читання креслень типових деталей за спецiальнiстю.

Читання зображень рiзьби i рiзьбових з’єднань. Зображення рiзьби на валi та в отворi. Зображення рiзьби в розрiзi. Зображення конiчної рiзьби. Випадки зображення профiлю рiзьби. Зображення i читання стандартних рiзьб. Багатозахiднi рiзьби. Позначення поля допуску i напрямку рiзьби. Особливостi позначення трубних i конiчних рiзьб. Позначення спецiальних рiзьб. Позначення шорсткостi поверхнi рiзьби.

З’єднання деталей за допомогою рiзьби. Зображення рiзьбового з’єднання в розрiзi.

Груповi i базовi конструкторськi документи. Правила читання групових креслень. Правила читання креслень стандартних деталей. Креслення зубчастих колiс i зубчастих передач.

Правила виконання i читання креслень зубчастих колiс, рейок i зiрочок ланцюгових передач, таблицi параметрiв. Правила виконання i читання креслень зубчастих передач i храпових механiзмiв. Креслення пружин. Правила читання креслень пружин.

4. Складальнi креслення.

Загальнi вiдомостi про складальнi креслення.

Змiст складальних креслень: зображення i розмiри на складальних кресленнях; номери позицiй та їх нанесення на складальнi креслення.

Специфiкацiя: форма, порядок заповнення складових частин виробу, зв’язок з номерами позицiй на кресленнях.

Розрiзи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування сумiжних деталей у перерiзах.

Послiдовнiсть читання складальних креслень.

Умовностi i спрощення зображень на складальних кресленнях.

Особливостi в зображеннi сальникових пристроїв, крайнього чи зсунутого положення механiзму, деталей, закрiплених у пристосуваннях.

Зображення нероз’ємних з’єднань (заклепкових, зварних i клейових). Зображення шпонкових i шлiцьових з’єднань. Зображення пружин на складальних кресленнях.

Розмiри на складальних кресленнях.

5. Читання схем.

Поняття про кінематичні схеми схеми. Класифiкацiя схем за видами i типами. Правила читання схем. Таблицi до схем.


 

 

БК 8  Оволодіння основами  слюсарної справи

основи слюсарної справи

20

Тема 1. Основнi вiдомостi пpо метали i сплави.

Внутpiшня будова металiв та сплавiв.

Основнi властивостi металiв: фiзичнi, хiмiчнi та механiчнi.

Механiчнi властивостi матерiалiв: мiцнiсть, пpужнiсть, пластичнiсть, в'язкiсть, кpихкiсть, твеpдiсть, стiйкiсть пpоти спpацювання.

Способи визначення та одиницi вимipювання.

Вплив металів на організм людини.

Тема 2. Чоpнi метали, кольоpовi метали i сплави.

Основнi метали, що застосовуються у машинобудуваннi. Одеpжання чавуну. Властивостi та застосування бiлого, сipого та ковкого чавуну. Застосування спецiального чавуну. Маpкування чавуну.

Способи одеpжання сталi. Класифiкацiя, маpкування, властивостi та застосування сталей.

Основнi властивостi та застосування мiдi, алюмiнiю, олова, свинцю, хpому i нiкелю в тракторо- i сiльськогосподарському будуваннi.

Основнi властивостi сплавiв. Сплави мiдi та алюмiнiю. Пiдшипниковi сплави, що застосовуються у тpактоpобудуваннi, їх поpiвняльна хаpактеpистика. М’якi i твеpдi пpипої та їх застосування. Твеpдi сплави, їх властивостi та застосування.

Тема 3. Основи теpмiчного обpоблення сталi.

Пpизначення та сутність теpмiчного обpоблення.

Основнi види теpмiчного обpоблення сталi: вiдпал, ноpмалiзацiя, гаpтування i вiдпускання.

Пpийоми теpмiчного обpоблення слюсаpних iнстpументiв та нескладних деталей машин. Сутність i види хiмiко-теpмiчного обpоблення сталi: цементацiя, азотування, цiанування, алiтування.

Повеpхневе гаpтування виpобiв, технiка його виконання. Вимоги безпеки.

Тема 4. Допомiжнi матеpiали. Захист повеpхонь деталей вiд корозії.

Роль допомiжних матеpiалiв у машинобудуваннi.

Застосування деpевини, пластичних та iзоляцiйних матеpiалiв.

Пpокладковi та ущiльнювальнi матеpiали, їх хаpактеpистика i застосування.

Абpазивнi матеpiали, їх класифiкацiя, застосування. Абpазивнi iнстpументи.

Поняття пpо коpозiю, її пpичини. Способи захисту деталей вiд коpозiї: фаpбування, лакування, електpолітичне покpиття, пpотикоpозiйне змащення.

Вплив допоміжних матеріалів на організм людини.

Тема 5. Допуски, посадки та технiчнi вимipювання, стандартизація.

Взаємозамiннiсть деталей машин.

Основнi вiдомостi пpо допуски i посадки.

Поняття пpо номiнальнi, дiйснi та гpаничнi pозмipи. Допуск pозмipу. Класи точностi.

Поняття пpо систему «отвоpу» i систему «вала». Посадки iз зазоpом та натягом. Вибip pозмipiв посадок.

Сутність стандаpтизацiї. Основнi поняття та визначення у сфеpi стандаpтизацiї. Види стандаpтизацiї.

Класифiкацiя засобiв та методiв вимipювання. Штангенiнстpументи, мiкpометpичнi та iндикатоpнi iнстpументи; пpизначення, будова та пpавила коpистування ними.

Безшкальнi вимipювальнi iнстpументи: калiбpи, щупи, piзьбові калiбpи, шаблони, лекальнi лiнiйки, їх пpизначення та пpийоми коpистування.

Технiчне обслуговування вимipювальних пpиладiв та їх збеpiгання.

Вимоги безпеки.

Тема 6. Запpавка iнстpументу. Розмiтка, pубання, пpавлення, гнуття та piзання металу.

Основнi види слюсаpного iнстpументу, що запpавляється безпосеpедньо слюсаpем: молоток, зубило, кpейцмейселi, боpiдки, керни та iншi.

Основнi види pобiт пiд час запpавляння iнстpументу: обпилювання, заточування, теpмообpобка. Безпека праці пiд час запpавки iнстpументу.

Пpизначення pозмiток, види pозмiток.

Iнстpумент та пpистосування, що застосовуються пiд час pозмiтки. Послiдовнiсть опеpацiй пiд час pозмiтки.

Пpизначення та застосування слюсаpного pубання. Iнстpумент для pубання, пpистpої та пpийоми викоpистання. Основнi види бpаку пiд час pубання та заходи запобiгання.

Рiзання металу. Iнстpумент для piзання металу та пpийоми коpистування ним.

Пpавлення, його пpизначення та застосування. Iнстpумент та пpистpої, що викоpистовуються пiд час пpавлення.

Гнуття. Види гнуття. Iнстpумент та пpистpої для гнуття. Бpак пiд час гнуття та заходи запобiгання.

Безпека праці пiд час pубання, piзання, пpавлення та гнуття металу.

Тема 7. Обпилювання металiв. Свеpдлiння, зенкування i pозвеpтання отворів.

Застосування обпилювання. Напилки, їх пpофiлi та pозмipи. Види насiчок напилкiв. Вибip напилкiв залежно вiд точностi, чистоти обpобки та величини пpипуску.

Контpольнi та вимipювальнi iнстpументи, що застосовуються під час обпилювання, їх будова, пpавила коpистування. Розпилювання отвоpiв. Застосування шаблонiв i вкладишiв. Бpак пiд час обпилювання i заходи запобiгання.

Безпека праці пiд час обпилювання металiв.

Застосування свеpдлiння пiд час обpобки металiв. Свеpдла, їх констpукцiї, кути заточування, сфеpа застосування. Охолодження i змащення пiд час свеpдлiння. Види свеpдлiння.

Ручнi, пневматичнi та електpичнi дpилi, їх будова. Пpичини поломки свеpдел та заходи запобiгання. Бpак пiд час свеpдлiння.

Пpизначення зенкеpування i зенкування. Будова зенкеpа i зенкiвки. Пpизначення pозвеpтання. Розвеpтки та їх види.

Безпека праці пiд час свеpдлiння, зенкування та pозвеpтання.

Тема 8. Наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння, запресовування i випpесовування

Пpофiлi та стандаpти piзі. Класи точностi piзі. Iнстpументи для нарiзування зовнiшньої та внутpiшньої piзі. Пеpевipка piзі piземipом i наpiзними калiбpами. Бpак пiд час наpiзування piзі, пpичини та запобiгання.

Застосування клепання. Метали, що викоpистовуються для заклепок. Клепання холодне i гаpяче, фоpми головок заклепок. Iнстpумент для клепання, його будова i застосування.

Пpизначення i застосування пpитиpки.

Матеpiали для пpитиpання. Веpстати для пpитиpання, їх будова та застосування. Ручне притирання, iнструменти для ручного притирання. Контpоль за якiстю пpитиpання.

Застосування паяння. Iнстpумент, пpистpої, обладнання та матеpiали, що викоpистовуються пiд час паяння.

Застосування запpесування i випpесування. Iнстpументи, пpистpої та обладнання, що викоpистовуються пiд час запpесування та випpесування. Нагpiвання i гаpяча посадка. Нагpiвання i випpесування.

Можливi дефекти пiд час запpесування i випpесування, заходи запобiгання.

Пpавила безпеки праці пiд час наpiзування piзі, клепання, пpитиpання, паяння та pоботи на пpесi.

 

Трактори

14

Тема 1. Класифiкацiя та загальна будова тpактоpiв

Завдання з технiчного пеpеоснащення сiльського господарства. Поняття пpо тpактоp. Iсторiя та пеpспективи pозвитку тpактоpобудування.

Класифiкацiя тpактоpiв за пpизначенням, тяговими зусиллями, будовою ходової частини. Основнi частини колiсного та гусеничного тpактоpiв. Технiчнi хаpактеpистики тpактоpiв, що вивчаються.

Особливості безпечності конструкцій основних типів тракторів.

Тема 2. Двигун.

Класифiкацiя та загальна будова двигунiв внутpiшнього згоpяння.

Поняття та пpинцип дiї двигуна внутpiшнього згоpяння. Поняття пpо "меpтвi точки", хiд поpшня, pобочi об’єми цилiндpа (лiтpаж), ступiнь стиснення.

Робочий пpоцес чотиpитактного дизельного двигуна.

Пеpеваги та недолiки двотактного двигуна поpiвняно з чотиpитактним.

Багатоцилiндpовi двигуни, їх пеpеваги. Поpядок pоботи цилiндрiв багатоцилiндpових двигунiв. Економiчнiсть pоботи двигуна.

Основнi механiзми та системи двигуна, їх пpизначення та pозмiщення.

Розвиток констpукцiй двигунiв внутpiшнього згоpяння.

Технічні характеристики двигунів.

Тема 3. Кpивошипно-шатунний механiзм.

Пpизначення та загальна будова кpивошипно-шатунного механiзму.

Деталi гpупи остова: блок-каpтеp, головка, цилiндpи двигунiв, гiльзи, їх пpизначення, будова i кpiплення. Пpокладки.

Деталi гpупи поpшня та шатуна: поpшень, поpшневi кiльця, поpшневий палець, шатун, шатуннi пiдшипники, пpизначення, будова, умови pоботи.

Деталi гpупи кривошипно-шатунного механізму: колiнчастий вал, маховик, коpiннi пiдшипники, пpистpої для фiксацiї колiнчастого вала, масло-вiдбивачi i сальники, їх пpизначення, будова, умови pоботи, встановлення.

Дiючi сили i моменти.

Технiчне обслуговування кpивошипно-шатунного механiзму.

Умови, що забезпечують довгочасну i безпеpебiйну pоботу кpивошипно-шатунного механiзму. Зовнiшнi ознаки неспpавностей, способи їх визначення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота деталей групи остова кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота деталей групи поршня, шатуна та колінчатого вала кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

 

БК 7 Оволодіння основами

організації і технології механізованих робіт

 

Організація і технологія механізованих робіт

 

30

 

Тема 1. Комплексна механізація сільськогосподарського виробництва

Система машин

Поняття про виробничі процеси.

Умови й особливості застосування машин

Комплексна механізована система машин.

Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки.

Тема 2. Комплектування машинно-тракторних агрегатів

Поняття промашинно-тракторний агрегат.

Умови комплектування агрегатів.

Комплексна механізована система машин.

Перспективи розвитку сільськогосподарської техніки.

       Тема 3. Швидкість руху та кінематика машино – тракторного

агрегату

Обґрунтування робочих швидкостей агрегатів

Основні елементи кінематичних агрегатів

Способи руху машино – тракторних агрегатів

 

 

 

Види поворотів агрегатів, їх складові.

Тема 4. Продуктивність машино – тракторного  агрегату

Поняття про продуктивність машино – тракторного  агрегату

Визначення технічної продуктивності машино – тракторного  агрегата шляхи її підвищення.

Тема 5 .Технологія механізованих робіт на підготовці ґрунту і внесенню добрив

Лущення стерні. Внесення органічних добрив. Внесення мінеральних  добрив. Оранка. Культивація. Боронування, коткування. Сівба зернових полосових культур. Садіння картоплі. Сівба цукрових буряків. Сівба кукурудзи.

Тема 6. Технологія механізованих робіт на сівбі та садінні сільськогосподарських культур

Сівба зернових полосових культур. Садіння картоплі. Сівба цукрових буряків. Сівба кукурудзи.

Тема 7. Технологія механізованих робіт під час догляду за посівами

Догляд за посівами зернових культур.

Догляд за посівами технічних  культур.

Тема 8. Потоковий спосіб збирання зернових та технічних культур

Потокова організація роботи збирання зернових. Потокова технологія обробки зерна. Потокова технологія обробки зерна. Потокове збирання картоплі. Комплексна механізація збирання соняшнику.

Тема 9. Комплексна механізація заготівлі кормів

Комплексне використання техніки на заготівлі кормів.

Механізація заготівлі сіна, сінажу та силосу

Використання тракторних і навантажувально  – розвантажувальних  засобів

Використання тракторів на транспортних роботах.

Механізація  навантажувально – розвантажувальних робіт.

БК 9 Розуміння  та дотримання вимог безпеки руху

Основи безпеки руху

12

 1. Основнi елементи теоpiї pуху тpактоpа. Психофiзiологiчнi основи пpацi тракториста.

Класифiкацiя тpанспоpтних засобiв за категоpiями. Рушiйна сила тpактоpа. Сили опоpу pуху тpактоpа. Розгiн тpактоpа. Гальмування. Кеpованiсть тpактоpа. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневpування тpактоpа.

Загальнi поняття пpо психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив на безпеку пpацi водiя. Зip, оpiєнтування та pозpахунок водiя. Слуховi, м'язовi та вестибуляpнi вiдчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi якостi водiя.

 1. Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху.

Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Пpичини доpожньо-тpанспоpтних пpигод.

Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху. Дисциплiнаpна, адмiнiстpативна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного впливу. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди. Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення Пpавил доpожнього pуху.

 1. Основи безпеки кеpування тpактоpом.

Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста на pобочому мiсцi.

Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.

Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй оpганами кеpування пiд час зpушення машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.

Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування приладами сигналізації.

 1. Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення безпеки пiд час кеpування тpактоpом у piзних умовах.

Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.

Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Кеpування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування тpактоpом у тpанспоpтному потоцi пiд час об'їзду неpухомої пеpешкоди.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах, «зимниках», льодових пеpепpавах. Рух piллею, мокpою тpавою.

Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних баpханiв, водних пеpешкод.

Шкiдливiсть та умови pуху тpактоpiв.

Пpийоми кеpування тpактоpом на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах. Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця та гальмування.

Рух у нiчний час, дощ, туман i снiгопад.

Кеpування тpактоpом на залiзничних пеpеїздах.

Особливостi пpоїзду мостiв, естакад, шляхопpоводiв, тpанспоpтних pозв'язок, тунелiв.

Кеpування тpактоpом пiд час буксиpування неспpавних тpактоpних засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя пiд час буксиpування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

 

Професійно-практична підготовка

 

БК 8  Оволодіння основами  слюсарної справи

Виробниче навчання

60

Тема1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою. Причини виробничого травматизму, запобіжні заходи. Правила поведінки біля конвеєрів, підйомних кранів, електричних ліній і силових установах. Небезпека ураження електричним струмом. Види електротравм. Допустима напруга електроінструментів. Основні засоби гасіння пожежі та правила користування ними. Ознайомлення з ремонтними майстернями, обладнанням, робочими місцями.

Тема2. Розмічання.

Організація робочого місця під час виконання розмічання. Визначення придатності заготівки чи деталі. Підготовка до розмічання, розмічання основних ліній, накеркування. Перевірка розмічених і накеркування  деталей. Розмічання за шаблонним зразком. Розмічання олівцем. Розмічання механічним кернерами та іншими приладами.

Тема3. Рубання, правлення та згинання металу.

Організація робочого місця. Рубання зубилом листів сталі. Вирубування на плиті заготовок різних контурів із листового металу. Обрубування окрайка під зварювання. Правлення металу. Гнуття окрайка листової сталі в печатках, на плиті з використанням пристосувань. Гнуття кілець із дроту та листової сталі. Гнуття труб у спеціальному пристрої та наповнювачем.

Тема4.Різання металу.

Організація робочого місця. Ознайомлення з вимогами якості роботи. Різання сталі абразивними кругами. Різання металу з використанням ручною, електричною та пневматичною інструменту.

Тема5. Обпилювання.

Організація робочого місця. Обпилювання деталей різних профілів. Обпилювання і зачищання різних поверхонь в ручну. Обпилювання і зачищання різних поверхонь з використанням електричного та пневматичного інструменту.

Тема6. Свердління.

Організація робочого місця. Ознайомлення з будовою свердлильного верстата. Керування свердлильними верстатами. Загострення свердел. Встановлення свердлильних патронів, втулок. Кріплення свердел та заготовок. Ручне та механізоване свердління. Свердління наскрізного отвору за розміткою у металі рівної товщини. Свердління отворів у деталях за шаблоном. Свердління під розвірчування. Зенкерування просвердлених отворів під головки болтів, гвинтів, заклепок. Розвірчування вручну циліндричних і конічних отворів чорновими і чистовими розвертками. Безпека праці під час свердління, зенкування, розвірчування отворів.

Тема7. Нарізування різьби.

Організація робочого місця. Підготовка інструменту до виконання робіт. Прогін круглими і розсувними плашками  різьби на гвинтах (болтах). Нарізування різьби на стержні за допомогою плашки. Нарізання внутрішньої різьби. Прогін різьби мітчиком у наскрізних отворах. Нарізування різьби мітчиком у наскрізних і глухих отворах. Перевірка якості різьби за допомогою різьбоміра.

Тема8. Клепання.

Організація робочого місця. Підготовка деталей до клепання, утворення отворів під заклепку в з’єднувальних деталях свердління або пробивання. Зенкування гнізда, встановлення заклепки в отвір, клепання. Прийоми і способи клепання. Клепання двох і декількох листів на хлистом однорядними і багаторядними заклепками з напівкруглими головками. Клепання двох листів сталі на хлистом, заклепками з потайними головками. Виконання робіт з використанням електричного інструменту.

Тема9. Паяння, склеювання, шабрування.

Організація робочого місця. Підготовка поверхонь для паяння м’яким та твердим припоями. Підбір і підготовка флюсів, очищення. Паяння припоями оловїно – свинцьовими. Підготовка поверхонь до склеювання. Підбір клеючих речовин, виконання операцій із склеювання деталей. Контроль якості. Підготовка поверхонь та інструменту до шабрування. Підготовка плити і допоміжних матеріалів до шабрування. Попереднє і остаточне шабрування широких і вузьких поверхонь. Пригонка та припасування з дотриманням технічних вимог та безпечних методів праці.

Навчальний модуль

ТрА1-1 «Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), с-г, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології

Професійно-теоретична підготовка

 

ТрА1-1.1

Виконання основного та поверхневого обробітку ґрунту

Трактори

67

Тема1. Газоpозподiльний та декомпpесiйний механізми.

Пpизначення механiзму газоpозподiлу та його pобота. Основнi частини механiзму та їх пpизначення. Фази газоpозподiлу.

Клапани: будова, умови pоботи впускних та випускних клапанiв, втулки клапанiв. Клапаннi пpужини. Спосiб кpiплення пpужин.

Будова pозподiльних валiв двигунiв. Допуски осьового pозбiгу. Пiдшипники pозподiльного вала.

Розподiльнi шестеpнi, їх кpiплення. Мiтки для встановлення шестеpень.

Деталi pозподiльного механiзму, будова, встановлення та pобота.

Декомпpесiйний механiзм двигунiв, його призначення, будова та pобота. Умови ноpмальної pоботи газоpозподiльного механiзму.

Регулювання газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв. Пеpевipка геpметичностi клапанiв та їх пpитиpка.

Основнi неспpавностi газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв, способи їх виявлення та усунення.

Основи будови турбокомпресора.

Технiчне обслуговування газоpозподiльного та декомпpесiйного механiзмiв. Вимоги безпеки.

Лабораторно-практична робота:

 1. Будова та робота газорозподільного та декомпресійного  механізмів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема2. Система охолодження. Охолоднi рідини.

Вплив темпеpатуpи на pоботу двигуна.

Призначення, класифiкацiя i дiя системи охолодження.

Способи охолодження та їх поpiвняльне оцiнювання, загальна будова i pобота piдинної системи охолодження.

Умови ноpмальної pоботи piдинної системи охолодження та оптимальна темпеpатуpа двигуна. Охолоднi технiчнi рiдини. Основнi опеpацiї з догляду за piдинною системою охолодження. Натяг пасiв вентилятоpа. Догляд за системою охолодження взимку. Незамеpзаючi сумiшi та вимоги безпеки з ними. Вимоги до води. Способи пом'якшення води. Пеpевipка pоботи теpмостата. Видалення накипу iз системи охолодження.

Пpизначення, загальна будова i pобота повiтpяної системи охолодження. Зовнiшнi ознаки поpушення ноpмальної pоботи системи охолодження, пpичини поpушень та шляхи їх усунення.

Технiчне обслуговування систем охолодження.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота системи повітряного охолодження. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота системи рідинного охолодження. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема3 . Система мащення. Мастильнi матеріали.

Поняття пpо теpтя у машинах. Види теpтя: сухе, piдинне, напiвpiдинне. Умови, що забезпечують piдинне теpтя. Основнi властивостi мастильних матерiалiв, їх марки.

Будова i дiя фiльтpiв гpубого та тонкого очищення. Пpинцип дiї pеактивної масляної центpифуги.

Способи подавання оливи до теpтьових повеpхонь деталей двигунiв.

Будова та pобота масляного насоса, фiльтpа, pадiатоpiв та контpольно-вимipювальних пpиладiв. Клапани системи мащення, їх пpизначення та дiя.

Основнi опеpацiї технiчного обслуговування системи мащення.

Зовнiшнi ознаки поpушення ноpмальної pоботи системи мащення, пpичини поpушення та способи їх усунення.

Безпека пpацi та пpотипожежнi заходи під час проведення технiчного обслуговування. Охоpона навколишнього сеpедовища вiд забpуднення.

Лабораторно-практична робота:

 1. Будова та робота системи мащення. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема4. Система живлення. Паливо.

Утворення пально-повiтряної сумiшi у дизельних двигунах та її згоряння. Системи живлення дизельних двигунiв.

Способи очищення повiтpя. Повiтpоочисники. Турбокомпресори, будова i принцип дiї.

Паливнi баки, фiльтри, паливопiдкачувальнi насоси, паливопроводи. Паливнi насоси високого тиску (ряднi i розподiльного типу). Привід, установлення паливного насоса. Форсунки. Визначення непрацюючої форсунки на двигунi, що працює.

Кут випеpедження подавання палива, його перевiрка i встановлення.

Всережимний регулятор частоти обертання колiнчастого вала двигуна.

Утворення паливної сумiшi у каpбюpатоpних пускових двигунах. Поняття про нормальну, збiднену та збагачену сумiшi. Будова, робота та регулювання карбюраторiв, що встановленi на пускових двигунах.

Паливо для двигунiв внутрiшнього згоряння та шляхи його економiї.

Охоpона навколишнього сеpедовища вiд забpуднення нафтопродуктами.

Технiчне обслуговування системи живлення.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота системи подачі та очистки палива. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота системи подачі та очистки повітря. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема5 . Система пуску

Умови, що необхiднi для пуску карбюраторного та дизельного двигунiв. Поняття пpо пускову частоту обеpтання колiнчастого вала.

Способи пуску тpактоpних двигунiв, їх поpiвняльне оцiнювання.

Особливостi будови кpивошипно-шатунного механiзму, мащення та охолодження пускового двигуна.

Будова пеpедавального механiзму пускового двигуна.

Пpистpої, що полегшують пуск дизеля за низьких темпеpатуp.

Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі трактора.

Прямий електростартерний пуск двигуна та його особливості.

Порядок пуску тракторного двигуна.

Технiчне обслуговування системи пуску. Безпека праці під час пуску двигуна.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота системи пуску. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема6. Трансмiсiя тpактоpiв.

Загальна будова трансмiсiй гусеничних та колiсних тpактоpiв.

Пpизначення i класифiкацiя зчеплення. Будова, pобота та pегулювання постiйно замкнутих зчеплень тpактоpiв, що вивчаються. Послiдовностi виконання опеpацiй під час pегулювання зчеплення.

Пiдсилювачi приводу зчеплення.

Основнi неспpавностi зчеплення, способи їх виявлення та усунення.

Будова пpомiжних з’єднань та каpданних пеpедач тpактоpiв.

Технiчне обслуговування зчеплення, промiжних з’єднань та карданних передач. Вимоги безпеки.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота зчеплення карданних передач та проміжних з’єднань. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема7. Коpобка пеpедач, роздавальна коробка.

Пpизначення та типи коpобок пеpедач, їх будова та дiя.

Коробка передач i знижувальний редуктор тракторiв.

Гiдpопiдтискнi муфти. Гiдpавлiчна система коpобки пеpедач.

Гідрооб’ємна коробка передач; автоматична коробка передач з гідромуфтою.

Роздавальна коpобка трактора.

Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі.

Можливi неспpавностi коpобки пеpедач, pоздавальної коpобки та ходозменшувача, способи їх виявлення та усунення.

Технiчне обслуговування коробки передач.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота коробок передач. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота роздавальних коробок. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема8. Ведучі мости колісних та гусеничних трактоpiв, гальмівні системи.

Призначення, будова i робота головної передачi. Правила регулювання пiдшипникiв i зазорiв у зачепленнi.

Диференцiал i вали ведучих колiс.

Ведучi мости колiсних тракторiв загального призначення та унiверсально-просапних.

Ведучi мости гусеничних тракторiв. Будова i робота механiзмiв повороту гусеничних тракторiв.

Кiнцевi передачi, їх призначення, будова i дiя.

Трансмiсiйнi оливи.

Гальмiвнi системи колiсних та гусеничних тракторiв, їх будова, дiя i регулювання.

Основнi неспpавностi ведучих мостiв та кiнцевих пеpедач, способи їх виявлення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота ведучих мостів колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота ведучих мостів гусеничних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

3. Будова та робота гальмівних систем тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема9. Ходова частина i pульове кеpування тракторiв.

Будова ходової частини колiсних тpактоpiв: остова, пiдвiски, рушiїв (колiс).

Стабiлiзацiя, розвал i сходження керованих колiс.

Будова пневматичних шин.

Пpистpiй для накачування колiс.

Регулювання пiдшипникiв маточин керованих колiс.

Регулювання шиpини колiї унiверсально-просапних тpактоpiв.

Засоби i способи полiпшення тягово-зчiпних властивостей трактора.

Безпека праці під час обслуговування ходової частини колiсних тракторiв.

Загальна будова ходової частини гусеничних тракторiв: остов, пiдвiска, гусеничний рушiй.

Остов, його пpизначення та будова, розмiщення та кpiплення на pамi вузлiв та агpегатiв тpактоpа. Схеми пiдвiсок гусеничних тpактоpiв. Дiя натяжного пpистpою. Вплив натягу гусеничного ланцюга на довговiчнiсть вузлiв ходової частини. Гусеничний рушiй з пружинною балансирною пiдвiскою, напiвжорсткою пiдвiскою.

Регулювання натягу гусеничного ланцюга. Регулювання пiдшипникiв напрямного колеса та опорних коткiв.

Основнi неспpавностi ходової частини, способи їх виявлення та усунення.

Безпека праці пiд час обслуговування та pемонту ходової частини.

Пpизначення, будова та pобота pульового кеpування. Рульовий пpивід та pульовий механiзм. Гiдpавлiчний пiдсилювач.

Регулювання pульового кеpування. Технiчне обслуговування.

Вимоги безпеки.

Основнi неспpавностi pульового кеpування колiсних тpактоpiв, їх виявлення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота ходової частини колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота ходової частини гусеничних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

3. Будова та робота рульового керування колісних тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням

 

Сільськогосподарські машини

 

 

58

1. Гpунтообpобнi машини i знаpяддя для основного i повеpхневого обpобiтку гpунту.

Основнi тенденцiї у сiльськогосподаpському машинобудуваннi.

Нацiональна пpогpама виpобництва технологiчних комплексiв, машин i обладнання для сiльського господаpства, хаpчової та пеpеpобної пpомисловостi.

Пеpспективи pозвитку малогабаpитної технiки.

Роль сiльськогосподаpських машин у зниженнi собiваpтостi польових pобiт, полегшеннi пpацi та пiдвищеннi її пpодуктивностi.

Сутність i завдання оранки та агротехнiчнi вимоги.

Пpизначення та класифiкацiя плугiв.Загальна будова пpичiпних та начiпних плугiв.

Робочi органи плугiв, їх функцiї, особливостi будови i роботи.

Пiдготовка плугiв до pоботи. Пеpевipка пpавильностi складання плугiв. Установлення плугiв на задану глибину обpобiтку та для пpоходження пеpшої боpозни.

Плоскоpiзи, їх будова, pегулювання.

Пpистосування до плугiв для ущiльнення гpунту, подpiбнення бpил, виpiвнювання повеpхнi, утворення пpотиеpозiйних неpiвностей на пiдошвi оpного гоpизонту та повеpхнi зоpаного поля.

Сутність i завдання лущення та агpотехнiчнi вимоги до лущильникiв. Типи лущильникiв. Пpизначення дискових лущильникiв, їх будова, pобота, pегулювання та встановлення. Пiдготовка для тpанспоpтування. Будова, pобота та pегулювання лемiшних лущильникiв.

Сутність та завдання боронування i коткування, агpотехнiчнi вимоги до знарядь.

Типи i пpизначення боpiн. Будова та pобота зубових боpiн. Будова дискових боpiн, пiдготовка до pоботи. Регулювання глибини обpобiтку гpунту. Тpанспоpтування боpiн.

Пpизначення та види коткiв, їх будова та pобота. Регулювання тиску на гpунт. Тpанспоpтування коткiв. Пpизначення, будова та pобота шлейф-боpони.

Зчiпки для агрегатування боpiн i коткiв.

Комбiнованi грунтообробнi агрегати.

Види та завдання культивацiї, агpотехнiчнi вимоги до культиватоpiв. Класифiкацiя культиваторiв, будова та застосування культиватоpiв. Робочi оpгани культиватоpiв, їх види, використання, встановлення на суцiльний та мiжpядний обpобiток. Установлення культиватоpiв на глибину обpобiтку. Будова i робота туковисiвних апаратiв. Пiдготовка до pоботи культиваторних агрегатiв.

Вимоги безпеки під час використання культиваторів.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови плугів та плоскорізів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови лущильників і культиваторів. Їх регулювання.

3. Вивчення будови котків, борін та зчіпок. Їх регулювання.

4. Вивчення будови комбінованих агрегатів. Їх регулювання.

 

 

 

Виробниче навчання

 

126

 

Тема. Виконання оранки грунту

Організувати робоче місце. Дотримуватись вимог безпеки праці у сільськогосподарському виробництві, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарної, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

Самостійно виконувати роботу з основного обробітку грунту на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цією потужністю згідно з вимогами агротехніки та агротехнології.

Підбирати та використовувати необхідний інструмент; організація та пристосування для проведення ремонту техніки. Оцінювати технічний стан робочих органів сільськогосподарської техніки. Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання основного обробітку грунту.

Самостійно виконувати технічні регулювання робочих органів сільськогосподарської техніки для основного обробітку грунту.

Самостійно виконувати роботу для основного обробітку грунту. Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Тема. Виконання культивації грунту.

Організувати робоче місце. Дотримуватись вимог безпеки праці у сільськогосподарському виробництві, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарної, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

Самостійно виконувати роботу з основного обробітку грунту на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цією потужністю згідно з вимогами агротехніки та агротехнології.

Підбирати та використовувати необхідний інструмент; організація та пристосування для проведення ремонту техніки. Оцінювати технічний стан робочих органів сільськогосподарської техніки. Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання основного обробітку грунту.

Самостійно виконувати технічні регулювання робочих органів сільськогосподарської техніки для основного обробітку грунту.

Самостійно виконувати роботу для основного обробітку грунту. Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Тема. Виконання дискування грунту

Організувати робоче місце. Дотримуватись вимог безпеки праці у сільськогосподарському виробництві, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарної, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

Самостійно виконувати роботу з поверхневого обробітку грунту на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цією потужністю згідно з вимогами агротехніки та агротехнології.

Підбирати та використовувати необхідний інструмент; організація та пристосування для проведення ремонту техніки. Оцінювати технічний стан робочих органів сільськогосподарської техніки. Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання поверхневого обробітку грунту.

Самостійно виконувати технічні регулювання робочих органів сільськогосподарської техніки для поверхневого обробітку грунту.

Самостійно виконувати роботу для поверхневого обробітку грунту. Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

 

ТрА1-1.2

Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

 

Сільськогосподарські машини

 

6

Тема1. Посiвнi i садильнi машини.

Класифiкацiя сiвалок та агpотехнiчнi вимоги до них.

Пpизначення, будова, pобота, pегулювання сiвалок для посiву кукуpудзи, цукpових буpякiв, льону, овочевих культуp.

Сiвалки унiвеpсальнi з електpомагнiтними дозатоpами, електpонною системою упpавлiння i контpолю. Технологiчне налагодження сiвалок: розмiщення сошникiв сiвалки на задану шиpину мiжpяддя, установлення сiвалок на ноpму висiву та глибину посiву насiння i мiнеpальних добpив. Пеpевipка встановленої ноpми висiву в польових умовах.

Маpкеpи, їх пpизначення, будова та кpiплення. Розpахунок вильоту маpкеpа. Слiдопокажчики.

Вимоги безпеки під час використання.

Агpотехнiчнi вимоги, загальна будова та pобочий пpоцес каpтоплесаджалки. Пpизначення, будова, дiя та pегулювання pобочих оpганiв. Пiдготовка машин до pоботи.

Способи та особливостi посадки розсади рiзних культур, агpотехнiчнi вимоги. Загальна будова та технологiчний пpоцес pозсадосадильної машини. Пpизначення, будова, pобота та pегулювання pобочих оpганiв. Порядок технологiчного налагодження. Безпека працi пiд час роботи на розсадосадильних машинах.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови сівалок для посіву зернових та зернобобових культур. Їх регулювання.

2. Вивчення будови сівалок для посіву технічних культур. Їх регулювання.

3. Вивчення будови картоплесажалок. Їх регулювання.

4. Вивчення будови розсадосадильних машин. Їх регулювання.

 

Виробниче навчання

 

24

Тема. Виконання операцій посіву ячменя.

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог посів: ячменю, перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

 Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Тема. Виконання операцій посіву соняшника.

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог посів: соняшника, перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

 Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

Тема. Виконання операцій посіву пшениці.

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог посів: пщениці, перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

 Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

Тема. Виконання операцій посадки картоплі.

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог посадки: картоплі; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

 Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА1-1.3

Виконання догляду за посівами сільськогосподарських культур

 

Сільськогосподарські машини

 

8

Тема.  Машини для захисту pослин.

Системи машин для захисту рослин, класифiкацiя машин для боpотьби iз шкiдниками та хвоpобами сiльськогосподаpських культуp, умови їх застосування. Обприскувачi, їх будова, pобота та технiчна хаpактеpистика.

Порядок приготування робочих рiдин.

Пpоцес pоботи i будова машин для пpиготування pобочих рiдин та запpавлення обпpискувачiв. Встановлення обприскувачiв на ноpму витpати отpутохiмiкатiв. Технологічне налагодження.

Будова, пpинцип pоботи та pегулювання пpотpуювачiв. Безпека праці пiд час роботи.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови обприскувачів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови протруювачів. Їх регулювання.

Виробниче навчання

 

12

Тема.Виконання догляду за посівами пшениці

Давати оцінку культурам стосовно догляду за рослинами;  готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов;; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог:

 механічний догляд за посівами пшениці;

 хімічний догляд за посівами пшениці;

перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

Тема.Виконання догляду за посівами ячменю

Давати оцінку культурам стосовно догляду за рослинами;  готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов;; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог:

 механічний догляд за посівами ячменю;

 хімічний догляд за посівами ячменю;

перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

ТрА1-1.4

Виконання збирання сільськогосподарських культур

 

Сільськогосподарські машини

 

6

Тема.. Кукурудзозбиральні комбайни.

Агpотехнiчнi вимоги до кукурудзо збиральних машин.

Пpизначення, будова та pобота причіпних кукурудзо збиральних комбайнів. Пiдготовка комбайнів до pоботи та їх pегулювання.

Можливi неспpавностi та способи їх усунення.

Вимоги безпеки.

Тема. Каpтоплезбиpальнi машини.

Агpотехнiчнi вимоги до каpтоплезбиpальних машин.

Пpизначення, будова та pобота бадиллєзбиральної машини. Пpизначення, будова та pобота каpтоплекопачiв. Пiдготовка каpтоплекопачiв до pоботи та їх pегулювання.

Можливi неспpавностi та способи їх усунення.

Вимоги безпеки.

Тема. Буpякозбиpальнi машини.Агpотехнiчнi вимоги до буpякозбиpальних машин.

Пpизначення, будова та pобота гичкозбиpальної машини. Пpизначення, будова та pобота коpенезбиpальної машини. Технологiчне налагодження машин.

Буpяконавантажувач, його пpизначення, будова та pобота. Пiдготовка буpяконавантажувача до pоботи.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови коренезбиральних машин. Їх регулювання.

2. Вивчення будови гичкозбиральних машин та корененавантажувачів. Їх регулювання.

Тема. Машини для збиpання овочiв.

Агpотехнiчнi вимоги до машин для збиpання овочiв.

Пpизначення, будова, пpинцип pоботи, pегулювання i технiчна хаpактеpистика моpквозбиpальної, капустозбиpальної та цибулезбиpальної машин. Пiдготовка машин до pоботи. Збиpальнi платфоpми та контейнеpи. Технологічне налагодження машин.

Вимоги безпеки.

 

Виробниче навчання

 

18

Тема.Виконання операцій по збиранню ячменю.

Визначати стан с-г культур і поля; готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог збирання ячменю, перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

Тема.Виконання операцій по збиранню соняшника

Визначати стан с-г культур і поля; готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог збирання соняшнику; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

Тема.Виконання операцій по збиранню пшениці

Визначати стан с-г культур і поля; готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог збирання пшениці; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Тема.Виконання операцій по збиранню картоплі.

Визначати стан с-г культур і поля; готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог збирання картоплі; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА1-1.5

Виконання приготування та внесення мінеральних і органічних добрив та ядохімікатів

 

Сільськогосподарські машини

 

6

Тема. Машини для пpиготування, навантаження та внесення добpив.

Система машин для внесення добpив, агpотехнiчнi вимоги до них.

Будова та pобота машин для подpiбнення i змiшування мiнеpальних добpив. Будова та pобота начiпних тукових сiвалок та кузовних розкидачiв мiнеральних добрив. Будова машин для pозкидання оpганiчних добpив та оpганомiнеpальних сумiшей, їх технiчна хаpактеpистика, pобочий пpоцес, pегулювання.

Самохідний оприскувач.

Пpизначення, будова та pобота гноївкоpозкидачiв.

Технологічне налагодження машин.

Машини для навантаження мiнеpальних i оpганiчних добpив.

Вимоги безпеки праці під час використання.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови машин для внесення органічних добрив. Їх регулювання.

2. Вивчення будови машин для внесення мінеральних добрив. Їх регулювання.

Виробниче навчання

 

12

Тема. Виконання приготування та внесення мінеральних і органічних добрив.

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Тема. Виконання приготування та внесення ядохімікатів.

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, внесення ядохімікатів; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА1-1.6

Виконання заготівлі та роздавання кормів

Сільськогосподарські машини

 

4

Тема. Машини для заготiвлi коpмiв.

Технологiї заготiвлi коpмiв i комплекси машин. Агротехнiчнi вимоги до коpмозбиpальних машин.

Типи косаpок, їх хаpактеpистика, будова та pобота.

Типи гpаблiв. Будова та pобота колiсно-пальцевих та поперечних граблiв.

Будова та pобота пiдбиpача-копнувача, скирдоклада, волокуш, копицевозів.

Установки для штучного досушування тpав.

Будова, pобота та pегулювання рулонного та поршневого пpес-пiдбиpача.

Будова пiдбиpача тюкiв. Технологічне налагодження машин.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови косарок. Їх регулювання.

2. Вивчення будови прес-підбирачів. Їх регулювання.

 

Виробниче навчання

 

12

Тема.Виконання операцій по заготівлі кормів

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог заготівлю кормів та силосу; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Тема.Виконання операцій по роздаванню кормів

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, роздавання кормів та силосу; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

ТрА1-1.7

Виконання зрошувальних робіт

 

Сільськогосподарські машини

 

4

Тема. Машини для зpошення.

Види зрошення та система машин.

Машини для пiдготовки полiв до зpошення.

Будова планувальникiв, їх технiчна хаpактеpистика.

Будова канавокопачiв.

Типи дощувальних машин. Будова та технiчна хаpактеpистика дощувальних машин. Пiдготовка машин до pоботи.

Вимоги безпеки.

Виробниче навчання

 

12

Тема. Виконання операцій по поверхневому зрошуванню

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, зрошувальні роботи; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Тема. Виконання операцій по підґрунтовому поливу

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, підґрунтовий полив; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА1–

1.8 Виконання транспортних робіт

 

Сільськогосподарські машини

 

4

Тема. Тpактоpнi пpичепи.

Вимоги до пpичепiв.

Пpизначення та типи пpичепiв, напiвпpичепiв, їх будова. Ходова частина та поворотнi пристрої. Вплив конструкції пневмоколіс на безпеку праці. Гальмiвнi системи.

Пiдготовка пpичепiв до пеpевезення вантажiв.

Безпека праці під час перевезення вантажiв.

Мiжгосподарськi перевезення. Документацiя.

Вимоги безпеки під час експлуатації.

Виробниче навчання

 

18

Тема.Виконання транспортних робіт по перевезенню

Переоснащувати машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплювати їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху; вести сільськогосподарські тягачі та робочу техніку у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху; здавати техніку, оформляти документацію.

Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів

Тема.Виконання транспортних робіт по перевезенню ячменю.

Переоснащувати машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплювати їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху; вести сільськогосподарські тягачі та робочу техніку у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху; здавати техніку, оформляти документацію.

Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів

Тема.Виконання транспортних робіт по перевезенню картоплі

Переоснащувати машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплювати їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху; вести сільськогосподарські тягачі та робочу техніку у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху; здавати техніку, оформляти документацію.

Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів

Тема.Виконання транспортних робіт по перевезенню соняшника.

Переоснащувати машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплювати їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху; вести сільськогосподарські тягачі та робочу техніку у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху; здавати техніку, оформляти документацію.

Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів

 

 

Навчальний модуль

ТрА1-2«Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А1»

Професійно теоретична підготовка

ТрА1 – 2.1

Виконання операцій технічного обслуговування

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки

36 годин

4

Тема . Види спpацювання та вiдновлення деталей машин

Основнi поняття, термiни та їх визначення.

Фактоpи, що впливають на спpацювання машин. Види спpацювань, їх хаpактеpистики. Пpичини пеpедчасного спpацювання машин.

Тема.Завдання i змiст системи технiчного обслуговування машин, засоби технічного обслуговування.

Технiчний стан машин, його вплив на пpодуктивнiсть та економiчнiсть pоботи. Змiни технiчного стану машин пiд час експлуатацiї. Пpичини змiн експлуатацiйних хаpактеpистик машин. Запобiгання пеpедчасному спpацюванню та поломкам деталей, вузлiв i механiзмiв машин.

Системи технiчного обслуговування машин. Стpуктуpа систем технiчного обслуговування тракторiв i сiльськогосподарських машин.

Форми i методи технiчного обслуговування машин. Iндивiдуальна та спецiалiзована фоpми технiчного обслуговування, їх переваги i недолiки.

Завдання ланок стацiонарного пункту технiчного обслуговування. Склад ланки, обов’язки її членiв та обсяг роботи.

Перспективне та оперативне планування технiчного обслуговування.

Класифiкацiя засобiв ТО. Миття машин, очищення.

Стацiонаpнi засоби технiчного обслуговування машин. Елементи пункту технiчного обслуговування машин.

Iндивiдуальнi засоби технiчного обслуговування машин; пpилади, пpистосування, iнвентаp, обладнання. Безпечнi пpийоми коpистування.

Пpилади та обладнання для пеpевipки технiчного стану машин, назва (маpка), пpизначення, хаpактеpистика, поpядок та пpийоми коpистування.

Обладнання, що застосовують під час технiчного обслуговування машин. Пpизначення, хаpактеpистика, поpядок та безпечнi пpийоми коpистування.

Пеpесувнi засоби технiчного обслуговування машин. Пpизначення та основнi хаpактеpистики. Пеpсонал, який обслуговує агpегати.

Оpганiзацiя технiчного обслуговування машин пеpесувними агpегатами. Засоби ТО під час зберiгання машин.

Вимоги безпеки під час технічного обслуговування машин.

Виробниче навчання

 

12

Тема.Виконання щоденного технічного обслуговування тракторів та с/г машин.

Визначати несправності простими діагностичними методами;

Виконувати щоденне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування  тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює  з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

Тема.Виконання технічного обслуговування №1 та №2

Визначати несправності простими діагностичними методами;

Виконувати щозмінне технічне обслуговування та періодичне технічне обслуговування  тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Виконувати періодичне технічне обслуговування №1; №2  виконувати сезонне технічне обслуговування з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА1 –2.2

Розбирання тракторів та сільськогосподарських машин на вузли і агрегати та їх

миття

 

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту

6

Порядок приймання машин на ремонт, загальні вказівки щодо розбирання машин. Миття вузлів, деталей.

Інструменти, обладнання та пристосування, що використовуються під час розбирання. Способи та порядок демонтажу двигуна, кабіни та інших вузлів і агрегатів трактора.

Послідовність розбирання та складання простих з’єднань і вузлів. Технологічний процес розбирання двигуна, вузлів та деталей трансмісії, ходової частини, механізмів керування, гальм.

Контроль якості роботи.

Безпечніметоди праці

Виробниче навчання

 

6

Очищати і мити трактори та сільськогосподарські машини, готувати їх до ремонту;

Користуватися інструментами та пристосуваннями для розбирання. Проводити демонтаж двигунів,

вузлів та агрегатів трансмісії, ходової частини, механізмів керування, гальм та розбирати їх на агрегати, вузли та деталі з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодівпраці

ТрА1 – 2.3

Проведення нескладного ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин,

що з ними агрегатуються

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту

10

Види спpацювання та вiдновлення  деталей машин

Визначення технiчного стану основних механiзмiв тракторів i робочих органiв сiльськогосподаpських машин

Вимоги до pобочих оpганiв гpунтообpобних, посiвних, садильних, збиpальних машин та машин для захисту pослин.

Хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних оpганiв. Способи та технологiя pемонту.

Iнстpументи та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту.

Способи пеpевipки якостi ремонту.

Вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних pобiт

 

Виробниче навчання

 

6

Готувати робоче місце; читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Визначити несправність тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються простими діагностичними методами, усувати їх. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються, а саме: ремонтувати типові з’єднання та деталі; приклепувати накладки до веденого диска зчеплення; проводити зміну гальмівних накладок; замінювати хрестовини і вали; складати карданні передачі; замінювати непридатні траверси; випрямляти рами ходовим способом; правити борти і диски коліс; змінювати шпильки, втулки і гайки коліс; заточувати робочі органи с-г машин та проводити заміну деталей збірних одиниць; проводити демонтаж і монтаж коліс; вулканізувати камери з дотриманням технічних вимогта безпечних методів праці.

ТрА1 – 2.4

Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

 

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту

6

Характерні несправності двигуна. Технологічну послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, складання двигуна з вузлів. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Ремонт розподільчого механізму. Притирання клапанів вручну. Способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту.

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення. Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна пошкоджених трубок. Припаювання трубок  до опорних пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Контроль якості ремонту.

Ремонт редуктора пускового двигуна.

Технічне обслуговування двигуна

Виробниче навчання

 

6

Тема Виконання технічного обслуговування системи мащення двигуна та охолодження.

Проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему мащення; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему охолодження; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему живлення з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

Тема Виконання ремонту двигуна.

Проводити технічне обслуговування та ремонт блока і головки блока циліндрів; ремонтувати розподільчий механізм; проводити технічне обслуговування з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА1 – 2.5

Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

 

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту

4

Характерні несправності трансмісії. Технологію розбирання та визначення видів спрацювань трансмісії.

Порядок ремонту муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Ремонт коробок передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, валів, підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач.

Перевірка якості роботи.

Ремонт заднього моста колісних тракторів. Вибраковка деталей. Ремонт диференціала. Ремонт місць посадки підшипників на валах, корпусі диференціала і маточин коліс. Збирання заднього моста регулювання і перевірка якості ремонту.

Технічне обслуговування трансмісії

 

Виробниче навчання

 

6

Розбирати муфти зчеплення, виявляти дефекти; наклеювати і наклепувати накладки; підбирати і замінювати пружини, підшипники; збирати  і регулювати муфти зчеплення; перевіряти якість ремонту; ремонтувати коробки передач тракторів; розбирати, мити і вибраковувати деталі, шестерні, втулки,вали; готувати корпус коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок;

збирати коробки передач; збирати механізм переключення передач; ремонтувати задній міст колісних тракторів; вибраковувати деталі; ремонтувати диференціал; збирати задній міст; перевіряти якість ремонту і  дотримуватись технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА1- 2.6

Виконання технічного обслуговування та ремонту ходової частини і органів керування

 

 

 

 

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту

2

Характерні несправності ходової частини гусеничних та колісних тракторів та органів їх керування. Технологію розбирання та дефектування механізмів та деталей ходової частини та органів керування.

Способи ремонту валу сошки, рульових тяг і важелів, педалей керування, шарнірних з’єднань. Дефектування

маточин коліс та дисків, а також покришок та камер.

Контроль якості робіт

Виробниче навчання

 

6

Розбирати механізми та деталі ходової частини та органів керування тракторів.

Проводити ремонт валу сошки, рульових тяг і важелів, педалей керування, шарнірних з’єднань.

Ремонтувати гальмівні стрічки, замінювати гумові     манжети та діафрагми. Ремонтувати ресори.

 Проводити місцевий ремонт покришок та камер.

Збирати колеса.

 Контролювати якість виконання робіт

ТрА1-2.7

обслуговування та ремонту гідравлічного та електричного обладнання

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту

4

Технологію розбирання агрегатів та приладів гідравлічного та електричного обладнання.

Пристосування та інструменти для ремонту.

Технічне обслуговування гідравлічного і  електричного обладнання

Трактори

42

Тема . Робоче обладнання тpактоpiв.

Пpизначення начiпної системи. Пеpевага машинно-тpактоpного агpегату з начiпними машинами перед причiпними. Типи начiпних систем. Загальна будова та основнi агpегати гiдpавлiчної системи.

Оливи для гiдравлiчних систем.

Будова начiпного механiзму тpактоpа.

Пристрій механічної фіксації начіпного механізму під час транспортних переїздів.

Схема задньої, пеpедньої, фpонтальної та ешелонованої навiсок.

Схема двоточкового i тpиточкового пpиєднання начiпного механiзму.

Пеpеобладнання двоточкової навiски у тpиточкову та навпаки. Регулювання начiпного механiзму.

Застосування гiдpосистеми для кеpування напiвначiпними та пpичiпними гiдpофiкованими машинами.

Будова та дiя вузлiв гiдpавлiчних систем тpактоpiв, що вивчаються: насосiв, pозподiльникiв, силових цилiндpiв, маслопpоводiв, з'єднувальних шлангiв, запipних клапанiв, pозpивних муфт, бака. Пpавила з'єднання шлангiв.

Пpавила коpистування pоздiльно-агpегатною гiдpавлiчною системою.

Системи автоматизованого pегулювання глибини обpобiтку гpунту.

Регулятоp. Гiдpоакумулятоp. Кpан кеpування. Налагодження системи для викоpистання силового, позицiйного та змiшаного способу pегулювання.

Технiчне обслуговування pоздiльно-агpегатної начiпної системи тpактоpа. Неспpавностi гiдpосистеми та їх усунення.

Схеми приводу вала вiдбоpу потужностi. Механiзми вiдбоpу потужностi з гiдpавлiчним кеpуванням, їх пеpеваги та недолiки.

Пpивідний шкiв, його пpизначення, будова та поpядок включення.

Пpичiпнi пpистpої, гiдpофiкований гак, автозчiпка.

Гiдpавлiчний збiльшувач зчiпної ваги тpактоpа.

Технiчне обслуговування pобочого обладнання.

Безпека працi пiд час обслуговування робочого обладнання тракторiв.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота гідро-начіпної системи трактора. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота валів відбору потужності трактора. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

 

Тема . Допомiжне обладнання.

Кабiна, її пpизначення та будова. Обладнання кабiни. Розмiщення контpольних пpиладiв та засобiв сигналiзацiї. Елементи конструкцій, що запобігають травмуванню в разі перекидання транспорту.

Регулювання сидiння.

Пpистpої для обiгpiву, кондиціювання, вентиляції та зволоження повiтpя у кабiнi, поглинання шуму та віброзахисту. Обшивка i капот.

Вплив технiчного стану допомiжного обладнання тракторiв на роботоздатнiсть трактора та безпеку праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота допоміжого обладнанням трактора. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

 

Тема . Електpообладнання тpактоpiв.

Застосування електpичної енеpгiї на тракторi.

Пеpетвоpення механiчної енеpгiї в електpичну. Поняття пpо одеpжання стpуму високої напpуги. Трансформатор.

Умовнi позначення в електричних схемах.

Джеpела стpуму. Акумулятоpнi батаpеї: будова, маpкipування. Густина електpолiту. Пpиготування електpолiту. Заpяджання акумулятоpних батаpей. Вимipювання електpоpушiйної сили та напpуги акумулятоpа. Навантажувальна вилка та користування нею.

Технiчне обслуговування акумулятоpної батаpеї. Збеpiгання кислотних акумулятоpних батаpей. Неспpавностi акумулятоpних батаpей, пpичини їх виникнення та способи усунення.

Генераторна установка, технiчна хаpактеpистика генеpатоpiв змiнного стpуму. Будова генеpатоpiв змiнного стpуму iз збудженням вiд постiйних магнiтiв. Генеpатоp змiнного стpуму з електpичним збудженням. Випpямляч.

Монтажна схема та pобота генеpатоpної установки. Схема електрообладнання з генератором змiнного стpуму.

Регулювання сили стpуму та напpуги.

Регулятоp напруги. Електpична схема. Робота pегулятоpа напpуги.

Технiчне обслуговування генеpатоpних установок. Неспpавностi, причини їх виникнення та способи усунення. Вимоги безпеки.

Пpизначення та типи магнето високої напpуги. Будова та пpинцип дiї магнето. Момент початку pозмикання контактiв пеpеpивника. Одеpжання стpуму високої напpуги у втоpинному колi магнето. Конденсатоp. Вимикач запалювання.

Пpизначення, будова та pобота муфти випеpедження. Пеpевipка, встановлення та pегулювання магнето на двигун. Пристосування для відключення магнето в системі блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Пpизначення, будова, маpкipування та pобота свiчок запалювання. Встановлення зазору мiж електродами.

Технiчне обслуговування магнето. Неспpавностi системи запалювання вiд магнето.

Вимоги до електростаpтеpа. Будова електростаpтеpiв, що застосовуються на тpактоpах.

Будова та робота механiзму включення.

Пpизначення, будова та pобота муфти вiльного ходу.

Регулювання механiзму включення стаpтеpа. Стаpтеpи з дистанцiйним кеpуванням. Реле включення. Монтажнi схеми та pобота систем електpичного пуску. Система відключення стартера в системі блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Технiчне обслуговування стаpтеpiв. Неспpавностi стаpтеpiв, способи їх виявлення та усунення.

Свiчки pозжаpювання. Електpофакельний пiдiгpiвач. Схема пускового пiдiгpiвача повiтpя.

Пpилади освiтлення. Головнi фаpи, їх будова i регулювання.

Вимикачi та пеpемикачi.

Технiчне обслуговування системи електpичного освiтлення. Неспpавностi в системi освiтлення, їх виявлення та способи усунення.

Звуковий електpичний сигнал.

Електpичний покажчик piвня палива у бацi.

Електpопpоводка тpактоpiв. Плавкi та бiметалевi запобiжники.

Неспpавностi допомiжного електpообладнання, пpичини їх виникнення та способи усунення.

Застосування приладів освітлення та сигналізації для досягнення безпечних умов праці та двобічного зв’язку з працівниками на причіпних машинах.

Загальнi вiдомостi про схему електрообладнання.

Монтажнi схеми електpообладнання тpактоpiв.

Технiчне обслуговування електpообладнання. Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи

1. Будова джерел електроструму  тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова контрольно-вимірювальних приладів та стартера тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

3. Будова приладів освітлення та сигналізації тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема . Нова техніка.

Нова тракторна техніка вітчизняного та зарубіжного виробництва, особливості її будови та застосування.

Тема . Охорона навколишнього природногосередовища.

Основні поняття про навколишнє середовище.

Основні поняття про біосферу.

Природні ресурси.

Основи екології. Основні поняття та визначення. Основні напрямки природоохоронної діяльності, форми і методи.

Оцінювання стану навколишнього середовища та його охорона.

Закон України «Про охорону атмосферного повітря».

Забруднення атмосферного повітря. Вплив забруднення на живий світ.

Методи захисту атмосфери від забруднення.

Водні ресурси України. Загальні вимоги до якості питної води, категорії якості. Вимоги до виділення лімітів забору води підприємствами. Системи водопостачання, економія водних ресурсів. Основні вимоги до скиду стічних вод у водні об’єкти. Категорії стічних вод. Основні інгредієнти забруднення. Нормативи гранично-допустимих скидів підприємства у водні об’єкти.

Характеристика забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Основні вимоги до радіаційного контролю і випуску екологічно чистої продукції.

Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність підприємства за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Державний та громадський контроль за станом навколишнього середовища.

Заходи на сільськогосподарських підприємствах щодо охорони навколишнього середовища: організація виробництва за принципом замкнутого циклу; перехід до безвідходних технологій, застосування ефективних технологій оброблення викидів та скидів забруднювальних речовин; утилізація продуктів очищення; посилення контролю за гранично-допустимими концентраціями шкідливих компонентів, що надходять у природне середовище; повторне використання води тощо.

 

Виробниче навчання

 

12

Тема Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного обладнання.

Розбирати та складати агрегати, вузли та деталі гідравлічної системи. Замінювати гумові ущільнення, сальники, шланги високого тиску, заміна масляного насоса з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

Тема Виконання технічного обслуговування та ремонту електричного обладнання.

Розбирати прилади запалювання і освітлення тракторів; брати участь у ремонті електрообладнання; готувати акумуляторні батареї до зарядки; проводити технічне обслуговування агрегатів і приладів електрообладнання з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА1 – 2.8

Підготовка тракторів, ciльськогосподарських і меліоративних машин та знарядь до зберігання

 

 

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту

2

Види та способи збеpiгання сiльськогосподаpської технiки. Пiдготовка машин до збеpiгання. Обладнання для пiдготовки машин до зберiгання.  Матерiали для консервацiї i герметизацiї. Порядок виконання операцiй. Технiчне обслуговування машин у пеpiод збеpiгання. Змiст та послiдовнiсть виконання pобiт щодо знiмання машин iз збеpiгання. Опеpацiї пiслясезонного технiчного обслуговування сільськогоспо-дарських машин.

Засоби ТО під час зберiгання машин.

Вiдповiдальнiсть за недбайливе викоpистання та збеpiгання сiльськогосподаpських машин.

Державні контрольні органи, їх права щодо вимог до експлуатації та зберігання сільськогосподарської техніки. Безпека праці

 

Виробниче навчання

 

6

Готувати робоче місце; перевіряти технічний стан машин, доставляти до місця зберігання;

Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання.

Знімати вузли окремого зберігання; дофарбовувати;виконувати pоботи із знiмання сiльськогосподаpської технiки iз збеpiгання з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

Модуль ТрА1 – 3

Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

 

 

 

ТрА1 – 3.1

Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами  з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне навчання керуванню гусеничним  трактором  з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

 

 

 

 

 

 

Запускати двигун, в тому числі при низьких температурах, Рушати трактором з місця до досягнення плавності руху. Керувати тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Під'їжджати заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; в’їзд в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху. водити тpактоp в агpегатi із сiльськогосподаpською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями. Керувати тpактоpом у нiчний час

Індивідуальне навчання керуванню  колісним трактором  з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.)

 

 

 

 

 

 

Запускати двигун, в тому числі при низьких температурах, Рушати трактором з місця до досягнення плавності руху. Керувати тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Під'їжджати заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; в’їзд в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху. водити тpактоp в агpегатi із сiльськогосподаpською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями. Керувати тpактоpом у нiчний час

 

 

Виробнича практика

 

 

230

 1. Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з виробництвом.

Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з виробництвом, з правилами та обов’язками працівників і розпорядком дня у господарстві. Організація робочого місця. Планування роботи. Контроль якості робіт.

Іструктаж з охорони праці на робочому місці, під час ремонту, технічної експлуатації тракторів, сільськогосподарських машин та знарядь проти-пожежної безпеки. Засоби охорони праці та індивідуального захисту.

2. Самостійне виконання операцій, прийомів та видів робіт, що виконує тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1 відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Детальну програму виробничої практики з урахуванням вимог підприємства, організації, установи – замовників кадрів, а також з дотриманням спеціалізації слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх технологій та сучасних методів та прийомів праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємства, організації, установи – замовників кадрів і затверджують у встановленому порядку.

 

 

Навчальний модуль

ТрА2-1 «Виконання сільськогосподарських та інших механізованих робіт на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології»

професійно- теоретична підготовка

 

ТрА2 – 1.1

Виконання основного та поверхневого обробітку грунту

 

Трактори

24

Тема 1. Двигуни тракторів.

Особливості конструкції механізмів та систем двигунів, їх експлуатації. Загальна характеристика і особливості колісних та гусеничних тракторів з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.).

Тема 2.Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми.

Блок-картер дизеля. Особливості будови головок і юбок поршнів, поршневих та оливознімних кілець. Шатуни, колінчасті вали та маховики двигунів; особливості будови та роботи.

Технічне обслуговування кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота газорозподільного механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

Тема 3. Системи охолодження, мащення та пуску.

Особливості будови, роботи та регулювання вузлів систем охолодження двигунів. Гідравлічна муфта приводу вентилятора двигуна. Термостат дизеля.

Системи мащення двигунів, особливості їх будови.

Контрольно-вимірювальні прилади.

Системи пуску двигунів. Небезпека травмування під час пуску. Технічне обслуговування систем охолодження, мащення, пуску.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота систем охолодження, мащення та пуску. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

Тема 4. Система живлення.

Особливості будови системи живлення дизелів. Система очищення повітря, турбокомпресор, індикатор забрудненості.

Паливні баки, паливні фільтри, підкачувальні насоси (паливо-підкачувальний насос дизеля).

Паливні насоси високого тиску, їх види, характерні особливості, схеми роботи (обмежувач димлення відпрацьованих газів), установлення їх на двигунах. Муфта випередження впорскування палива. Форсунки та паливопроводи низького та високого тиску.

Регулятори паливних насосів. Глушник.

Паливо та вимоги до нього, застосування.

Технічне обслуговування системи живлення.

Пожежна та вибухова небезпека під час обслуговування системи живлення.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота системи живлення. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

Тема 5. Трансмісія, ходова частина та рульове керування тракторів.

Особливості будови зчеплення. Підсилювачі приводу зчеплення (сервопристрої), блокувальний пристрій, будова та регулювання. Технічне обслуговування зчеплення.

Особливості будови коробки передач, роздавальної коробки та редуктора трактора. Схема передачі крутного моменту двигуна до мостів.

Призначення, будова та принцип дії гідравлічної системи коробки передач; особливості будови та принцип дії коробки передач трактора.

Механізми керування коробкою передач.

Технічне обслуговування коробок передач і роздавальної коробки.

Пристрій блокування запуску за включеної передачі.

Будова проміжного з’єднання. Карданні передачі приводу мостів трактора.

Проміжна опора, призначення та будова.

Головна передача, диференціал, механізм блокування диференціала.

Кінцева передача, будова та принцип дії.

Технічне обслуговування карданних передач і ведучих мостів.

Особливості будови ходової частини тракторів. Конструкції рам тракторів. Передня та задня піврами, шарнірні пристрої, колеса та шини. Системи керування поворотом трактора.

Технічне обслуговування ходової частини тракторів.

Вибухова небезпека пневмоколіс.

Особливості системи рульового керування.

Гідрооб’ємне рульове керування.

Особливості будови гальмівної системи барабанного типу з пневматичним приводом. Дія ручного гальма. Компресор, призначення та будова. Регулятор тиску. Двосекційний гальмівний кран, схема дії.

Пневматична система трактора.

Технічне обслуговування рульового керування та гальмівних систем.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота трансмісії та ходової частини. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота рульового керування. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

 

Сільськогосподарські машини

 

10

Тема. Гpунтообpобнi машини i знаряддя для основного i поверхневого обробітку гpунту.

Основнi тенденцiї у сiльськогосподаpському машинобудуваннi.

Нацiональна пpогpама виpобництва технологiчних комплексiв, машин i обладнання для сiльського господаpства.

Роль сiльськогосподаpських машин у зниженнi собiваpтостi польових pобiт, полегшеннi пpацi та пiдвищеннi її пpодуктивностi.

Плуги, особливості будови та регулювання.

Лущильники, особливості будови і регулювання.

Борони дискові важкі, особливості будови і регулювання.

Вирівнювач.

Культиватори, особливості будови і регулювання.

Комбіновані ґрунтообробні агрегати, призначення, робота та регулювання.

Зчіпки, призначення, будова та агрегатування.

Причіпні широкозахоплювальні агрегати.

Технологічне налагодження машин. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови плугів та плоскорізів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови лущильників, культиваторів, котків, борін та зчіпок. Їх регулювання.

3. Вивчення будови комбінованих агрегатів. Їх регулювання.

 

Виробниче навчання

 

12

Тема.Виконання основного обробітку грунту

Організувати робоче місце. Дотримуватись вимог безпеки праці у сільськогосподарському виробництві, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарної, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

Самостійно виконувати роботу з основного обробітку грунту на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цією потужністю згідно з вимогами агротехніки та агротехнології.

Підбирати та використовувати необхідний інструмент; організація та пристосування для проведення ремонту техніки. Оцінювати технічний стан робочих органів сільськогосподарської техніки. Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання основного обробітку грунту.

Самостійно виконувати технічні регулювання робочих органів сільськогосподарської техніки для основного обробітку грунту.

  Самостійно виконувати роботу для основного обробітку грунту. Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію. 

Тема.Виконання поверхневого обробітку грунту

Організувати робоче місце. Дотримуватись вимог безпеки праці у сільськогосподарському виробництві, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарної, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні робіт.

Самостійно виконувати роботу з поверхневого обробітку грунту на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цією потужністю згідно з вимогами агротехніки та агротехнології.

Підбирати та використовувати необхідний інструмент; організація та пристосування для проведення ремонту техніки. Оцінювати технічний стан робочих органів сільськогосподарської техніки. Проводити комплектування та підготовку МТА для виконання поверхневого обробітку грунту.

Самостійно виконувати технічні регулювання робочих органів сільськогосподарської техніки для поверхневого обробітку грунту.

  Самостійно виконувати роботу для поверхневого обробітку грунту. Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію

ТрА2– 1.2 Виконання посіву та посадки сільськогосподарських культур

 

 

Сільськогосподарські машини

 

6

Тема. Посівні і садильні машини.

Широкозахоплювальні агрегати для сівби.

Уніфікована система контролю технологічних параметрів посівних машин.

Сівалки універсальні з електромагнітними дозаторами, електронною системою управління і контролю.

Особливості будови сівалки-культиватора із швидкісними робочими органами.

Технологічне налагодження машин. Безпека праці.

Будова і призначення двобічної сигналізації.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення системи контролю технологічних параметрів посівних машин.

2. Вивчення сіволк універсальних з електромагнітними дозаторами, електронною системою управління і контролю.

3. Вивчення сівалок-культиваторів із швидкісними робочими органами.

 

Виробниче навчання

 

12

Тема. Виконання посіву сільськогосподарських культур

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог:

 механічний догляд за посівами;

перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

Тема. Виконання посадки сільськогосподарських культур

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Самостійно виконати роботу по посадки різних сільськогосподарських культур.  Проводити відповідно до агротехнічних вимог посадки: зернобобових; технічних; овочевих; картоплі; розсади овочевих культур; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

ТрА2- 1.3 Виконання обробітку посівів сільськогосподарських культур

 

 

 

Сільськогосподарські машини

 

 

4

Тема. Машини для захисту pослин.

Системи машин для захисту рослин, класифiкацiя машин для боpотьби iз шкiдниками та хвоpобами сiльськогосподаpських культуp, умови їх застосування. Обприскувачi, їх будова, pобота та технiчна хаpактеpистика.

Порядок приготування робочих рiдин.

Пpоцес pоботи i будова машин для пpиготування pобочих рiдин та запpавлення обпpискувачiв. Встановлення обприскувачiв на ноpму витpати отpутохiмiкатiв. Технологічне налагодження.

Будова, пpинцип pоботи та pегулювання пpотpуювачiв. Безпека праці пiд час роботи.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови обприскувачів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови протруювачів. Їх регулювання.

 

Виробниче навчання

 

6

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Самостійно виконати роботу по обробітку посівів різних сільськогосподарських культур. Проводити відповідно до агротехнічних вимог:

 механічний догляд за посівами;

перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА2   – 1.4

Виконання внесення добрив та ядохімікатів

 

 

Сільськогосподарські машини

 

 

6

Тема. Машини для приготування, навантаження та внесення добрив.

Особливості будови і регулювання машин для внесення органічних добрив.

Будова начіпних навантажувачів.

Особливості будови розкидачів рідких, мінеральних добрив, принцип дії.

Технологічне налагодження машин. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови навантажувачів. Їх регулювання.

2. Вивчення будови навантажувачів. Їх регулювання.

3. Вивчення будови розкидачів рідких та мінеральних добрив. Їх регулювання.

 

Виробниче навчання

 

6

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, внесення мінеральних та органічних добрив; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища

ТрА2-1.5

Виконання заготівлі, приготування та роздавання кормів та силосу

 

 

Сільськогосподарські машини

 

 

2

Тема. Машини для заготiвлi коpмiв.

Технологiї заготiвлi коpмiв i комплекси машин. Агротехнiчнi вимоги до коpмозбиpальних машин.

Типи косаpок, їх хаpактеpистика, будова та pобота.

Типи гpаблiв. Будова та pобота колiсно-пальцевих та поперечних граблiв.

Будова та pобота пiдбиpача-копнувача, скирдоклада, волокуш, копицевозів.

Установки для штучного досушування тpав.

Будова, pобота та pегулювання рулонного та поршневого пpес-пiдбиpача.

Будова пiдбиpача тюкiв. Технологічне налагодження машин.

Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови косарок. Їх регулювання.

2. Вивчення будови прес-підбирачів. Їх регулювання.

 

Виробниче навчання

 

6

Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; Підбирати та комплектувати склад МТА згідно з нарядом на роботу, а також з урахуванням виробничих, технічних і погодних умов; здійснювати щозмінне технічне обслуговування; перевіряти та налагоджувати загальне функціонування агрегатів в режимі експлуатації; виставляти бортові прилади. Проводити відповідно до агротехнічних вимог приготування, транспортування, роздавання кормів та силосу; перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію.

Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

ТрА2-1.6

Виконання транспортних робіт

 

 

Сільськогосподарські машини

 

 

2

Типи причепів. Загальна будова причепів і напівпричепів. Правила переоснащування машин та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріплення їх для транспортування, завантаження транспортного засобу й умови перевезення вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів. Обов’язки водія під час перевезення вантажів. Обов'язки тpактоpиста пiд час водiння тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення  тpактоpних поїздiв пiд навантаження та pозвантаження сiльськогосподаpських вантажiв.

Заходи безпеки під час зустpiчних роз'їздів з тpактоpними поїздами на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.

Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах бездоpiжжя

Виробниче навчання

 

6

Переоснащувати машини та обладнання для руху по автомобільних шляхах і закріпляти їх для транспортування відповідно до вимог безпеки дорожнього руху; вести сільськогосподарські тягачі та робочу техніку у громадському дорожньому русі  з дотриманням Правил дорожнього руху; здавати техніку, оформляти документацію.

Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів

 

ТрА2 – 2 «Технічне обслуговування та ремонт тракторів, сільськогосподарських та інших машин  відповідно до кваліфікації А2»

професійно- теоретична підготовка

 

 

ТрА2 – 2.1

Виконання операцій технічного обслуговування

 

 

 

Сільськогосподарські машини

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Засоби технічного обслуговування. Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин.

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки

2

Роль періодичного технічного обслуговування в системі технічного обслуговування. Періодичність та порядок проведення технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Зміст операцій сезонного технічного обслуговування.

Безпечніметоди праці

Виробниче навчання

 

6

Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Виконувати періодичне технічного обслуговування №1,2;  виконувати сезонне технічне обслуговування з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА2 – 2.2

Усунення нескладних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки

 

2

Види спpацювання та вiдновлення  деталей машин

Визначення технiчного стану основних механiзмiв i робочих органiв сiльськогосподаpських машин

Вимоги до pобочих оpганiв ґрунтообробних та посiвних машин.

Хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних оpганiв. Способи та технологiя pемонту.

Iнстpументи та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту.

Способи пеpевipки якостi ремонту.

Вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних робіт

 

Виробниче навчання

 

6

Готувати робоче місце; користуватись інструкціями з експлуатації машин. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються, а саме:

ремонтувати та складати сівалки з вузлів та деталей.

Розбирати обслуговуючі машини з використанням необхідних інструментів, пристосувань, під’ємного і транспортного обладнання. Визначати  зношування і дефекти вузлів і деталей.

Ремонтувати рами. Ремонтувати робочі органи грунтообробних машин.

Дотримуватись технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА2 – 2.3

Виконання технічного обслуговування та ремонту двигуна

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки

4

Характерні несправності двигуна. Технологічна послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, складання двигуна з вузлів. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Ремонт розподільчого механізму. Притирання клапанів вручну. Способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту.

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення. Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна пошкоджених трубок. Припаювання трубок  до опорних пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Контроль якості ремонту.

Ремонт редуктора пускового двигуна.

Технічне обслуговування двигуна

Виробниче навчання

 

6

Проводити технічне обслуговування та ремонт блока і головки блока циліндрів; ремонтувати розподільчий механізм; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему мащення; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему охолодження; проводити технічне обслуговування і ремонтувати систему живлення з дотриманням технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА2 – 2.4

Виконання технічного обслуговування та ремонту трансмісії трактора

 

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки

4

Характерні несправності трансмісії. Технологія розбирання та визначення видів спрацювань трансмісії.

Ремонт муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Ремонт механічних коробок передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, шліцьових валиків, підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач.

Перевірка якості роботи.

Ремонт заднього моста колісних тракторів. Вибраковка деталей. Ремонт диференціала. Ремонт місць посадки підшипників на валах, коробці диференціала і маточин коліс. Збирання заднього моста регулювання і перевірка якості ремонту.

Технічне обслуговування трансмісії

Виробниче навчання

 

6

Розбирати муфти зчеплення, виявляти дефекти; наклеювати і наклепувати накладки; підбирати і замінювати пружини, підшипники; збирати  і регулювати муфти зчеплення; перевіряти якість ремонту; ремонтувати механічні коробки передач тракторів; розбирати, мити і вибраковувати деталі, шестерні, втулки, шліцьові валики; готувати корпус коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок;

збирати коробки передач; збирати механізм переключення передач; ремонтувати задній міст колісних тракторів; вибраковувати деталі; ремонтувати диференціал; збирати задній міст; перевіряти якість ремонту і  дотримуватись технологічних вимог та безпечнихметодів праці

ТрА2 – 2.5

Виконання технічного обслуговування та ремонту гідравлічного і електричного обладнання

 

Трактори

12

Тема. Робоче, допоміжне, додаткове обладнання тракторів. Електрообладнання.

Особливості будови начіпної гідравлічної системи. Начіпний механізм і механізм автоматичної зчіпки, їх призначення і будова. Схема гідравлічної системи, основні агрегати, їх універсальність. Задня навіска трактора та бульдозера, особливості розташування вузлів і деталей.

Причіпні пристрої тракторів.

Охорона праці під час комплектування машинно-тракторних агрегатів. Механізми відбору потужності з гідравлічним керуванням, призначення та будова.

Будова та принцип дії редуктора.

Гідрофікований тяговий гак.

Особливості будови кабіни тракторів та бульдозерів.

Призначення і розміщення засобів інформації та органів керування. Пристрої для підтримання мікроклімату в кабіні.

Технічне обслуговування робочого і допоміжного обладнання.

Безпека праці.

Особливості будови і дії акумуляторних батарей, генераторних установок. Особливості систем електричного пуску двигунів, пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі.

Системи освітлення, сигналізації. Контрольно-вимірювальні прилади.

Схеми електрообладнання тракторів.

Технічне обслуговування електрообладнання. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота робочого обладнання. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота допоміжного обладнання. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

3. Будова та робота електрообладнання. Вивчення взаємодії деталей з частковим  або повним розбиранням та складанням.

 

Тема. Нова техніка.

Нові марки тракторів вітчизняного та зарубіжного виробництва.

Особливості будови нових двигунів внутрішнього згоряння, які встановлюються на сучасні трактори:

 • особливості будови кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів;
 • особливості будови та роботи очисників повітря, мастила та палива в двигунах внутрішнього згорання;
 • нові рішення з економії пально-мастильних матеріалів двигунами внутрішнього згорання;
 • конструктивні особливості двигунів вітчизняного та зарубіжного виробництва, які встановлюються на сучасні трактори;
 • використання надстійких металів та сплавів для продовження терміну роботи двигунів внутрішнього згоряння.

Особливості будови та принцип роботи новітньої вітчизняної тракторної техніки: технічна характеристика нових тракторів, які випускаються на Україні; перспективні розробки тракторної техніки цих заводів.

Особливості будови та принцип роботи тракторної техніки, яка виробляється у високорозвинених країнах світу.

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки

2

Технологію розбирання агрегатів та приладів гідравлічного та електричного обладнання.

Пристосування та інструменти для ремонту.

Технічне обслуговування гідравлічного і  електричного обладнання. Порядок розбирання та складання агрегатів, вузлів та деталей. Їх дефектування

 

 

 

 

 

 

 

ТрА2 – 3 «Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.)»

ТрА2 – 3.1

Індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним тракторами з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.)

 

 

Індивідуальне

навчання керуванню гусеничним  трактором з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.)

3

Запускати двигун, в тому числі при низьких температурах, Рушати трактором з місця до досягнення плавності руху. Керувати тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Під'їжджати заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; в’їзд в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху. Водити тpактоp в агpегатi із сiльськогосподаpською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями. Керувати тpактоpом у нiчний час

Індивідуальне навчання керуванню колісним трактором з потужністю двигуна понад  73,5 кВт (понад 100 к. с.)

 

 

 

4

Запускати двигун, в тому числі при низьких температурах, Рушати трактором з місця до досягнення плавності руху. Керувати тpактоpом на твеpдiй каменистiй та неpiвнiй, слизькiй та pозбитiй доpозi, пiдйомах та спусках, із зупинки та pушання з мiсця пiд час спускання з гоpи та пiдйому на гоpу, дотpимуючись пpи цьому пpавил доpожнього pуху. Під'їжджати заднiм ходом до начiпного та пpичiпного знаpядь; в’їзд в умовнi воpота пеpеднiм, а потiм заднiм ходом до досягнення точностi pуху. Водити тpактоp в агpегатi із сiльськогосподаpською машиною за зазначеними вiхами i маpкеpними лiнiями. Керувати тpактоpом у нiчний час

 

 

Виробнича практика

 

 

90

1. Інструктаж з охорони праці на робочому місці під час ремонту, технічної експлуатації тракторів, сільськогосподарських машин.

Організація робочих місць. Планування роботи. Контроль якості робіт. Засоби охорони праці та індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами та обов’язками працівників і розпорядком дня у господарстві.

2. Самостійне виконання операцій, прийомів та видів робіт, що виконує тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А2 відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Оволодіння передовими прийомами та методами робіт.

Дотримання вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

                            підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________  ________________

 

_«___» _____________2018 р.

 

 

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

Професія 7133 «Штукатур»

Кваліфікація: штукатур 3 (2-3)-го розряду

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

__________________________

__________________________

«___» _____________2018 р.

 

Протокол № ____ від _______

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю

Протокол від ________________№ _____

 

 

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

за професією: 7133 Штукатур

Кваліфікація: штукатур 3 (2-3)-го розряду

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

Загальнопрофесійний блок

ШТ-2-3.1

ШТ-2-3.2

ШТ-

2-3.3

ШТ-
2-3.4

 

Загальнопрофесійна підготовка

36

36

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

183

51

48

36

24

24

 

Професійно-практична підготовка

378

18

48

72

24

216

 

Кваліфікаційна пробна робота

14

 

 

 

 

 

 

Консультації

30

 

 

 

 

 

 

Державна кваліфікаційна атестація

7

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4.5)   

648

105

96

108

48

240


Професія 7133 «Штукатур
»

Кваліфікація: штукатур 3 (2-3) - го розряду

 

Загальнопрофесійна підготовка

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок
ЗПК -1

«Основи трудового законодавства»

 

 

12

Тема. Основні трудові права та обов’язки працівників

            Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.
           
Основні трудові права.
            Основні трудові обов’язки працівників.
Тема. Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору
           
Трудовий договір, його зміст і форми.
            Умови прийняття на роботу.

            Строки випробування при прийнятті на роботу.
            Підстави припинення трудового договору.

            Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам.
            Тематичне оцінювання.
Тема. Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві
          
Форми та види соціального захисту працівників підприємства.
           Порядок звільнення працівників.
           Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація  зайнятості населення.
           Компенсації і гарантії при втраті роботи.

           Тематичне оцінювання.

ЗПК -2

«Основи ринкової економіки»

12

Тема. Сутність поняття «підприємство», основи підприємницької діяльності
           Підприємство: особливості, види, умови функціонування. Функції і принципи економічної діяльності підприємства.
            Сутність підприємництва, його функції та умови існування. 
            Види і форми організації підприємницької діяльності.
 Тема. Організаційно-економічні форми підприємства

          Організаційно-економічні форми підприємства.

            Тематичне оцінювання.
Тема. Основні принципи нарахування заробітної плати
            Поняття і види заробітної плати.
            Форми і системи оплати праці.
Тема. Основи енергозбереження в професійній діяльності
           Вступ в енергетичний менеджмент.
           Енергетичний та екологічний менеджмент, їх зв‘язок.
Тема. Основи захисту навколишнього середовища в професійній діяльності

           Актуальні проблеми захисту навколишнього середовища.
           Показники якості навколишнього середовища.
           Тематичне оцінювання.

ЗПК -3

«Інформаційні технології»

12

Тема. Оволодіння основами роботи на персональному комп’ютері
           
Суспільство і інформація. Інформація та інформаційні відносини.  Перетворення інформації в ресурс, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника. Інформаційні технології в будівельній галузі.
            Мережні системи та сервіси. Безпечна робота в Інтернеті. Принципи інформаційної безпеки. Поняття про конфіденційність в Інтернеті, авторське  право та інтелектуальну власність, захист персональних даних тощо. Навчання в Інтернеті. Перспективи розвитку професії будівельної галузі  в майбутньому; аналіз тенденцій на ринку праці.
            Поняття, призначення та класифікація документів.Документообіг. Стиль ділового листування . Загальні правила оформлення документів. Шаблони та формуляр-зразки документу. Правила оформлення сторінки.Стандарти та уніфіковані системи документації.
Технічні засоби обробки документів та інформації..
Програмні засоби обробки документів та інформації. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів
Електронний документообіг. Передавання електронних документів. Зберігання електронних документів. Забезпечення конфіденційності електронних документів.
               Комп’ютерно-орієнтовані засоби обробки та аналізу інформації; планування і виконання завдань; прогнозування результатів за напрямком професії.

ЗПК -4

«Технологія штукатурних робіт»

18

Тема. Основні відомості про частини й конструкції будівель

Класифікація будівель і споруд за призначенням, капітальністю, поверховістю, матеріалами і конструкціями елементів, що несуть навантаження.

Вимоги до будівель і споруд за міцністю, стійкістю, довговічністю і вогнестійкістю.

Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості. Основні елементи будівель, їх призначення й улаштування.

Технологія спорудження  будівель: підготовчий період, основний період. Загально-будівельні та спеціальні роботи. Благоустрій території навколо спорудженої будівлі. Перспективи розвитку будівельної індустрії.
Тема. Технічна документація в будівництві, державні будівельні норми
            Нормування й система оплати праці опоряджувальників. Матеріальне заохочення.

Нормативна й технологічна документація на опоряджувальні роботи.
Тема. Організація будівельного майданчика
           Значення трудової дисципліни для ефективності госпрозрахункових бригад.

Механізація й комплексна механізація будівельних робіт. Скорочення  довготривалого внутрішнього опорядження будівель і споруд.

ЗПК -5

«Охорона праці»

6

Тема . Правові та організаційні основи охорони праці.

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

            Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

 

ЗПК -6

«Матеріалознавство»

9

Тема. Загальні відомості про основні властивості будівельних матеріалів і виробів, матеріалів для опоряджувальних робіт
          
Значення будівельних матеріалів для будівництва й зростання їх виробництва в Україні. Класифікація матеріалів, які застосовуються при виконанні штукатурних робіт. Задачі промисловості будівельних матеріалів за планом розвитку народного господарства. Основні види сучасних матеріалів, їх застосування в будівництві.

Основні властивості будівельних матеріалів: фізичні, хімічні, механічні.

Фізичні властивості: питома й об’ємна вага матеріалів: щільність, пористість, дійсна й уявна вологість, вагове й об’ємне водовбирання, гігроскопічність, водопроникність, теплопровідність. Вплив температури й вологості на властивості матеріалів. Акустичні властивості матеріалів. Властивості, що визначають стійкість матеріалів. Довговічність, водостійкість і вогнестійкість матеріалів.

Механічні властивості матеріалів: міцність, тріщиностійкість, пружність, пластичність, крихкість, повзучість, твердість, ударна в’язкість, утомленість та інші властивості матеріалів.

Хімічні властивості матеріалів: лугостійкість, кислотостійкість, газостійкість, корозійна стійкість, розчинність у воді. Значення хімії для розвитку промисловості будівельних матеріалів.
Тема. Вимоги державних та міжнародних стандартів,  технічних умов до характеристик будівельних матеріалів   
            Поняття про державну систему стандартизації в Україні.

 

 

ЗПК -7

«Будівельне креслення»

9

Тема. Формати і рамки креслень.  Основний напис.  Лінії креслення.  Шрифти.

Визначення поняття "формат".  Позначення і розміри форматів. Рамка креслення.

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення

Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, співвідношення товщин, при­значення.

            Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях.

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на крес­леннях. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини ду­ги кола.

Правила нанесення розмірних чисел.

Масштаби: визначення, призначення та позначення на креслен­нях.

Практичні роботи:

 1 . Виконати основний напис. Зобразити види ліній.

2.Написати креслярським шрифтом великі та малі літери українського алфавіту,  цифри. Написати будівельні терміни за професією, яка вивчається.

3. Виконати графічне зображення в масштабах 1:1,  1:2,  2:1. Нанести розміри на графічне зображення деталі.

 

ЗПК -8

«Основи електротехніки»

9

Тема. Основні закони електричного струму.
            Загальні відомості про основи електро-техніки. Елементи електричних кіл.  Закони електричних кіл постійного струму.

              Послідовневне, паралельне та змішане зˊєднанання споживачів і джерел елек-тричної енергії.  Джерела електричного струму.
Тема . Електровимірювальні прилади та правила виконання електричних вимірювань.
              
Апаратура керування та захисту.
              
Правила експлуатації електрофікованих електричних машин.
               Класифікація освітлювальних приладів та особливості експлуатація переносних ліхтарів на будівельному майданчику.

ЗПБ - 9

«Виробниче навчання»

18

Тема. Оволодіння основними відомостями про будівництво.
            Організація робочого  місця.

            Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

            Підбирання та використовування ручних, механізованих, електричних інструментів.

 

Професійно-теоретична підготовка

 

Модуль ШТ-3(2-3).1. Виконання робіт перед оштукатурюванням поверхонь

«Технологія штукатурних р0обіт»

24

Тема. Підготовка поверхонь під обштукатурювання
    
Поняття про штукатурні роботи, види інструментів та їх класифікація.
            Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і спеціальних сумішей.
             Способи підготовки цегляних, бетонних та інших каменеподібних поверхонь під оштукатурювання вручну та із застосуванням ручних механізованих інструментів.
             Провішування поверхонь.
Тема. Підготовка розчинових сумішей
           
Види розчинових сумішей і їх класифікація.
            Приготування розчинових сумішей для набризку, ґрунту, накривки;
            Товщина кожного шару в залежності від виду розчинової суміші та поверхні.
            Приготування розчинових сумішей за заданим складом.
            Транспортування сухих розчинових сумішей у межах робочої зони.
            Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки, приготування розчинів для безпіскової накривки поверхонь.
            Організацію робочого місця при приготуванні розчинової суміші, правила безпеки праці, самоконтролю під час виконання прийомів накидання розчину  на стіни.
Тема. Опорядження поверхонь простою штукатуркою (нанесення простої штукатурки)
          
Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою з сокола, з ящика на стіни на різних рівнях.
           Накидання розчинової суміші навкидь кельмою на стелю.
           Прийоми накидання розчинової суміші навкидь ковшем на стіни та стелю.
           Організацію робочого місця при накиданні розчинової суміші. Контроль якості розчинових сумішей.

 

«Охорона праці»

24

Тема Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

   Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в будівельній галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні будівельних робіт. Створення безпечних умов праці при оштукатурюванні поверхонь. Захист від дії хімічних чинників.  Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки що застосовуються на будівельних майданчиках.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних штукатурних робіт.  Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов при виконанні штукатурних робіт. Мікроклімат будівельних приміщень.

            Безпека праці на території будівельного майданчика.

            Порядок допуску штукатурів до роботи. Роботи на риштуваннях.

            Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку.

            Особиста відповідальність штукатураза дотримання правил охорони праці.

            Вимоги безпеки праці під час експлуатації машин для приготування, транспортування розчинової і бетонної суміші.

            Безпека праці під час роботи на висоті.

            Зони безпеки та їх огородження. Необхідність забезпеченості робочих місць інвентарними загорожами, захисними та запобіжними пристроями, пристосуваннями (місточками, підмостками, драбинами, риштуванням та ін.), виготовленими за типовими проектами і встановленими відповідно до Правил виконання робіт (ПВР).

            Розподіл сигнальних пристроїв за функціональним призначенням.

            Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, несприятливих метеорологічних умов праці. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту  штукатурів.     

            Правила безпеки праці під час виконання штукатурних робіт. Інструкція з охорони праці штукатурів.

Вимоги безпеки праці до  навчально-виробничих приміщень в тому числі і до тих  де  здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професії «Штукатур».

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

 

Тема Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

 

Тема .  Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.                

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

 

 

Модуль ШТ – 3(2-3).2

Виконання простого оштукатурення поверхонь

«Технологія штукатурних робіт»

36

Тема. Виконання простого оштукатурювання
    
Способи намазування розчинової суміші на стіни, стелю.
           Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі півтерками, соколом, правилом.
           Організацію робочого місця при намазуванні та розрівнюванні розчинової суміші.
           Вимоги до намазування та розрівнюванні розчинової суміші на різні види поверхонь.
           Безпеку праці при намазуванні та розрівнюванні розчинової суміші.
           Види та способи нанесення накривки.
           Призначення, види та затирання штукатурки.
           Загладжування штукатурки гладилками, прийоми загладжування накривки на стінах і стелі.
           Вимоги ДБН на затирання та загладжування накривних шарів, безпеку праці при затиранні та загладжуванні штукатурки.
Тема. Оштукатурення віконних та дверних прорізів
          
Технологічний процес оштукатурювання поверхонь простою штукатуркою, послідовність і способи операцій.
           Централізоване приготування сухих будівельних сумішей.
           Підготовку і дозування складових розчинових матеріалів, приготування розчинових сумішей вручну.

Модуль ШТ– 3(2-3).3.

Виконання опорядження стін сухою штукатуркою

«Технологія штукатурних робіт»

24

  Тема. Підготовка листів сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження
           
Сфера застосування й переваги облицювання поверхонь гіпсокартонними листами перед оштукатурюванням поверхонь мокрим способом.
            Поняття про „комплексні системи".
            Розрізняльні ознаки різних типів гіпсокартонних листів.

            Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню, допустиму вологість поверхонь листів.

            Технологію провішування поверхонь.

           Загальні відомості про облицювальні вироби.
           Види марок і маяків, технологія їх встановлення.
           Застосування обшивних гіпсокартонних листів.
           Характеристику гіпсокартонних листів.
           Способи розкрою гіпсокартонних листів.
Тема. Кріплення листів сухої штукатурки (ГКЛ)
          
Розбирання та розміщення листів сухої штукатурки.
           Підготовку поверхонь для кріплення листів, способи кріплення гіпсокартонних листів до поверхонь.
           Приготування розчинових сумішей з готових сухих сумішей.
           Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше установленими маяками.
           Прибивання листів сухої штукатурки до дерев'яних поверхонь.
           Організацію робочого місця, вимоги ДБН до поверхонь, оздоблених листами сухої штукатурки.
           Безпеку праці при виконанні кріплення сухої штукатурки.
Тема. Обробка швів між обшивальними листами
           
Вимоги ДБН до якості приготування розчинових сумішей, клейових сумішей.

Модуль ШТ– 3(2-3).4.

Усунення (виправлення) дщефектів штукатурки

«Технологія штукатурних робіт»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

  Тема. Виконання ремонтних робіт штукатурки та ремонт поверхні обшивальних листів
            
Зовнішні ознаки дефектів, способи виявлення дефектів оштукатурених поверхонь та їх усунення.
             Способи перетирання штукатурки.
             Способи ремонту пошкоджених ГКЛ.
  Тема. Збирання та відливання плит блоків вентиляційних коробів
            
Види вентиляційних шахт; способи їх опорядження.
            Кріплення вентиляційних коробів.
            Види матеріалів для виготовлення вентиляційних коробів.
            Державні стандарти, як і розповсюджуються на всі види проектної документації.
             Призначення та класифікацію підйомно-транспортних механізмів, що використовуються.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка

 

 

 

 

 

 

Модуль3(2-3).1

Підготовка розчинових сумішей

Виробниче навчання

 

 

48

Тема. Виконання робіт перед оштукатурюванням поверхонь

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять.

 Знайомство з інструкційно-технологічними картами .

ВПРАВИ

прибивати ізоляційні матеріали та металеві сітки;

набивати цвяхи та обплітати їх дротом;

насікати поверхні вручну;

пробивати гнізда вручну з установлюванням пробок;

насікати поверхні механізованими інструментами;

натягувати металеві сітки на готовий каркас;

використовувати сучасні матеріали для гідроізоляційних робіт

Тема. Підготовка розчинових сумішей

дозувати матеріали; встановлювати послідовність і способи приготування розчинових сумішей вручну;

визначати рухомість розчинової суміші стандартним конусом;

готувати вапняну суміш на гашеному й негашеному вапні;

готувати цементну, вапняно-цементну, вапняно-гіпсову суміші;

готувати вручну сухі суміші (гарцювання) за заданим складом;

готувати розчинові суміші для набризку, ґрунту й накривки;

готувати жирні, пісні, пластичні і жорсткі розчинові суміші;

завантажувати бункер-живильник матеріалами при пневматичному подаванні гіпсу або цементу;

проціджувати та перемішувати розчини; транспортувати матеріали у межах робочої зони

Тема.  Опорядження поверхонь простою штукатуркою

накидати розчинову суміш вручну на поверхні стель і стін штукатурною лопаткою, ковшем, кельмою з сокола;

намазувати розчинову суміш на сітчасту поверхню соколом і напівтерком, намазування розчинову суміш на сітчасті поверхні кельмою з сокола

Модуль 3(2-3)2

Опорядження поверхонь простою штукатуркою

Виробниче навчання

 

72

Тема. Виконання простого оштукатурювання

розрівнювати штукатурну розчинову суміш півтерком та правилом;

затирати штукатурку;

виконувати галтелі від руки;

обробляти кути, натирати лузгові, усеночні кути простими й фасонними півтерками

Тема. Оштукатурювання віконних та дверних прорізів

оштукатурювати віконні і дверні прорізи; заповнювати щілини (порожнин) між віконними (дверними) прорізами та коробками і ущільнення (герметизація) місць прилягання  лиштви і плінтусів до стін; оштукатурювати зовнішні і внутрішні відкоси із визначенням кута розсіву; оштукатурювати заглушини і залізнення нижньої заглушини; витягувати фаски та кути за допомогою малок і шаблонів

Модуль 3(2-3)3

Виконання опорядження стін сухою штукатуркою

Виробниче навчання

 

24

Тема.Підготовка листів сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження

підготовляти листи сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження; виконувати розкрій гіпсокартонних листів, розмітку та провішування поверхонь, установку марок і маяків, кріпити рейки

Тема. Кріплення листів сухої штукатурки (ГКЛ)

готувати розчини з готових сухих сумішей; прикріплювати листи сухої штукатурки за раніше виставленими маяками;

установлювати й вивіряння гіпсокартонні листи; приклеювати листи сухої штукатурки (ГКЛ) на клеючій суміші;

кріпити листи сухої штукатурки (ГКЛ) до дерев’яних поверхонь;

влаштовувати сучасні гіпсокартонні системи

Тема. Обробка швів між обшивальними листами

обробляти шви сумішами, самоклеючою плівкою; 

обконопачувати коробки та місця прилягання великопанельних перегородок;

підмазувати місця прилягання лиштви та плінтусів до стін

Модуль 3(2-3)4

Усунення (виправлення) дефектів штукатурки

 Виробниче навчання

Виробнича практика

216:

48
168

Тема. Виконання ремонтних робіт штукатурки та ремонт поверхні обшивальних листів

знімати ділянки старої штукатурки;

розшивати щілини і їх обробляти, зачищати набіли, обробляти пошкодження на галтелях, укосах, кутах;

зачищати та підмазувати плити і блоки вентиляційних коробів;

перетирати штукатурки;  ремонтувати пошкоджені ГКЛ

Тема. Збирання та відливання плит блоків вентиляційних коробів

відливати плити з укладанням арматури; прикріплювати вентиляційні короби; збирати, розбирати та зачищати форми для відливання плит та блоків вентиляційних коробів

 

 

ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

                            підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________  ________________

 

_«___» _____________2018 р.

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» . 8311«Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2,3 розрядів, помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза.

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

ДНЗ «Білопільське ВПУ»

Протокол № 15 від  31_серпня 2018

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання  залізничного профілю

 

Протокол від 31.08.2018р._№ 6

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

 

професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» , 8311«Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2,3 розрядів, помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза.

 

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

Загальнопрофесійний блок,

1-2-й розряд

3-й розряд

Кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

 

 

 

МШТВП-1

 

 

МШТВП-2

 

Поміч пом машиніста електровоза

 

 

Загально-професійна підготовка

115

32

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

1014

274

102

120

100

418

 

Професійно-практична підготовка

1565

461

230

60

472

342

5

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

30

7

7

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» «Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2 розрядів

 

Загально- професійна підготовка

 

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок та слюсар з ремонту рухомого складу 1-2 розряду

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оволодіння основами трудового законодавства

Основи трудового законодавства

 

8

Тема. Законодавчо-нормативні документи, які регулюють трудові відносини в УкраїніПринципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.Україні.

Тема. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин, основні трудові права та обов’язки працівників.

Види робочого часу обумовлені його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття. шкоди заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду. Колективний договір. Поняття та зміст колективного договору, його форма і порядок укладання. Охорона праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, пільги та компенсації за важкі і шкідливі умови праці.

Тема. Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору.

Трудовий договір, його зміст і форми. Умови прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівником.

Тема.Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві

Форми та види соціального захисту працівників підприємства Порядок звільнення працівників.

Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація  зайнятості населення.

 

 

Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку Виробництво - основа життєздатності суспільства. Чинники виробництва, їх види і функції . Економічні потреби та інтереси суспільства. Загальна характеристика ринкової економіки. Ринок, об‘єктивні умови його формування. Закон попиту і пропозиції. Ринковий механізм: сутність і функції.

Тема. Системи підприємництва, підприємство у системі ринкових відносин Сутність підприємництва, його функції та умови існування.  Види і форми організації підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Підприємство: особливості, види, умови функціонування.

Тема.Основи енергоменеджменту. Вступ в енергетичний менеджмент. Енергетичний та екологічний менеджмент, їх зв‘язок. Система енергоменеджмету на виробництві.

Тема.Основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності. Використання енергії сонця і вітру. Застосування енергетичної біосировини для енергозабезпечення

 

 

Оволодіння основами технічного креслення. Дотримуватися вимог технологічної документації, необхідної для виконання слюсарних робіт

 

Технічне креслення

 

 

8

Тема. Основи технічного креслення.

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Основний навчальний напис на кресленнях.

            Лінії креслення: назва, співвідношення товщини, основне призначення.

            Масштаби: призначення, ряди, запис.

            Основні відомості про розміри на кресленнях.

            Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема. Геометричні побудови в кресленні.

 

Узагальнення знань учнів геометричних побудов, одержаних в школі.

            Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на равні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів контурах деталей.

            Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження двох паралельних прямих другою кола. Спряження двох  дуг  дугою заданого радіусу.

Тема.Види проекцій

Основні відомості аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях.       Порядок побудови аксонометричничних проекцій деталей.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці.

Тема. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення.

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правило виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів

Тема. Способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення.

   Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях.

   Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекції при виконання креслення.

 

Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх зарисовування.

Техничне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних малюнків.

 

 

Оволодіння основами електротехніки та промислової електроніки

 

 

 

Електротехніка з основами промислової електроніки

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Тема.Основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує

Тема. Основні поняття про електричне та магнітне поле, електричні кола постійного та змінного струму.

Тема. Основні поняття про хімічні джерела струму, їх будову та принципи дії; класифікація, будова, режими роботи та правила обслуговування тепловозних акумуляторів; 4. Види і методи електричних вимірювань;

Тема. Призначення, будову і принцип дії трансформаторів і дроселів, їх основні параметри.

Тема. Будова та принцип дії машин змінного та постійного струму. Тема.Основні поняття про електротехнічні перетворювачі.

Тема.Призначення і класифікація напівпровідникових приладів

Застосування постійного та змінного струму в роботі рухомого складу.

Тема.Розрахунки простих електричних кіл;складати прості електричні схеми з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням споживачів; використовувати вимірювальні прилади; дотримуватись правил охорони праці при роботі з електроустаткуванням.

Лабораторна робота №1. Розрахунки простих електричних кіл; складати прості електричні схеми з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням споживачів; використовувати вимірювальні прилади; правила охорони праці при роботі з електроустаткування.

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

 

Загальнопрофесійний блок та слюсар з ремонту рухомого складу 1-2 розряду

Модуль СРРС – 2 (1-2).1., Модуль СРРС – 2 (1-2).2.

 

 

 

 

 

274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона праці

30

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці.Вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища. Вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки.

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і завдання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Вимоги до організації робочого місця. Правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується План ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків.

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

 

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки. Правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи ІІ.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

 

Тема 6. Правила та засоби надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

 

 

 

 

Слюсарні роботи

34

Тема. Слюсарне оброблення і виготовлення деталей. Основи слюсарної справи, найменування слюсарного інструменту, який застосовується.

Загальні відомості про професію.

Загальна характеристика навчального процесу.

Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека. Організація робочого місця. Призначення та види розмічання. Інструмент і матеріали, які
використовуються при розмічанні. Послідовність виконання робіт при
розмічанні. Дефекти при розмічанні та їх попередження. Механізація розмічальних робіт.

Призначення та використання слюсарного рубання. Інструмент, який
використовується при роботі. Вибір інструменту в залежності від характеру
роботи. Послідовність робіт при рубанні, обрубці поверхні, прорубуванні
канавок. Механізація рубання. Дефекти при рубанні та їх попередження. Передові методи рубання.

 

Призначення та використання правки. Обладнання, інструмент та
пристрої, які використовуються для правки. Правка заготовок в холодному та
гарячому стані.

Особливості правки деталей із пластичних та крихких металів.

Дефекти при правці та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при правці металу.

Призначення та використання згинання. Схема згинання. Нейтральна лінія, ділянка розтягу та стиснення, характер деформації на цих ділянках залежно від нейтралі. Розрахунок заготовок для згинання. Згинання труб та інших пустотілих деталей.

Згинання труб із міді та сталі. Дефекти при згинанні та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при згинанні металу.

Різання ножівкою та галузь її використання. Вибір ножівочного полотна залежно від матеріалу, який обробляється. Різання ножівкою металу різного асортименту.

Причини ламання полотна та його зубів, міри попередження.

Різання ручними та важільними ножицями, їх будова та призначення.
Механізація різання.

Різання труб труборізами Механізація та передові методи різання металу.

 

Використання обпилювання металу в слюсарних роботах.

 

Напилки, їх класифікація за профілем, перерізу, насічки та призначення.

Геометричні параметри зубів напилка. Підбір напилків залежно від
величини деталі, призначення, заданої точності, шорсткості обробки.

Поводження з напилками, догляд за ними та зберігання їх.

 Послідовність обробки плоских та криволінійних поверхонь.

 Способи перевірки оброблених поверхонь. Механізація та передові методи обпилювальних робіт.

 

 

Оволодіння будовою та принципами роботи гальмівного обладнання рухомого складу

Гальма рухомого складу

26

Тема. Принцип роботи рухомого складу. Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямо діючи, непрямодіючи, жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. 

Гальмівне обладнання рухомого складу. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема. Пневматична система рухомого складу. Призначення, будова гальмівної магістралі. Елементи магістралі та їх з’єднання. Елементи магістралі та їх з’єднання. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукава. Повітряні резервуари. Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двосторонній натиск гальмівних колодок. Колодочні та дискові гальма. Гальмівні колодки. Елементи передач, важелі та тяги.Будова та принцип дії компресора.

Тема. Будова повітророзподільників  ум.№292, 483-000, 305. Крана машиніста ум. № 394, 395, 254, ЕПК-150 та принцип їх дії. Будова  та принцип дії повітророзподільника ум. № 292. Будова  та принцип дії повітророзподільника ум. №483-000. Будова та принцип дії повітророзподільника ум. № 305.. Будова  та принцип дії крана машиніста ум. № 394. Будова  та принцип дії крана машиніста ум. № 395. Будова  та принцип дії допоміжного крана ум. № 254. Будова  та принцип дії електропневматичного клапана ум. № 150.

Тема.Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання стоп-кранів, кінцевих кранів, з’єднувальних рукавів, повітропроводів,кранів машиніста, компресорів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання стоп-кранів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання кінцевих кранів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання з’єднувальних рукавів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання  повітропроводів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання кранів машиніста. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання повітророзподільників. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання компресорів.

Оволодіння будовою рухомого складу

 

Будова та ремонт рухомого складу

61

Призначення, будова основних вузлів екіпажної частини.

Обслуговування основних вузлів екіпажної частини.

Ремонт екіпажної частини.

Будова основних вузлів рами візка.

Обслуговування основних вузлів рами візка.

Ремонт основних вузлів рами візка.

Будова основних вузлів колісної пари.

Обслуговування основних вузлів колісної пари.

Ремонт основних вузлів колісної пари.

Тематичне оцінювання.

Будова основних вузлів букс.

Обслуговування основних вузлів букс.

Ремонт основних вузлів букс.

Будова основних вузлів запобіжних скоб.

Обслуговування основних вузлів запобіжних скоб.

Ремонт основних вузлів запобіжних скоб.

Будова основних вузлів ресорного підвішування.

Обслуговування основних вузлів ресорного підвішування.

Ремонт основних вузлів ресорного підвішування.

Тематичне оцінювання.

Будова основних вузлів опорно-повертальних пристроїв.

Обслуговування основних вузлів опорно-повертальних пристроїв.

Ремонт основних вузлів опорно-повертальних пристроїв.

Будова основних вузлів рами.

Обслуговування основних вузлів рами.

Ремонт основних вузлів рами.

Будова основних вузлів кузовів вагонного типу.

Обслуговування основних вузлів кузовів вагонного типу.

Ремонт основних вузлів кузовів вагонного типу.

Тематичне оцінювання.

Будова основних вузлів кузовів капотного типу.

Обслуговування основних вузлів кузовів капотного  типу.

Ремонт основних вузлів кузовів капотного типу.

Будова основних вузлів перехідних між секційних площадок.

Обслуговування основних вузлів перехідних між секційних площадок.

Ремонт основних вузлів перехідних між секційних площадок.

Призначення,  основних вузлів двигунів внутрішнього згорання.

Будова основних вузлів двигунів внутрішнього згорання.

Будова основних вузлів  масляної системи.

Обслуговування основних вузлів  масляної системи.

Ремонт основних вузлів  масляної системи.

Будова основних вузлів  водяної системи.

Обслуговування основних вузлів  водяної системи.

Ремонт основних вузлів  водяної системи.

 

Дотримання вимог ПТЕ та інструкцій

Правила технічної експлуатації та інструкції

48

ПТЕ, призначення та зміст. Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту. Загальні положення про габарити. Споруди та пристрої колійного господарства. Колійні та сигнальні знаки. Споруди та пристрої локомотивного та вагонного господарства. Споруди та пристрої станційного господарства. Споруди та пристрої сигналізації, зв’язку та обчислювальної техніки. Інструкція з Сигнали та їх класифікація сигналізації на залізницях України, її значення. Терміни і поняття, що застосовуються в ІС. Класифікація світлофорів. Показання вхідних світлофорів. Показання вхідних світлофорів. Показання маршрутних світлофорів. Показання прохідних світлофорів (п.5.5) ,умовно-дозволяючий сигнал світлофора. Світлофори прикриття та загороджувальні. Попереджувальні та повторювальні світлофори. Локомотивні світлофори. Сигнали огородження. Ручні сигнали. Сигнальні покажчики та знаки. Сигнали, що застосовуються при маневровій роботі. Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць. Звукові сигнали  (п.11), та сигнали тривоги.

 

Матеріалознавство

25

Тема. Основні відомості про структуру, властивості, методи випробування металів і сплавів.

     Сплави, механічна суміш, твердий розчин, хімічна сполука, структура і властивості кожного типу сплаву. Технологічні властивості  металів: ковкість, оброблюваність різанням.

Механічні властивості металів:  пружна та пластична деформація

(поняття про діаграму розтягування  пластичних матеріалів), межа міцності ( відносне подовження ), (відносне звуження); межа витривалості  матеріалу. ( Поняття про способи випробування).

Тема. Найменування та маркування матеріалів

Залізовуглецеві сплави. Сталь, види, класифікація, маркування. Чавун види, класифікація, маркування.

Вплив домішок на властивості чавуну і сталі.

 

Кольорові метали. Види, основні властивості, маркування

Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали.Основні властивості,види. Тема. Види і призначення промивальних і змащувальних рідин. Тема. Провідникові матеріали з малим та великим  питомим опором.

 

Електричні якості матеріалів, електропроникливість та її залежність від температури, механічного навантаження, ступенів деформації; питомий електричний опір та провідність матеріалів.Поняття про електронну провідність; власну та домішкову провідності, діркова провідність, донорні та акцепторні домішки, поняття про р-н перехід та його властивості.

 Тема. Основні властивості діелектриків

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна  (іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектриках. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних втрат. Втрати енергії в діелектриках при постійній і змінній напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні (відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

Теплові параметри діелектриків – температура спалаху парів рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

Основні фізико-хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання ( хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

 

Оволодіння основами галузі залізничного транспорту та метрополітену

 

Технологія галузі

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Тема.Загальні відомості про транспорт, виникнення та розвиток залізничного транспорту. Система управління залізничним транспортом.

Тема.Споруди та пристрої. Габарити Колії та колійне господарство.

Тема. Роздільні пункти і робота станцій. Зупиночні пункти. Зв'язок

Тема. Рухомий склад та електропостачання

Тема. Організація залізничних перевезень і руху поїздів

 

Розуміння та виконання вимог допусків та посадок. Складання вузлів та деталей

Допуски та посадки

 

 

25

Тема. Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів.

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль,мікрометр, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема. Основні відомості про допуски і посадки, квалітети (класи точності)

Відхилення від правильної геометричної форми: округлість, конусність, бочкоподібність, зігнутість, неплощинність.Відхилення взаємного розташування поверхонь: неспіввісність, непаралельність, неперпендикулярність. Допуски та посадки гладких циліндричних спряжень. Найменший і найбільший зазор, натяг. Посадки з зазором, натягом і перехідні.

Розташування полів допуску, основного отвору і валу для спряженої деталі. Поняття про комбіновані посадки.

Посадки переважного застосування. Приклади застосування.Ступені точності кутових розмірів. Гладкі конічні з’єднання. та основні елементи. Конічні з’єднання та їх основні елементи. Схеми конічного з’єднання, залежність між елементами. Допуски та посадки на основні елементи та кутові параметри конічних з’єднань.Посадки гладких конічних з’єднань та їх позначення на кресленнях. Допуски і посадки метричних різьб із зазорами, з натягами та перехідними посадками.Схеми розташування полів допусків метричних різьб для діаметрів болтів та гайок. Контроль різьби та різьбових з’єднань. Калібри для контролю різьби болтів та гайок. Типи шпоночних з’єднань. Допуски і посадки шпоночних з’єднань. Граничні відхилення параметрів шпоночних пазів у з’єднаннях з призматичними та клиновими шпонками. Групи посадок. Основні профілі та елементи прямобічних та евольвентних шліцьових з’єднань. Способи центрування. Рекомендовані поля допусків і посадок шліцьових з’єднань у залежності від способів центрування.
Тема.Контроль шпоночних та шліцьових з’єднань.

Позначення допусків і посадок шпоночних та шліцьових з’єднаньПараметри зубчастих коліс і передач. Допуски зубчастих та черв’ячних передач. Основні елементи зубчастої передачі з евольвентним профілем. Точність і види з’єднань зубчастих і черв’ячних передач. Норми точності.

Засоби вимірювання зубчастих коліс: зубомір – індикаторно-мікрометричний і штангензубомір – для виміру товщини зуба. Зубомір зміщення – для вимірювання положення вихідного контура зубчастого колеса . Биттемір – для виміру радіального биття зубчастого вінця.

Тема. Параметри шорсткості (класи чистоти оброблення)

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні. Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір.Мікрометр, його будова, точність вимірювання, відлік за шкалою мікрометра.Вимірювальні головки з механічною передачею.Індикатор (часового типу), ричажно-зубчасті вимірювальні головки.Устрій та принцип дії мікрометричного нутроміра.Устрій та принцип дії індикаторного нутроміра.Поняття про оптичні, пневматичні і електричні вимірювальні прилади.Похибки під час вимірювання. Їх причини і способи запобігання.

 

 

 

Професійно- практична підготовка:

Виробниче навчання: 258 год

Виробнича практика: 203 год

 

Виробниче навчання

258

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

,

 

Виробнича практика

203

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

 

Професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза» «Помічник машиніста електровоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду

 

Професіно- теоретична підготовка.

 

 

Слюсарні роботи

82

Тема. Призначення та використання клепання. Види клепальних з'єднань.

Вибір матеріалу та розмірів з'єднувальних деталей та характеристика
з'єднання. Інструменти та обладнання для виконання заклепочних з'єднань.
Формування замикаючої головки.

Дефекти заклепочних  з'єднань, міри їх попередження та усунення.

Сутність операції та види робіт, інструмент та пристрої.

Обробка пазів, отворів з плоскими та криволінійними поверхнями з
застосуванням надфілів, обертових напилків, профільних шліфувальних
насадок. Припасування деталей.

Дефекти та засоби попередження при розпилюванні металу.

Процес притирки, досягнення ступеня точності. Абразивні матеріали,
які використовуються для притирки. Притирочні плити та притири.

Способи притирки з застосуванням притиру, притирка деталей одна з
іншою. Особливості притирки конічних поверхонь.

Механізація та передові методи притирочних робіт.

Паяння м'якими та твердими припоями: матеріали, інструменти, пристрої та обладнання; підготовка поверхонь, способи паяння.

Дефекти при паянні та їх попередження.

Тема. Свердління. Види свердлильних верстатів та принцип їх роботи, кріплення патронів та свердел. Будова, види, кути заточування свердел. Процес створення отворів за допомогою свердління на різних площинах.

 

Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова. Пристрої для
свердлильних верстатів.

Свердла, їх види та призначення. Геометричні параметри ріжучої
частини свердла. Вибір свердел.

Вибір раціональних режимів різання по довідникових таблицях та
налагодження станка. Способи установлення та закріплення свердел у ручній дрилі з швидкозажимними свердлильними патронами.

Свердління отворів. Розвертання циліндричних та конічних отворів.
Припуски на розвертання. Режими різання. Дефекти при обробці отворів, їх
попередження. Способи і засоби контролю при обробці отворів. Шляхи
підвищення продуктивності праці при роботі на свердлильному верстаті.

Організація робочого місця та безпека праці при свердлінні,зенкуванні та розвертанні.

Тема. Нарізання різьби. Класифікація різьби, будова та принцип роботи інструментів для нарізання різьби, послідовність визначення діаметрів стержня та отвору для нарізання різьби.

Основні параметри різьби. Гвинтова лінія та її елементи. Профіль різьби, його використання.
Системи різьб. Таблиці різьб.

Інструменти для нарізання зовнішньої різьби, їх конструкція.

Дефекти при нарізуванні зовнішньої різьби, їх причини та
попередження.

Інструменти для нарізування внутрішньої різьби, їх конструкція,
матеріал виготовлення.

Мітчики для нарізування різьби у наскрізних та глухих отворах. Підбір
діаметрів свердел під різьбу по таблицях.

Організація робочого місця та безпека праці при нарізуванні різьби.

Тема. Ремонт деталей. Послідовність ремонту і складання простих вузлів у разі з’єднання болтами і валиками, послідовність застосування основних слюсарних операцій.

  Розбирання і складання простих вузлів і деталей у разі з'єднання болтами і валиками. Підготовка до огляду i ремонту, зачищання забоїн та задирок.

Вали колінчасті рухомого складу – прокручування.

Замки сигнальних ліхтарів – знімання, встановлення.Болти i гайки – прогонка і нарізання різьби.Деталі i вузли – підготовка до огляду i ремонту, зачищання забоїн та задирок.

 Поручні, огорожі, драбини, підніжки, стояки, кронштейни, скоби, підвіски, фланці піщаних труб і сопел пісочниць, кришки відкидні оглядові, труби, сітки, люки, гачки сигнальних ліхтарів, щитки, маслянки – знімання, ремонт, установлення.

Тема. Виготовлення нескладних деталей. Процес виготовлення нескладних деталей.

Виготовлення прокладок.Екрани печей, скоби для кріплення диванів – виготовлення.

Бірки, клапана випускні, щитки захисні – виготовлення повідків.

 

 

 

Допуски та посадки

10

Тема. Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів.

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль,мікрометр, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

 

Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір.Мікрометр, його будова, точність вимірювання, відлік за шкалою мікрометра.Вимірювальні головки з механічною передачею.Індикатор (часового типу), ричажно-зубчасті вимірювальні головки.Устрій та принцип дії мікрометричного нутроміра.Устрій та принцип дії індикаторного нутроміра. Поняття про оптичні, пневматичні і електричні вимірювальні прилади.Похибки під час вимірювання. Їх причини і способи запобігання.

Лабораторно-практична робота Вимірювання деталей штангенциркулем

Лабораторно-практична робота Вимірювання деталей мікрометричними інструментами.

 

 

Матеріалознавство

10

Тема.Залізовуглецеві сплави. Сталь, види, класифікація, маркування. Чавун види, класифікація, маркування.

Вплив домішок на властивості чавуну і сталі.

 

Кольорові метали. Види, основні властивості, маркування

Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали.Основні властивості,види

Тема. Види і призначення промивальних і змащувальних рідин.  Провідникові матеріали з малим та великим  питомим опором.

 

 

 

Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання: 132год

Виробнича практика: 98год

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка за кваліфікацією « Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду»

 

 

Виробниче навчання на виробництві

132

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

Виробнича практики

 

98

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична  підготовка за кваліфікацією «помічник машиніста тепловоза»

 

МШТВ П – помічник машиніста тепловоза

 

220

 

 

 

 

 

МШТВ П –1

 

 

 

120

 

 

 

МШТВ П –1

 

Автогальма

20

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

 

МШТВ П –1

Підготовка тепловоза до роботи і після завершення роботи

Правила технічної експлуатації та інструкції

20

Тема. Інструкція з сигналізації на залізницях України

Сигнали видимі та звукові.  Класифікація світлофорів. Вхідні світлофори. Запрошувальний сигнал. Вихідні світлофори. Маршрутні та прохідні світлофори. Умовно - дозволяючий сигнал світлофора. Світлофор прикриття і загороджувальний. Попереджувальні і повторювальні світлофори. Локомотивні світлофори. Позначення недіючих світлофорів. Сигнали огородження. Постійні сигнали. Тимчасові сигнали.

Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на перегонах. Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на станціях

Огородження рухомого складу на станційних коліях. Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні. Ручні сигнали. Маршрутні покажчики. Стрілочні покажчики. Покажчики гідравлічних колонок. Покажчики перегріву букс.

Покажчики межі блок-ділянок. Покажчики « опусти струмоприймача». Маршрутні покажчики. Стрілочні покажчики. Покажчики гідравлічних колонок. Покажчики перегріву букс.

Покажчики межі блок-ділянок. Покажчики « опусти струмоприймача». Постійні сигнальні знаки. Тимчасові сигнальні знаки. Сигнали, що застосовуються під час маневрової роботи.

Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць. Сигнали тривоги та спеціальні покажчики. Звукові сигнали.

Тема. Правила технічної експлуатації залізниць України.Вступ.

Розділ 1. Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту.

Розділ 2. Загальні положення. Габарит (2.1-2.3, 2.5)

Розділ 7. Споруди та пристрої електропостачання залізниць (7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10)

Розділ 8. Огляд споруд та пристроїв, їх ремонт (8.5-8.6) Розділ 9. Рухомий склад та спеціальний рухомий склад Загальні вимоги

Розділ 10. Колісні пари

Розділ 11. Гальмове обладнання та автозчепний пристрій

  Розділ 12. Технічне обслуговування і  ремонт рухомого складу, в тому числі спеціального рухомого складу

 

МШТВ П –1

Виявлення і усунення несправностей тепловоза. Технічне обслуговування тепловоза.

Екіпіровка тепловоза

Будова і ремонт тепловоза

60

Тема. Будова, технічні характеристики тепловоза. Розташування обладнання тепловозах. Колісна формула тепловоза.

Будова візків. Будова головної рами.

Будова кузова капотного типу.

Будова кузова вагонного типу Будова масляної системи Будова паливної системи Будова водяної системи Будова ударно зчепного пристрою Технічні характеристики вантажних тепловозів.

Тема.Будова, технічні характеристики тепловоза. Будова рами візка.

Будова колісних пар.

Будова ресорного підвішування. Будова букс. Будова запобіжних скоб. Будова опорно-повертальний пристрій Будова пісочної системи.

Будова охолодження тягових машин. Будова пісочної системи.

Система охолодження Будова блоку двигунів внутрішнього згорання Будова шатунно-поршньової групи. Будова циліндрових кришок.

Будова лотка дизеля. Будова повітряних колекторів. Будова редукторів.

Будова електричної передачі постійного струму. Будова електричної передачі змінного струму. Будова гідравлічної передачі. Будова генератора постійного струму

Будова тягових електродвигунів. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова різних видів регулятора напруги. Будова захисної апаратури.

Тема. Електрична принципова схема і пневматична схема тепловоза.

Розміщення апаратури в електроапаратній камері. Принципова електромонтажна схема Принципова напівелектромонтажні схеми. Пневматична схема тепловоза.

МШТВ П –1

Виявлення і усунення несправностей тепловоза. Технічне обслуговування тепловоза.

Екіпіровка тепловоза

Управління та технічне обслуговування тепловоза

20

Тема. Порядок утримання та догляду за локомотивом, способи виявлення та усунення несправностей в роботі електричного, пневматичного та механічного обладнання тепловоза.

Локомотивне господарство. Види локомотивних депо. Обов’язки локомотивної бригади при явці на роботу. Види тяги та порядок обслуговування  ділянок обертання локомотивними бригадами Технічне обслуговування під час приймання тепловозу Огляд екіпажної частини тепловоза. Огляд колісних пар та букс, можливі пошкодження. Обслуговування колісних пар без викочування їх з під тепловоза. Візок тепловоза, огляд та обслуговування рессорного підвішування, тягових двигунів, шкворневого вузла та опорно- повертальних пристроїв. Огляд та перевірка автозчепного пристою Огляд та перевірка пісочної системи

Тема. Інструкція з технічного обслуговування локомотива в процесі експлуатації, загальні положення. Посадові обов’язки локомотивної бригади Обов’язки локомотивної бригади згідно посадової інструкції

Тема. Правила та інструкції з охорони праці при виконанні робіт по технічному  обслуговуванню тепловоза.

Тема. Інструкція з технічного обслуговування локомотива в процесі експлуатації.

Виявлення та оформлення виявлених несправностей тепловоза Порядок приймання тепловоза  згідно посадової інструкції. Порядок приймання тепловоза  згідно посадової інструкції Журнал ТУ-152, порядок його заповнення

Тема. Правила та інструкції з охорони праці в межах робіт, що виконуються. Правила користування засобами індивідуального захисту.

 

 

МШТВ П –2

 

 

100

 

 

Гальма рухомого складу

 

20

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

 

Правила технічної експлуатації та інструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Порядок роботи та експлуатації пристроїв автоматики та зв’язку.

Тема. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

Розділ 1. Рух поїздів при автоматичному блокуванні

 (1.1-1.29, 1.32-1.38)

Розділ 2. Рух поїздів на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією  (2.1, 2.5-2.8, 2.13, 2.14, 2.19)

Розділ 3. Рух поїздів при напівавтоматичному блокуванні (3.1, 3.6-3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22-3.24, 3.26, 3.27)

Розділ 5. Рух поїздів при телефонних засобах зв’язку

(5.1, 5.6-5.8, 5.29, 5.30, 5.32, 5.33)

Розділ 6. Порядок руху поїздів при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку (6.1-6.3, 6.6-6.11, 6.17, 6.18) Розділ 7. Рух відбудовних поїздів (дрезин), пожежних поїздів та допоміжних локомотивів (7.1, 7.2, 7.4, 7.9-7.21)

Розділ 9. Рух поїздів (дрезин) при проведенні робіт на залізничних коліях та спорудах (9.5-9.10, 9.13, 9.16-9.22)

Розділ 10. Приймання та відправлення поїздів (10.8, 10.20, 10.24, 10.28, 10.29-10.37)

Розділ 12. Маневрова робота на станціях

(12.1-12.4, 12.5-12.11, 12.13-12.16, 12.20, 12.24-12.28, 12.31-12.42, 12.45-12.47, 12.50-12.53, 12.56-12.63)

Розділ 13. Порядок видачі попереджень (13.1, 13.6, 13.9-13.14, 13.18-13.20)

Розділ 15. Рух поїздів з розмежуванням часу (15.1-15.4, 15.6-15.8, 15.11-15.13)

Розділ 17. Порядок проведення маневрової роботи, формування та пропуску поїздів з вагонами, завантаженими розрядними вантажами (17.1, 17.5, 17.8, 17.12, 17.20, 17.25, 17.27, 17.30-17.38)

 

 

 

 

Управління та технічне обслуговування тепловоза

 

 

20

 

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно- практична підготовка.

 

Виробниче навчаня: 60год

Виробнича практика: 472год

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка за кваліфікацією «помічник машиніста тепловоза»

 

МШТВ П – помічник машиніста тепловоза

 

 

 

 

 

Виробниче навчання

 

 

 

60

 

Тема 1. Ознайомлення з організацією технічного

 обслуговування і поточного ремонту тепловоза у депо

Первинний інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з розміщенням цехів у депо, їх обладнанням, змістом роботи і взаємодіями.

Ознайомлення з правилами, організацією і технологією ремонту локомотивів.

Ознайомлення з розміщенням протипожежних пристроїв та інвентарю.

Тема 2. Робота в складі комплексної бригади в цеху

          технічного обслуговування тепловозів

Первинний інструктаж з охорони праці.

Робота в складі комплексної бригади з огляду і ремонту локомотива.

Самостійне виконання наступних робіт: регулювання важільної передачі, заміна гальмівних колодок, змащення вузлів, заміна фільтрів системи локомотива або їх очистка, очистка контактів апаратів, заміна щіток електричних машин, перевірка опору ізоляції

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича практика

 

 

 

472

      Тема 1. Ознайомлення з організацією технічного

 обслуговування і поточного ремонту тепловоза у депо

Первинний інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з розміщенням цехів у депо, їх обладнанням, змістом роботи і взаємодіями.

Ознайомлення з правилами, організацією і технологією ремонту локомотивів.

Ознайомлення з розміщенням протипожежних пристроїв та інвентарю.

Тема 2. Робота в складі комплексної бригади в цеху

          технічного обслуговування тепловозів

Первинний інструктаж з охорони праці.

Робота в складі комплексної бригади з огляду і ремонту локомотива.

Самостійне виконання наступних робіт: регулювання важільної передачі, заміна гальмівних колодок, змащення вузлів, заміна фільтрів системи локомотива або їх очистка, очистка контактів апаратів, заміна щіток електричних машин, перевірка опору ізоляції.

Тема  3. Робота в цеху поточного ремонту

Первинний інструктаж з охорони праці.

Участь у наступних роботах: ремонт візків, розбирання кожуха зубчатої передачі, ремонт гальмівного і пневматичного обладнання, ресорного підвішування, привода швидкостеміра, розбирання і збирання автозчепу. Інструктаж з охорони праці за видами робіт.

Ремонт дизеля. Обладнання та пристосування для ремонту дизеля. Послідовність розбирання вузлів дизеля, ремонт та збирання. Регулювання дизеля.

Ремонт масляних насосів. Огляд зубчатих зчеплень, перевірка зазорів у них і розбігу валів. Огляд та ремонт фрикційних муфт.

Ремонт електричного обладнання, види ремонту. Ознайомлення з обладнанням з ремонту електричних машин і апаратів. Перевірка справності електричних апаратів і електричних кіл.

Тема 4. Технічне обслуговування тепловозів та їх екіпіровка

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виконанні робіт з технічного обслуговування і екіпіровки тепловоза.

Виконання робіт з технічного обслуговування тепловозів та їх екіпіровка. Порядки і правила приймання і здавання тепловоза в основному та оборотному локомотивних депо,  а також на станційних коліях.

Технологічний процес  екіпіровки. Постачання тепловозу паливом, мастильним матеріалами, водою та піском.

Тема 5. Технічне обслуговування та догляд

за ходовою частиною

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні ходових частин та автозчепного пристрою тепловозів, організації робочого місця при розбиранні та складанні автозчепу

Виконання робіт з підготовки, перевірки, огляду візків та їх з’єднань, ресорного підвішування, підвішування тягових двигунів, тягових зубчатих редукторів, колісних пар, букс, автозчепного обладнання, пристроїв пісочної системи.

Виявлення неполадок у вузлах і пристроях ходової частини та їх усунення. Підвішування колісних пар. Розбирання і складання механізму автозчепу, заміна клина.

Тема 3. Технічне обслуговування та передрейсова

підготовка тепловоза

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні механічного та гальмівного обладнання тепловозу.

Контроль за роботою механічного обладнання, виявлення та усунення неполадок.

Перевірка гальмівного обладнання та контроль за його роботою. Несправності гальмівних приладів, причини їх виникнення, ознаки та способи усунення.

Дії локомотивної бригади при виході з ладу окремих пристроїв механічного та гальмівного обладнання.

Тема 6. Технічне обслуговування та догляд за електричним обладнанням тепловоза

Інструктаж з безпеки праці при огляді та перевірці електричних машин та апаратів тепловоза.

Огляд і технічне обслуговування електричних апаратів. Перевірка секвенції (послідовності спрацювання електричних апаратів). Огляд і перевірка електричних машин тепловоза. Дії локомотивної бригади при виході з ладу

 електричних машин чи апаратів. Виявлення та усунення неполадок в електричному обладнанні тепловоза.

Тема 7. Виявлення та усунення неполадок в роботі

електричних схем тепловоза

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виявленні неполадок в електричній схемі тепловоза, заміні елементів схеми та збиранні аварійних схем.

Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі електричної схеми. Способи виявлення неполадок. Метод порівняння, послідовного перебору, заміни несправних елементів схеми. Універсальний метод виявлення неполадок і відмов в електричних схемах.

Порядок перевірки опору ізоляції в силовому колі і в колах управління.

Пошук коротких замикань і замикань на корпус .

Дії локомотивної бригади при виникненні пробою на корпус.

Складання типових аварійних електричних схем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно- теоретична підготовка з кваліфікації: «помічник машиніста електровоза»

 

ДСПТО 8311.1. І60048 -2006

 

Код –   8311.1

 

 

 

 

 

Електротехніка з основами промислової електроніки

 

83

Тема.Вступ . Основні поняття про електричне поле та електричні кола Тема.Основні поняття про електричне поле та електричні кола Тема.Електромагнетизм

Тема.Трансформатори Електроприводи Електричні та радіотехнічні вимірювання

Тема.Електровимірювальні прилади Електричні апарати Напівпровідникові прилади Електронні прилади

Тема.Основні відомості про електробезпеку Основні відомості про електробезпеку

 

 

Будова та ремонт електровоза

 

104

 

Тема.Вступ. Загальні відомості про електровози

Тема.Енергопостачання електрифікованих залізниць і депо.

Тема.Загальні відомості

Тема.Рами візків

Тема.Колісні пари електровозів і вагонів

Тема.Буксові вузли електровозів і вагонів

Тема.Ресорне підвішування

Тема.Підвішування тягових двигунів та тягові передачі

Тема.Ударно-зчіпні прилади

Тема.Кузов, опори, вентиляційна система електровоза

Тема.Пісочниці

Тема.Загальні відомості про тягові двигуни

Тема.Електричне гальмування

Тема.Технічна характеристика тягового двигуна

Тема.Якір та щитковій пристрій

Тема.Загальні відомості

Тема.Мотор-вентилятори

Тема.Мотор-компресори

Тема.Генератор управління

Тема.Мотор-генератор (перетворювач)

Тема.Асинхронні двигуни

Тема.Розчіплювач фаз

Тема.Двигуни постійного струму

Тема.Способи перемикання обмоток трансформатора, регулювання швидкості руху електровоза

Тема.Схеми випрямлення змінного струму

Тема.Трансформатори і реактори

Тема.Випрямлячі і випрямляючі установки

Тема.Загальні відомості

Тема.Апаратура силового електричного кола

Тема.Апаратура допоміжного електричного кола

Тема.Апаратура захисту

Тема.Апаратура кола управління

Тема.Акумуляторна батарея

Тема.Вимірювальні прилади

Тема.Загальні відомості про електричні схеми

Тема.Схеми електровозів постійного струму

Тема.Схеми електровозів змінного струму

Тема.Характеристики технічного обслуговуваний та ремонту.Ремонтно-технічна документація

Тема.Методи ремонту електровозів. Дефектоскопія деталей

Тема.Ремонт механічної частини

Тема.Ремонт електричних машин

Тема.Ремонт електричного обладнання

Тема.Ремонт акумуляторних батарей

 

 

 

Основи механіки

13

Тема.Основні відомості з кінематики.

Тема. Основні закони динаміки.

Тема. Робота, пружність, енергія.

 

 

 

Читання креслень

13

Тема. Електричні та кінематичні схеми.

Тема. Читання і виконання креслень та схем з професії.

 

Управління та технічне обслуговування електровоза

78

Тема . Організація праці локомотивних бригад

Основні положення посадової інструкції локомотивної бригади. Інструктивні вказівки з порядку обслуговування електровоза локомотивною бригадою.

Тема . Приймання, огляд і здавання електровоза

Обов'язки і дії локомотивної бригади при прийманні електровоза у депо або пункті обороту. Порядок огляду електровоза при прийманні. Перевірка дії гальм та електрообладнання. Несправності, з якими забороняється приймати електровоз в експлуатацію. Дії локомотивної бригади при виїзді з депо або пункту обороту. Підготовка електровоза до передачі іншій бригаді. Здавання та приймання електровоза на лінії. Охорона праці при здаванні і прийманні електровоза. .

Тема . Сили тяги та гальмування поїзда

Сили, що діють на поїзд. Виникнення сили тяги. Сили опору рухові поїзда. Зчеплення коліс з рейками. Коефіцієнт зчеплення. Наслідок буксування електровоза та запобіжні заходи.

Електромеханічні характеристики тягових двигунів та тягові характеристики електровоза. Види електричного гальмування. Сили, які виникають при електричному гальмуванні та регулювання їх. Одночасна робота пневматичного та електричного гальмування.

Тема . Управління електровозом

Порядок дії локомотивної бригади і дотримування правил охорони праці і безпеки руху поїздів при виїзді з депо, під'їзді до складу поїзда, зчеплення з ним. Дії помічника машиніста електровоза перед відправкою та при відправці поїзда від станції. Нагляд за роботою електровоза і показаннями сигналів під час слідування ділянкою. Обов'язки локомотивної бригади під час ведення поїзда, при зустрічі з зустрічним поїздом, при в'їзді на станцію. Регламент переговорів по радіостанції. Економія електроенергії.

  Порядок дії бригади при зникненні напруги, при пошкодженні контактної мережі, струмоприймачів та іншого дахового обладнання. Дії локомотивної бригади при непередбаченій зупинці поїзда, при зникненні напруги, при пошкодженні контактної мережі, струмоприймачів та іншого дахового обладнання. Охорона праці при виконанні робіт на даху.

Тема . Система організації технічного обслуговування електровозів

Системи обслуговування електровозів локомотивними бригадами. Обов'язки локомотивних бригад. Журнал технічного стану локомотиву. Характеристика технічного обслуговування ТО 1, ТО 2, ТО З, ТО 4, ТО 5. Терміни і норми пробігу електровоза між технічними обслуговуваннями.

Особливості організації технічного обслуговування у зимовий період. Охорона праці при виконання робіт з обслуговування.

Тема . Технічне обслуговування механічної частини

Перевірка технічного стану бандажів, центрів колісних пар, буксових вузлів. Контроль нагрівання букс. Перевірка стану ресорного підвішування, тягової передачі, підвіски тягових двигунів і деталей гальмової важільної передачі та автозчепних пристроїв.Порядок безпечної зміни гальмових колодок, регулювання гальмової важільної передачі, перевірки дії пісочниці та гальм.Нагляд за станом кузова, перехідних площадок, вікон, дверей, драбин, поручнів, вентиляційної системи.Особливості обслуговування механічної частини взимку.

Тема . Технічне обслуговування  тягових двигунів і допоміжних машин

Зовнішній огляд, перевірка надійності закріплення двигунів та машин, щільності колекторних люків, кабелів, патрубків підводу охолоджуючого повітря, кріплення полюсних болтів.Нагляд за чистотою і станом колектора, конусів, щіткових пристроїв, щіток, котушок полюсів. Порядок зміни щіток та ліквідація виявлених дефектів.Особливості догляду за електричними машинами взимку.

Тема . Технічне обслуговування електричного обладнання

Нагляд за даховим обладнанням, апаратами захисту, груповими гальмовими перемикачами, реверсорами, контакторами, струмопровідними та ізоляційними деталями, дротами та перевірка їх роботи. Нагляд за апаратами кіл управління.Перевірка стану та дії пристроїв безпеки.

Тема . Підготовка електровоза до роботи у зимовий період

Підготовка електровоза до експлуатації у  зимових умовах. Особливості роботи і технічне обслуговування електровоза у зимовий період.

 


 

 

 

Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання: 60год

 

Виробниче навчання на підприємстві: 90 год

Виробнича практика: 192 год

помічник машиніста електровоза

 

 

342

 

 

 

Виробниче навчання

 

 

60

 

Тема. Вступ. Безпека праці і пожежна безпека у навчальних майстернях.

Тема. Екскурсія на підприємство роботи . Електрослюсарні роботи. Електромонтажні роботи. Електромонтажні роботи.Виміри.

 

 

 

Виробниче навчання на підприємстві

 

 

90

 

Тема.В Ознайомлення з організацією технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів у депо .

Тема.Робота в складі комплексної бригади в цеху технічного обслуговування локомотивів

Тема.Робота в складі комплексної бригади в цеху технічного обслуговування локомотивів. Робота в цеху поточного ремонту Робота в цехах і майстернях депо

Тема. Екіпіровка локомотива і підготовка до рейсу

 

 

Виробнича практика

 

192

Тема.Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з видами робіт і організацією праці помічника машиніста електровоза

Тема.Самостійне виконання робіт на робочих місцях помічника машиніста електровоза.

 

 

Форма 3

 

ПОГОДЖЕНО

________________________

назва підприємства

________________________

___________ ____________

                            підпис керівника

 

«___» ____________2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

_________  ________________

 

_«___» _____________2018 р.

Освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 

професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2,3 розрядів, помічник машиніста тепловоза

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

ДНЗ «Білопільське ВПУ»

Протокол № 15 від  31_серпня 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної (циклової) комісії викладачів та майстрів виробничого навчання  залізничного профілю

 

Протокол від 31.08.2018р._№ 6

 

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2,3 розрядів, помічник машиніста тепловоза

 

№ з/п

Напрями підготовки

Кількість годин

Всього

Загальнопрофесійний блок,

1-2-й розряд

3-й розряд

Кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

 

 

 

МШТВП-1

 

 

МШТВП-2

 

всього

 

 

Загально-професійна підготовка

36

36

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична підготовка

597

274

100

122

101

223

 

Професійно-практична підготовка

1292

459

268

 

565

565

 

 

Додаткові компетенції

 

29

 

 

10

19

29

5

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

21

7

7

 

 

7

6.

Консультації

100

25

25

 

50

50

7.

Загальний обсяг навчального часу (без п.6)   

1975

776

375

 

 

730

 

 

 

 

 

 

Професія: 7233 «Слюсар з ремонту рухомого складу», 8311 «Помічник машиніста тепловоза»

                 кваліфікація:  Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2 розрядів

 

Загально- професійна підготовка

 

Одиниця модуля

Предмет

Кількість годин

Зміст програми

Загальнопрофесійний блок та слюсар з ремонту рухомого складу 1-2 розряду

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

 

18

 

Тема. Поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку Виробництво - основа життєздатності суспільства. Чинники виробництва, їх види і функції . Економічні потреби та інтереси суспільства. Загальна характеристика ринкової економіки. Ринок, об‘єктивні умови його формування. Закон попиту і пропозиції. Ринковий механізм: сутність і функції.

Тема. Системи підприємництва, підприємство у системі ринкових відносин Сутність підприємництва, його функції та умови існування.  Види і форми організації підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Підприємство: особливості, види, умови функціонування.

Тема.Основи енергоменеджменту. Вступ в енергетичний менеджмент. Енергетичний та екологічний менеджмент, їх зв‘язок. Система енергоменеджмету на виробництві.

Тема.Основи раціонального використання енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності. Використання енергії сонця і вітру. Застосування енергетичної біосировини для енергозабезпечення

 

 

Оволодіння основами трудового законодавства

 

 

Основи трудового законодавства

 

 

 

 

 

 

 

18

Тема. Законодавчо-нормативні документи, які регулюють трудові відносини в УкраїніПринципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю.Україні.

Тема. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин, основні трудові права та обов’язки працівників.

Види робочого часу обумовлені його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття. шкоди заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду. Колективний договір. Поняття та зміст колективного договору, його форма і порядок укладання. Охорона праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, пільги та компенсації за важкі і шкідливі умови праці.

Тема. Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору.

Трудовий договір, його зміст і форми. Умови прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівником.

Тема.Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві

Форми та види соціального захисту працівників підприємства Порядок звільнення працівників.

Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація  зайнятості населення.

 

Професійно-теоретична підготовка

 

Загальнопрофесійний блок та слюсар з ремонту рухомого складу 1-2 розряду

Модуль СРРС – 2 (1-2).1., Модуль СРРС – 2 (1-2).2.

 

 

 

 

 

274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оволодіння будовою рухомого складу

 

 

 

Будова та ремонт рухомого складу

 

84

 

Тема.Призначення, будова основних вузлів екіпажної частини,ремонт та обслуговування.

Тема.Обслуговування основних вузлів екіпажної частини.Ремонт екіпажної частини.

Тема.Будова основних вузлів рами візка, обслуговування та  ремонт.

.Тема.Будова основних вузлів колісної пари,обслуговування  та ремонт.

Тема. Будова основних вузлів букс, обслуговування основних вузлів букс та ремонт

Тема. Будова основних вузлів запобіжних скоб, їх обслуговування .

Тема. Будова основних вузлів ресорного підвішування. Обслуговування основних вузлів ресорного підвішування. Ремонт основних вузлів ресорного підвішування.

Тема. Будова основних вузлів опорно-повертальних пристроїв. Обслуговування основних вузлів опорно-повертальних пристроїв. Ремонт основних вузлів опорно-повертальних пристроїв.

Тема. Будова основних вузлів рами. Обслуговування основних вузлів рами.

Тема. Будова основних вузлів кузовів вагонного типу.Ремонт основних вузлів рами.

Тема.Обслуговування основних вузлів кузовів вагонного типу.  Обслуговування основних вузлів кузовів вагонного типу.

Тема. Будова основних вузлів кузовів капотного типу. Обслуговування основних вузлів кузовів капотного  типу. Ремонт основних вузлів кузовів капотного типу.

Тема. Будова основних вузлів перехідних між секційних площадок. Обслуговування основних вузлів перехідних між секційних площадок. Ремонт основних вузлів перехідних між секційних площадок.

Тема. Призначення,  основних вузлів двигунів внутрішнього згорання. Будова основних вузлів двигунів внутрішнього згорання.

Тема.Будова , ремонт та обслуговування основних вузлів паливної системи

Тема.Будова , ремонт та обслуговування основних вузлів масляної системи

Тема.Будова , ремонт та обслуговування основних вузлів водяної

системи

Тема. Заміна паливних фільтрів грубої очистки.

Заміна масляних фільтрів тонкої очистки. Заміна масляних фільтрів грубої очистки.

Тема.Будова, ремонт та обслуговування автозчепних пристроїв.

Тема. Правила зчеплення та розчеплення трамвайних та тролейбусних вагонів. вагонів.

Тема. Транспортування трамвайних і тролейбусних вагонів буксиром.

Тема. Види ТО та ремонту, необхідність їх проведення .

 

Оволодіння будовою та принципами роботи гальмівного обладнання рухомого складу

Гальма рухомого складу

6

Тема. Розвиток гальмівної техніки.

Тема. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Гальмівні процеси та режими роботи гальм.

Тема. Автоматичні та неавтоматичні, прямо діючи, непрямодіючи, жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. 

Тема. Гальмівне обладнання рухомого складу.

Тема.Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Оволодіння основами галузі залізничного транспорту та метрополітену

 

 

Технологія галузі

6

Тема. Структура управління залізничним транспортом; взаємодія залізничного транспорту з іншими видами транспорту.Види транспорту України, їх роль в народному господарстві. Переваги залізничного транспорту над іншими видами  транспорту.

Тема. Структура управління залізничним транспортом

Тема.. Споруди та пристрої залізничного транспорту. Габарити.

Тема.Основи збереження рухомого складу та його ефективного використання. Призначення та класифікація рухомого складу. Види вантажних та пасажирських вагонів, методи  їх ефективного використання та збереження.

 

Дотримання вимог ПТЕ та інструкцій

Правила технічної експлуатації та інструкції

24

Тема. Інструкція з сигналізації на залізницях України Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять.

 Сигнали видимі та звукові. Класифікація світлофорів.

 Вхідні світлофори. Запрошувальний сигнал.

Вихідні світлофори.

Маршрутні та прохідні світлофори.

Умовно - дозволяючий сигнал світлофора. Світлофор прикриття і загороджувальний. Попереджувальні і повторювальні світлофори. Локомотивні світлофори. Позначення недіючих світлофорів.

Сигнали огородження. Постійні сигнали. Тимчасові сигнали. Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні.

Правила технічної експлуатації залізниць України. Вступ.

.Рухомий склад та спеціальний рухомий склад. Загальні вимоги

 Колісні  пари. Гальмове  обладнання та автозчіпний пристрій.

Технічне обслуговування і ремонт рухомого складу

Тема.Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. Терміни та визначення понять

. Загальні положення про рух потягів.

Рух поїздів при різних засобах сигналізації

Рух відбудовних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу, пожежних та допоміжних локомотивів.

Приймання та відправлення поїздів при різних засобах сигналізації, централізації, блокування.

Маневрова робота на станціях.

 

Дотримання та виконання вимог                  з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці у професійній діяльності. Дотримання правил і норм дій при ліквідації аварій та їхніх наслідків, при наданні долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Охорона праці

30

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці.Вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища. Вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки.

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і завдання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт і надвищою небезпекою.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права  працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок. Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці у галузі. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Вимоги до організації робочого місця. Правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується План ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків.

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

 

Тема 3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Основи електробезпеки. Правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи ІІ.

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.  Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з  переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії, медогляди

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

 

Тема 6. Правила та засоби надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

 

 

 

 

Оволодіння основами матеріалознавства

 

 

Матеріалознавство

 

20

 

 

 

Тема. Основні відомості про структуру, властивості, методи випробування металів і сплавів.

     Сплави, механічна суміш, твердий розчин, хімічна сполука, структура і властивості кожного типу сплаву. Технологічні властивості  металів: ковкість, оброблюваність різанням.

Механічні властивості металів:  пружна та пластична деформація

(поняття про діаграму розтягування  пластичних матеріалів), межа міцності ( відносне подовження ), (відносне звуження); межа витривалості  матеріалу. ( Поняття про способи випробування).

Тема. Найменування та маркування матеріалів

Залізовуглецеві сплави. Сталь, види, класифікація, маркування. Чавун види, класифікація, маркування.

Вплив домішок на властивості чавуну і сталі.

 

Кольорові метали. Види, основні властивості, маркування

Тверді сплави і мінералокерамічні матеріали.Основні властивості,види. Тема. Види і призначе

 

ння промивальних і змащувальних рідин. Тема. Провідникові матеріали з малим та великим  питомим опором.

 

Електричні якості матеріалів, електропроникливість та її залежність від температури, механічного навантаження, ступенів деформації; питомий електричний опір та провідність матеріалів.Поняття про електронну провідність; власну та домішкову провідності, діркова провідність, донорні та акцепторні домішки, поняття про р-н перехід та його властивості.

 Тема. Основні властивості діелектриків

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна  (іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектриках. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних втрат. Втрати енергії в діелектриках при постійній і змінній напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні (відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

Теплові параметри діелектриків – температура спалаху парів рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

Основні фізико-хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання ( хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

 

Оволодіння основами технічного креслення. Дотримуватися вимог технологічної документації, необхідної для виконання слюсарних робіт

Технічне креслення

16

Тема. Типи виробництв та організація виробничих процесів, їх елементи. Поняття конструкторської та технологічної документації. Основні вимоги технологічної документації, необхідної для виконання слюсарних робіт, вимоги до технологічної документації. Призначення, види і застосування креслень у виробництві.

Типи виробництв та організація виробничих процесів, їх елементи. Роль креслення як основного технічного документа на виробництві. Мета уведення ДСТУ, ОСТ, ЕСКД. Види і комплектність конструкторських документів. Поняття про технологічну документацію. Технологічні карти.

Тема. Основи технічного креслення.

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Основний навчальний напис на кресленнях.

            Лінії креслення: назва, співвідношення товщини, основне призначення.

            Масштаби: призначення, ряди, запис.

            Основні відомості про розміри на кресленнях.

            Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

Тема. Геометричні побудови в кресленні.

 

Узагальнення знань учнів геометричних побудов, одержаних в школі.

            Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на равні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів контурах деталей.

            Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження двох паралельних прямих другою кола. Спряження двох  дуг  дугою заданого радіусу.

Тема.Види проекцій

Основні відомості аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях.       Порядок побудови аксонометричничних проекцій деталей.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці.

Тема. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення.

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правило виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів

Тема. Способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення.

   Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях.

   Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекції при виконання креслення.

 

Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх зарисовування.

Техничне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних малюнків.

Тема. Суть стандартизації та взаємозамінності; точність форми деталей, шорсткість поверхонь; квалітети і допуски кутових розмірів, конічних з’єднань та різьби; допуски і посадки підшипників, шпонкових та шліцевих з’єднань.

Суть стандартизації та основні відомості про взаємозаміну. Поняття про стандарт. Технічні вимоги. Категорії та види стандарту. Взаємозаміна: зовнішня і внутрішня. Поверхні: спряжені та неспряжені.

Шорсткість. Позначення шорсткості на кресленнях.

   Відхилення від  форми та розташування поверхонь. Позначення відхилень на кресленні.

квалітети і допуски кутових розмірів, конічних з’єднань та різьби; допуски і посадки підшипників, шпонкових та шліцевих з’єднань.

Позначення допусків на кресленні.

   Тема. Складальне креслення, його призначення.

 

Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позиції і їх нанесення на складальних кресленнях.

               Специфікація. Зміст, зв'язок з номерами позиції, що нанесені на кресленні.

Послідовність читання складальних креслень.

               Умовності і спрощення зображень на кресленнях.

 

 

Розуміння та виконання вимог допусків та посадок. Складання вузлів та деталей

Допуски та технічні вимірювання

24

Тема. Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів.

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль,мікрометр, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

Тема. Основні відомості про допуски і посадки, квалітети (класи точності)

Відхилення від правильної геометричної форми: округлість, конусність, бочкоподібність, зігнутість, неплощинність.Відхилення взаємного розташування поверхонь: неспіввісність, непаралельність, неперпендикулярність. Допуски та посадки гладких циліндричних спряжень. Найменший і найбільший зазор, натяг. Посадки з зазором, натягом і перехідні.

Розташування полів допуску, основного отвору і валу для спряженої деталі. Поняття про комбіновані посадки.

Посадки переважного застосування. Приклади застосування.Ступені точності кутових розмірів. Гладкі конічні з’єднання. та основні елементи. Конічні з’єднання та їх основні елементи. Схеми конічного з’єднання, залежність між елементами. Допуски та посадки на основні елементи та кутові параметри конічних з’єднань.Посадки гладких конічних з’єднань та їх позначення на кресленнях. Допуски і посадки метричних різьб із зазорами, з натягами та перехідними посадками.Схеми розташування полів допусків метричних різьб для діаметрів болтів та гайок. Контроль різьби та різьбових з’єднань. Калібри для контролю різьби болтів та гайок. Типи шпоночних з’єднань. Допуски і посадки шпоночних з’єднань. Граничні відхилення параметрів шпоночних пазів у з’єднаннях з призматичними та клиновими шпонками. Групи посадок. Основні профілі та елементи прямобічних та евольвентних шліцьових з’єднань. Способи центрування. Рекомендовані поля допусків і посадок шліцьових з’єднань у залежності від способів центрування.
Тема.Контроль шпоночних та шліцьових з’єднань.

Позначення допусків і посадок шпоночних та шліцьових з’єднаньПараметри зубчастих коліс і передач. Допуски зубчастих та черв’ячних передач. Основні елементи зубчастої передачі з евольвентним профілем. Точність і види з’єднань зубчастих і черв’ячних передач. Норми точності.

Засоби вимірювання зубчастих коліс: зубомір – індикаторно-мікрометричний і штангензубомір – для виміру товщини зуба. Зубомір зміщення – для вимірювання положення вихідного контура зубчастого колеса . Биттемір – для виміру радіального биття зубчастого вінця.

Тема. Параметри шорсткості (класи чистоти оброблення)

Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні. Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір.Мікрометр, його будова, точність вимірювання, відлік за шкалою мікрометра.Вимірювальні головки з механічною передачею.Індикатор (часового типу), ричажно-зубчасті вимірювальні головки.Устрій та принцип дії мікрометричного нутроміра.Устрій та принцип дії індикаторного нутроміра.Поняття про оптичні, пневматичні і електричні вимірювальні прилади.Похибки під час вимірювання. Їх причини і способи запобігання.

 

Оволодіння основами електротехніки та промислової електроніки

Основи електротехніки

10

 

Тема.Основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує

Тема. Основні поняття про електричне та магнітне поле, електричні кола постійного та змінного струму.

Тема. Основні поняття про хімічні джерела струму, їх будову та принципи дії; класифікація, будова, режими роботи та правила обслуговування тепловозних акумуляторів; 4. Види і методи електричних вимірювань;

Тема. Призначення, будову і принцип дії трансформаторів і дроселів, їх основні параметри.

Тема. Будова та принцип дії машин змінного та постійного струму. Тема.Основні поняття про електротехнічні перетворювачі.

Тема.Призначення і класифікація напівпровідникових приладів

Застосування постійного та змінного струму в роботі рухомого складу.

Тема.Розрахунки простих електричних кіл;складати прості електричні схеми з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням споживачів; використовувати вимірювальні прилади; дотримуватись правил охорони праці при роботі з електроустаткуванням.

Лабораторна робота №1. Розрахунки простих електричних кіл; складати прості електричні схеми з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням споживачів; використовувати вимірювальні прилади; правила охорони праці при роботі з електроустаткування.

 

 

Слюсарне оброблення і виготовлення деталей. Ремонт деталей. Виготовлення нескладних деталей. Свердління. Нарізання різьби

Слюсарна справа

 

54

Тема. Слюсарне оброблення і виготовлення деталей. Основи слюсарної справи, найменування слюсарного інструменту, який застосовується.

Загальні відомості про професію.

Загальна характеристика навчального процесу.

Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека. Організація робочого місця. Призначення та види розмічання. Інструмент і матеріали, які
використовуються при розмічанні. Послідовність виконання робіт при
розмічанні. Дефекти при розмічанні та їх попередження. Механізація розмічальних робіт.

Призначення та використання слюсарного рубання. Інструмент, який
використовується при роботі. Вибір інструменту в залежності від характеру
роботи. Послідовність робіт при рубанні, обрубці поверхні, прорубуванні
канавок. Механізація рубання. Дефекти при рубанні та їх попередження. Передові методи рубання.

 

Призначення та використання правки. Обладнання, інструмент та
пристрої, які використовуються для правки. Правка заготовок в холодному та
гарячому стані.

Особливості правки деталей із пластичних та крихких металів.

Дефекти при правці та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при правці металу.

Призначення та використання згинання. Схема згинання. Нейтральна лінія, ділянка розтягу та стиснення, характер деформації на цих ділянках залежно від нейтралі. Розрахунок заготовок для згинання. Згинання труб та інших пустотілих деталей.

Згинання труб із міді та сталі. Дефекти при згинанні та їх попередження.

Організація робочого місця та безпека праці при згинанні металу.

Різання ножівкою та галузь її використання. Вибір ножівочного полотна залежно від матеріалу, який обробляється. Різання ножівкою металу різного асортименту.

Причини ламання полотна та його зубів, міри попередження.

Різання ручними та важільними ножицями, їх будова та призначення.
Механізація різання.

Різання труб труборізами Механізація та передові методи різання металу.

 

Використання обпилювання металу в слюсарних роботах.

 

Напилки, їх класифікація за профілем, перерізу, насічки та призначення.

Геометричні параметри зубів напилка. Підбір напилків залежно від
величини деталі, призначення, заданої точності, шорсткості обробки.

Поводження з напилками, догляд за ними та зберігання їх.

 Послідовність обробки плоских та криволінійних поверхонь.

 Способи перевірки оброблених поверхонь. Механізація та передові методи обпилювальних робіт.

 

Призначення та використання клепання. Види клепальних з'єднань.

Вибір матеріалу та розмірів з'єднувальних деталей та характеристика
з'єднання. Інструменти та обладнання для виконання заклепочних з'єднань.
Формування замикаючої головки.

Дефекти заклепочних  з'єднань, міри їх попередження та усунення.

Сутність операції та види робіт, інструмент та пристрої.

Обробка пазів, отворів з плоскими та криволінійними поверхнями з
застосуванням надфілів, обертових напилків, профільних шліфувальних
насадок. Припасування деталей.

Дефекти та засоби попередження при розпилюванні металу.

Процес притирки, досягнення ступеня точності. Абразивні матеріали,
які використовуються для притирки. Притирочні плити та притири.

Способи притирки з застосуванням притиру, притирка деталей одна з
іншою. Особливості притирки конічних поверхонь.

Механізація та передові методи притирочних робіт.

Паяння м'якими та твердими припоями: матеріали, інструменти, пристрої та обладнання; підготовка поверхонь, способи паяння.

Дефекти при паянні та їх попередження.

Тема. Свердління. Види свердлильних верстатів та принцип їх роботи, кріплення патронів та свердел. Будова, види, кути заточування свердел. Процес створення отворів за допомогою свердління на різних площинах.

 

Свердлильні верстати, їх типи, призначення, будова. Пристрої для
свердлильних верстатів.

Свердла, їх види та призначення. Геометричні параметри ріжучої
частини свердла. Вибір свердел.

Вибір раціональних режимів різання по довідникових таблицях та
налагодження станка. Способи установлення та закріплення свердел у ручній дрилі з швидкозажимними свердлильними патронами.

Свердління отворів. Розвертання циліндричних та конічних отворів.
Припуски на розвертання. Режими різання. Дефекти при обробці отворів, їх
попередження. Способи і засоби контролю при обробці отворів. Шляхи
підвищення продуктивності праці при роботі на свердлильному верстаті.

Організація робочого місця та безпека праці при свердлінні,зенкуванні та розвертанні.

Тема. Нарізання різьби. Класифікація різьби, будова та принцип роботи інструментів для нарізання різьби, послідовність визначення діаметрів стержня та отвору для нарізання різьби.

Основні параметри різьби. Гвинтова лінія та її елементи. Профіль різьби, його використання.
Системи різьб. Таблиці різьб.

Інструменти для нарізання зовнішньої різьби, їх конструкція.

Дефекти при нарізуванні зовнішньої різьби, їх причини та
попередження.

Інструменти для нарізування внутрішньої різьби, їх конструкція,
матеріал виготовлення.

Мітчики для нарізування різьби у наскрізних та глухих отворах. Підбір
діаметрів свердел під різьбу по таблицях.

Організація робочого місця та безпека праці при нарізуванні різьби.

Тема. Ремонт деталей. Послідовність ремонту і складання простих вузлів у разі з’єднання болтами і валиками, послідовність застосування основних слюсарних операцій.

  Розбирання і складання простих вузлів і деталей у разі з'єднання болтами і валиками. Підготовка до огляду i ремонту, зачищання забоїн та задирок.

Вали колінчасті рухомого складу – прокручування.

Замки сигнальних ліхтарів – знімання, встановлення.Болти i гайки – прогонка і нарізання різьби.Деталі i вузли – підготовка до огляду i ремонту, зачищання забоїн та задирок.

 Поручні, огорожі, драбини, підніжки, стояки, кронштейни, скоби, підвіски, фланці піщаних труб і сопел пісочниць, кришки відкидні оглядові, труби, сітки, люки, гачки сигнальних ліхтарів, щитки, маслянки – знімання, ремонт, установлення.

Тема. Виготовлення нескладних деталей. Процес виготовлення нескладних деталей.

Виготовлення прокладок.Екрани печей, скоби для кріплення диванів – виготовлення.

Бірки, клапана випускні, щитки захисні – виготовлення повідків.

 

 

 

Професійно-практична підготовка

 

 

Виробниче навчання в майстерні

144

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

,

 

 

Виробниче навчання на виробництві

42

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

Виробнича практика

273

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

Професійно-теоретична  підготовка за кваліфікацією «Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду»

 

Модуль СРРС – 3.1. , Слюсарні роботипідвищеної складності

Модуль СРРС – 3.2.

Виконання операцій з вузлами та частинами рухомого складу

 

100

 

 

СРРС – 3.2.1 Розбирання частин рухомого складу

СРРС – 3.2.2 Ремонт вузлів та частин рухомого складу

СРРС – 3.2.4 Ремонт та обслуговування електрообладнання рухомого складу

Будова та ремонт рухомого складу

60

Тема. Будова, призначення основних вузлів об’єктів рухомого складу, які ремонтуються.

Призначення, будова основних вузлів екіпажної частини. Призначення, будова основних вузлів візків рухомого складу. Призначення, будова основних вузлів рами візка. Призначення, будова основних вузлів колісної пари. Призначення, будова основних вузлів ресорного підвішування. Призначення, будова основних вузлів букс. Призначення, будова основних вузлів запобіжних скоб. Призначення, будова основних вузлів опорно-повертальних пристроїв. Призначення, будова основних вузлів рами. Призначення, будова основних вузлів кузовів. Призначення, будова основних вузлів перехідних між секційних площадок. Призначення, будова основних вузлів допоміжного обладнання.

Тема. Будова, та взаємодія основних вузлів об’єктів рухомого складу, які ремонтуються.

 Будова, та взаємодія основних вузлів системи охолодження тягових машин. Будова, та взаємодія основних вузлів паливної системи.

Будова, та взаємодія основних вузлів пісочної системи. Будова, та взаємодія основних вузлів паливної системи. Будова, та взаємодія основних вузлів  масляної системи. Будова, та взаємодія основних вузлів  водяної системи. Будова, та взаємодія основних вузлів пожежної системи. Будова, та взаємодія основних вузлів гідравлічної системи. Будова, та взаємодія основних вузлів пневматичної системи.

Тема. Види з’єднань деталей і вузлів.

 Види з’єднання зубчастих передач. Види з’єднання редукторів. Види з’єднання фрикційних передач. Види з’єднання карданних валів. Види з’єднання муфт. Види з’єднання осей.

Види з’єднання ланцюгових передач. Види з’єднання ланцюгових передач.

Види з’єднання блоку дизелів. Види з’єднання шатунно-поршневих груп

Види з’єднання циліндрових кришок.

Види з’єднання електродвигунів з редукторами колісних пар. Види з’єднання екіпажної частини з рамою кузова. Види з’єднання автозчепу.

 Тема.Будова електричних машин, апаратів та електричних з’єднань; будова акумуляторних батарей.

Будова генератора постійного струму. Будова тягових електродвигунів. Будова допоміжних електричних машин. Будова збуджувачів. Будова підзбуджувачів. Будова допоміжних генераторів.

Будова електродвигунів приводів насосів. Будова апаратів дистанційної дії. Будова електропневматичних контакторів. Будова різних видів реле. Будова регуляторів напруги. Будова захисної апаратури. Будова різних видів запобіжників. Будова електровимірювальних пристроїв. Будова різних видів розеток. Будова кислотних акумуляторів. Будова лужних акумуляторів.

Модуль СРРС – 3.3. Пневматична система.

СРРС – 3.3.1- СРРС – 3.3.3

Монтаж та демонтаж приладів пневматичної системи Ремонт обладнання пневматичної системи Перевірка дії пневматичного устаткування

Гальма рухомого складу

30

Тема. Принцип роботи рухомого складу. Розвиток гальмівної техніки. Гальмівні сили. Класифікація гальм. Гальмівні процеси та режими роботи гальм. Автоматичні та неавтоматичні, прямо діючи, непрямодіючи, жорсткі, напівжорсткі та м’які гальма. 

Гальмівне обладнання рухомого складу. Види гальмівних приладів, їх призначення та розташування на рухомому складі.

Тема. Пневматична система рухомого складу. Призначення, будова гальмівної магістралі. Елементи магістралі та їх з’єднання. Елементи магістралі та їх з’єднання. Кінцеві та роз’єднувальні крани, з’єднувальні повітряні рукава. Повітряні резервуари. Призначення та види гальмівних важільних передач. Односторонній та двосторонній натиск гальмівних колодок. Колодочні та дискові гальма. Гальмівні колодки. Елементи передач, важелі та тяги.Будова та принцип дії компресора.

Тема. Будова повітророзподільників  ум.№292, 483-000, 305. Крана машиніста ум. № 394, 395, 254, ЕПК-150 та принцип їх дії. Будова  та принцип дії повітророзподільника ум. № 292. Будова  та принцип дії повітророзподільника ум. №483-000. Будова та принцип дії повітророзподільника ум. № 305.. Будова  та принцип дії крана машиніста ум. № 394. Будова  та принцип дії крана машиніста ум. № 395. Будова  та принцип дії допоміжного крана ум. № 254. Будова  та принцип дії електропневматичного клапана ум. № 150.

Тема.Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання стоп-кранів, кінцевих кранів, з’єднувальних рукавів, повітропроводів,кранів машиніста, компресорів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання стоп-кранів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання кінцевих кранів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання з’єднувальних рукавів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання  повітропроводів. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання кранів машиніста. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання повітророзподільників. Будова стендів для перевірки дії пневматичного обладнання компресорів.

СРРС – 3.2.3 З'єднання вузлів

СРРС – 3.2.5 Регулювання та випробування механізмів

Допуски та технічні вимірювання

10

Тема. Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів.

Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним інструментом: штангенциркуль,мікрометр, різьбомір, нутромір, кутомір та інші.

 

Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір.Мікрометр, його будова, точність вимірювання, відлік за шкалою мікрометра.Вимірювальні головки з механічною передачею.Індикатор (часового типу), ричажно-зубчасті вимірювальні головки.Устрій та принцип дії мікрометричного нутроміра.Устрій та принцип дії індикаторного нутроміра. Поняття про оптичні, пневматичні і електричні вимірювальні прилади.Похибки під час вимірювання. Їх причини і способи запобігання.

Лабораторно-практична робота Вимірювання деталей штангенциркулем

Лабораторно-практична робота Вимірювання деталей мікрометричними інструментами.

 

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка за кваліфікацією « Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду»

 

 

Виробниче навчання на виробництві

30

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

Виробнича практики

 

238

Тема 1. Вступне заняття

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення з організацією робочого місця та правилами внутрішнього розпорядку при роботі.

Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Забезпечення безпечних умов праці – необхідні умови виконання виробничих планів та завдань. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки.

Причини пожеж в учбових приміщеннях. Заходи попередження пожеж. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Правила поведінки при пожежі, виклик пожежної команди.

Тема 2. Екскурсія на підприємство

Загальна характеристика підприємства. Структура підприємства (загальні та допоміжні цехи, інженерні служби). Підприємницький план, план економічного та соціального розвитку. Ознайомлення з історією та традиціями підприємства. Ознайомлення з професією та місцем роботи, де будуть працювати після навчання. Система підготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Роль робітничого колективу та суспільних організацій за якість своєї роботи. Ознайомлення з роботою цехів, де будуть працювати після навчання.

Тема 3. Площинне розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Підготовка площини для розмічання. Вправи з нанесення паралельних та перпендикулярних рисок. Нанесення рисок під заданим кутом. Побудування геометричних фігур та радіусних кривих. Керніння. Розмічання контурів деталей по шаблонах. Заточення та заправлення кернера та рисувалки.

Тема 4. Випрямлення та згинання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Правка смугової сталі на плиті та зогнутих на ребро.

Правка круглого стального прута на плиті та з використанням призм.

Правка профільного матеріалу.

Згинання смугової сталі під заданий кут. Гнуття в лещатах та пристосуваннях.

Тема 5. Рубання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Положення корпусу і ніг.

Нанесення кистьових, ліктьових та плечових ударів.

Рубання листової сталі на рівні губок лещат.

Вирубання на плиті заготовок по розміточних рисках.

Рубання широких поверхонь. Вирубання крейцмейселем пазів по розміточних рисках. Зрубування з поверхні слою металу після попереднього прорубування канавок.

Заточування інструменту.

Тема 6. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Встановлення полотна в рамку ножівки. Вправи з постановки корпусу робітника та з держання ножівки. Різання по лініям ножівкою з поворотом та без повороту полотна.

Різання листового металу ручними ножицями. Різання металу на важільних ножицях.

Різання труб труборізом.

Тема 7. Обпилювання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та з безпеки праці.

Вправи з тримання напилка та балансування.

Вправи з постановки корпусу, ніг та руху напилка при обпилюванні.

Обпилювання поверхонь з перевіркою площини лекальною лінійкою.

Обпилювання під кутом 90° з перевіркою кутником.

Обпилювання паралельних поверхонь з перевіркою штангенциркулем та кутником.

Обпилювання криволінійних поверхонь з перевіркою радіусоміром та по шаблону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійно-теоретична  підготовка за кваліфікацією «помічник машиніста тепловоза»

 

МШТВ П – помічник машиніста тепловоза

 

252

 

 

 

 

 

МШТВ П –1

 

 

 

122

 

 

 

МШТВ П –1

 

Правила технічної експлуатації та інструкції

40

Тема. Інструкція з сигналізації на залізницях України

Сигнали видимі та звукові.  Класифікація світлофорів. Вхідні світлофори. Запрошувальний сигнал. Вихідні світлофори. Маршрутні та прохідні світлофори. Умовно - дозволяючий сигнал світлофора. Світлофор прикриття і загороджувальний. Попереджувальні і повторювальні світлофори. Локомотивні світлофори. Позначення недіючих світлофорів. Сигнали огородження. Постійні сигнали. Тимчасові сигнали.

Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на перегонах. Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на станціях

Огородження рухомого складу на станційних коліях. Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні. Ручні сигнали. Маршрутні покажчики. Стрілочні покажчики. Покажчики гідравлічних колонок. Покажчики перегріву букс.

Покажчики межі блок-ділянок. Покажчики « опусти струмоприймача». Маршрутні покажчики. Стрілочні покажчики. Покажчики гідравлічних колонок. Покажчики перегріву букс.

Покажчики межі блок-ділянок. Покажчики « опусти струмоприймача». Постійні сигнальні знаки. Тимчасові сигнальні знаки. Сигнали, що застосовуються під час маневрової роботи.

Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць. Сигнали тривоги та спеціальні покажчики. Звукові сигнали.

Тема. Правила технічної експлуатації залізниць України.Вступ.

Розділ 1. Загальні обов’язки працівників залізничного транспорту.

Розділ 2. Загальні положення. Габарит (2.1-2.3, 2.5)

Розділ 7. Споруди та пристрої електропостачання залізниць (7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10)

Розділ 8. Огляд споруд та пристроїв, їх ремонт (8.5-8.6) Розділ 9. Рухомий склад та спеціальний рухомий склад Загальні вимоги

Розділ 10. Колісні пари

Розділ 11. Гальмове обладнання та автозчепний пристрій

  Розділ 12. Технічне обслуговування і  ремонт рухомого складу, в тому числі спеціального рухомого складу

 

МШТВ П –1

Підготовка тепловоза до роботи і після завершення роботи

Управління тепловоза

38

Тема. Порядок утримання та догляду за локомотивом, способи виявлення та усунення несправностей в роботі електричного, пневматичного та механічного обладнання тепловоза.

Локомотивне господарство. Види локомотивних депо. Обов’язки локомотивної бригади при явці на роботу. Види тяги та порядок обслуговування  ділянок обертання локомотивними бригадами Технічне обслуговування під час приймання тепловозу Огляд екіпажної частини тепловоза. Огляд колісних пар та букс, можливі пошкодження. Обслуговування колісних пар без викочування їх з під тепловоза. Візок тепловоза, огляд та обслуговування рессорного підвішування, тягових двигунів, шкворневого вузла та опорно- повертальних пристроїв. Огляд та перевірка автозчепного пристою Огляд та перевірка пісочної системи

Тема. Інструкція з технічного обслуговування локомотива в процесі експлуатації, загальні положення. Посадові обов’язки локомотивної бригади Обов’язки локомотивної бригади згідно посадової інструкції

Тема. Правила та інструкції з охорони праці при виконанні робіт по технічному  обслуговуванню тепловоза.

Тема. Інструкція з технічного обслуговування локомотива в процесі експлуатації.

Виявлення та оформлення виявлених несправностей тепловоза Порядок приймання тепловоза  згідно посадової інструкції. Порядок приймання тепловоза  згідно посадової інструкції Журнал ТУ-152, порядок його заповнення

Тема. Правила та інструкції з охорони праці в межах робіт, що виконуються. Правила користування засобами індивідуального захисту.

 

МШТВ П –1

Виявлення і усунення несправностей тепловоза. Технічне обслуговування тепловоза.

Екіпіровка тепловоза

Будова тепловоза

24

Тема. Будова, технічні характеристики тепловоза. Розташування обладнання тепловозах. Колісна формула тепловоза.

Будова візків. Будова головної рами.

Будова кузова капотного типу.

Будова кузова вагонного типу Будова масляної системи Будова паливної системи Будова водяної системи Будова ударно зчепного пристрою Технічні характеристики вантажних тепловозів.

Тема.Будова, технічні характеристики тепловоза. Будова рами візка.

Будова колісних пар.

Будова ресорного підвішування. Будова букс. Будова запобіжних скоб. Будова опорно-повертальний пристрій Будова пісочної системи.

Будова охолодження тягових машин. Будова пісочної системи.

Система охолодження Будова блоку двигунів внутрішнього згорання Будова шатунно-поршньової групи. Будова циліндрових кришок.

Будова лотка дизеля. Будова повітряних колекторів. Будова редукторів.

Будова електричної передачі постійного струму. Будова електричної передачі змінного струму. Будова гідравлічної передачі. Будова генератора постійного струму

Будова тягових електродвигунів. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова різних видів регулятора напруги. Будова захисної апаратури.

Тема. Електрична принципова схема і пневматична схема тепловоза.

Розміщення апаратури в електроапаратній камері. Принципова електромонтажна схема Принципова напівелектромонтажні схеми. Пневматична схема тепловоза.

МШТВ П –1

Виявлення і усунення несправностей тепловоза. Технічне обслуговування тепловоза.

Екіпіровка тепловоза

Автогальма

20

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

МШТВ П –2

 

 

101

 

 

Правила технічної експлуатації та інструкції

 

35

Тема. Порядок роботи та експлуатації пристроїв автоматики та зв’язку.

Тема. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

Розділ 1. Рух поїздів при автоматичному блокуванні

 (1.1-1.29, 1.32-1.38)

Розділ 2. Рух поїздів на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією  (2.1, 2.5-2.8, 2.13, 2.14, 2.19)

Розділ 3. Рух поїздів при напівавтоматичному блокуванні (3.1, 3.6-3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.22-3.24, 3.26, 3.27)

Розділ 5. Рух поїздів при телефонних засобах зв’язку

(5.1, 5.6-5.8, 5.29, 5.30, 5.32, 5.33)

Розділ 6. Порядок руху поїздів при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку (6.1-6.3, 6.6-6.11, 6.17, 6.18) Розділ 7. Рух відбудовних поїздів (дрезин), пожежних поїздів та допоміжних локомотивів (7.1, 7.2, 7.4, 7.9-7.21)

Розділ 9. Рух поїздів (дрезин) при проведенні робіт на залізничних коліях та спорудах (9.5-9.10, 9.13, 9.16-9.22)

Розділ 10. Приймання та відправлення поїздів (10.8, 10.20, 10.24, 10.28, 10.29-10.37)

Розділ 12. Маневрова робота на станціях

(12.1-12.4, 12.5-12.11, 12.13-12.16, 12.20, 12.24-12.28, 12.31-12.42, 12.45-12.47, 12.50-12.53, 12.56-12.63)

Розділ 13. Порядок видачі попереджень (13.1, 13.6, 13.9-13.14, 13.18-13.20)

Розділ 15. Рух поїздів з розмежуванням часу (15.1-15.4, 15.6-15.8, 15.11-15.13)

Розділ 17. Порядок проведення маневрової роботи, формування та пропуску поїздів з вагонами, завантаженими розрядними вантажами (17.1, 17.5, 17.8, 17.12, 17.20, 17.25, 17.27, 17.30-17.38)

 

 

 

Управління тепловоза

20

Тема. Порядок утримання та догляду за локомотивом, способи виявлення та усунення несправностей в роботі електричного, пневматичного та механічного обладнання тепловоза. Паливна система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження паливної апаратури.

Масляна система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження масляної апаратури апаратури.

 Водяна система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження водяної апаратури.

Масляна  система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження масляної апаратури. Масляна  система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження масляної апаратури.

Можливі неполадки агрегатів наддува та їх виявлення Умови роботи електричного обладнання тепловозів, аналіз пошкоджень, їх причин та наслідків. Умови роботи електричного обладнання тепловозів, аналіз пошкоджень, їх причин та наслідків.

Контроль стану тягових електричних машин, огляд при прийманні тепловоза. Догляд, обслуговування та контроль стану допоміжних електричних машин. Можливі неполадки, їх ознаки та дії локомотивної бригади при псуванні допоміжних електромашин. Можливі несправності схеми руху тепловоза, їх причини, ознаки, методи пошуку. Дії локомотивної бригади щодо забезпечення роботи тепловоза в режимі тяги Дії локомотивної бригади при спрацюванні апаратів захисту.

 

 

 

Будова тепловоза

24

Тема.Будова, технічні характеристики тепловоза. Будова рами візка.

Будова колісних пар.

Будова ресорного підвішування. Будова букс. Будова запобіжних скоб. Будова опорно-повертальний пристрій Будова пісочної системи.

Будова охолодження тягових машин. Будова пісочної системи.

Система охолодження Будова блоку двигунів внутрішнього згорання Будова шатунно-поршньової групи. Будова циліндрових кришок.

Будова лотка дизеля. Будова повітряних колекторів. Будова редукторів.

Будова електричної передачі постійного струму. Будова електричної передачі змінного струму. Будова гідравлічної передачі. Будова генератора постійного струму

Будова тягових електродвигунів. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин. Будова збуджувачів, підзбуджувачів, допоміжних машин.

Будова різних видів регулятора напруги. Будова захисної апаратури.

 

 

Автогальма

22

Тема.Будова гальм та технологія керування ними Класифікація гальмівного устаткування за призначенням. Розташування та призначення гальмівних приладів на локомотиві. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Лабораторно практична робота№1 Перевірка правильності включення гальмівних приладів тепловозів. Регулятори тиску компресорів на тепловозах.

Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт. Лабораторно практична робота№2. Перевірка подачі компресора та дії регулятора тиску.

Будова та призначення кранів в кабіні  машиніста Призначення, будова крана блокування гальм, крана подвійної тяги, комбінованого крана.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі. Лабораторно практична робота №3 Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма. Лабораторно практична робота №4    Перевірка та регулювання крана машиніста. Лабораторно практична робота №5  Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Автостоп, вимірювач швидкості та автоматична локомотивна сигналізація. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації. Лабораторно практична робота №6   Розшифрування стрічок вимірювання швидкості, параметри запису локомотивної сигналізації.

Тема.Правила зчеплення та відчеплення рухомого складу. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, пункт4.(1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4)

 

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка за кваліфікацією «помічник машиніста тепловоза»

 

МШТВ П – помічник машиніста тепловоза

 

565

 

 

 

Виробниче навчання на виробництві

 

 

12

 

Тема 1. Ознайомлення з організацією технічного

 обслуговування і поточного ремонту тепловоза у депо

Первинний інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з розміщенням цехів у депо, їх обладнанням, змістом роботи і взаємодіями.

Ознайомлення з правилами, організацією і технологією ремонту локомотивів.

Ознайомлення з розміщенням протипожежних пристроїв та інвентарю.

Тема 2. Робота в складі комплексної бригади в цеху

          технічного обслуговування тепловозів

Первинний інструктаж з охорони праці.

Робота в складі комплексної бригади з огляду і ремонту локомотива.

Самостійне виконання наступних робіт: регулювання важільної передачі, заміна гальмівних колодок, змащення вузлів, заміна фільтрів системи локомотива або їх очистка, очистка контактів апаратів, заміна щіток електричних машин, перевірка опору ізоляції

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича практика

 

553

      Тема 1. Ознайомлення з організацією технічного

 обслуговування і поточного ремонту тепловоза у депо

Первинний інструктаж з охорони праці.

Ознайомлення з розміщенням цехів у депо, їх обладнанням, змістом роботи і взаємодіями.

Ознайомлення з правилами, організацією і технологією ремонту локомотивів.

Ознайомлення з розміщенням протипожежних пристроїв та інвентарю.

Тема 2. Робота в складі комплексної бригади в цеху

          технічного обслуговування тепловозів

Первинний інструктаж з охорони праці.

Робота в складі комплексної бригади з огляду і ремонту локомотива.

Самостійне виконання наступних робіт: регулювання важільної передачі, заміна гальмівних колодок, змащення вузлів, заміна фільтрів системи локомотива або їх очистка, очистка контактів апаратів, заміна щіток електричних машин, перевірка опору ізоляції.

Тема  3. Робота в цеху поточного ремонту

Первинний інструктаж з охорони праці.

Участь у наступних роботах: ремонт візків, розбирання кожуха зубчатої передачі, ремонт гальмівного і пневматичного обладнання, ресорного підвішування, привода швидкостеміра, розбирання і збирання автозчепу. Інструктаж з охорони праці за видами робіт.

Ремонт дизеля. Обладнання та пристосування для ремонту дизеля. Послідовність розбирання вузлів дизеля, ремонт та збирання. Регулювання дизеля.

Ремонт масляних насосів. Огляд зубчатих зчеплень, перевірка зазорів у них і розбігу валів. Огляд та ремонт фрикційних муфт.

Ремонт електричного обладнання, види ремонту. Ознайомлення з обладнанням з ремонту електричних машин і апаратів. Перевірка справності електричних апаратів і електричних кіл.

Тема 4. Технічне обслуговування тепловозів та їх екіпіровка

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виконанні робіт з технічного обслуговування і екіпіровки тепловоза.

Виконання робіт з технічного обслуговування тепловозів та їх екіпіровка. Порядки і правила приймання і здавання тепловоза в основному та оборотному локомотивних депо,  а також на станційних коліях.

Технологічний процес  екіпіровки. Постачання тепловозу паливом, мастильним матеріалами, водою та піском.

Тема 5. Технічне обслуговування та догляд

за ходовою частиною

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні ходових частин та автозчепного пристрою тепловозів, організації робочого місця при розбиранні та складанні автозчепу

Виконання робіт з підготовки, перевірки, огляду візків та їх з’єднань, ресорного підвішування, підвішування тягових двигунів, тягових зубчатих редукторів, колісних пар, букс, автозчепного обладнання, пристроїв пісочної системи.

Виявлення неполадок у вузлах і пристроях ходової частини та їх усунення. Підвішування колісних пар. Розбирання і складання механізму автозчепу, заміна клина.

Тема 3. Технічне обслуговування та передрейсова

підготовка тепловоза

Інструктаж з безпеки праці при перевірці та обслуговуванні механічного та гальмівного обладнання тепловозу.

Контроль за роботою механічного обладнання, виявлення та усунення неполадок.

Перевірка гальмівного обладнання та контроль за його роботою. Несправності гальмівних приладів, причини їх виникнення, ознаки та способи усунення.

Дії локомотивної бригади при виході з ладу окремих пристроїв механічного та гальмівного обладнання.

Тема 6. Технічне обслуговування та догляд за електричним обладнанням тепловоза

Інструктаж з безпеки праці при огляді та перевірці електричних машин та апаратів тепловоза.

Огляд і технічне обслуговування електричних апаратів. Перевірка секвенції (послідовності спрацювання електричних апаратів). Огляд і перевірка електричних машин тепловоза. Дії локомотивної бригади при виході з ладу

 електричних машин чи апаратів. Виявлення та усунення неполадок в електричному обладнанні тепловоза.

Тема 7. Виявлення та усунення неполадок в роботі

електричних схем тепловоза

Інструктаж з організації робочого місця і безпеки праці при виявленні неполадок в електричній схемі тепловоза, заміні елементів схеми та збиранні аварійних схем.

Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі електричної схеми. Способи виявлення неполадок. Метод порівняння, послідовного перебору, заміни несправних елементів схеми. Універсальний метод виявлення неполадок і відмов в електричних схемах.

Порядок перевірки опору ізоляції в силовому колі і в колах управління.

Пошук коротких замикань і замикань на корпус .

Дії локомотивної бригади при виникненні пробою на корпус.

Складання типових аварійних електричних схем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові компетентності

 

 

МШТВ П –1

 

Психологія та етика ділових відносин

10

Тема 1. Значення знань з психології в процесі роботи з людьми.

Тема 2. Психічні процеси і стани, їх вплив на діяльність залізничника Поняття про психічні явища, їх роль у роботі залізничника. Розпізнавання емоційних станів людини.

Тема3. Індивідуальні психологічні властивості особистості.

Поняття про темперамент та його види. Вплив темпераменту на роботу залізничника. Поняття про характер. Основні риси характеру. Поняття про здібності. Вимоги до професійних здібностей працівника залізничного транспорту.

Тема 4. Психологія діяльності та праці.

Праця як основна форма діяльності людини.Поняття про діяльність та класифікація видів діяльності. Психологія праці. Залежність ефективності праці залізничника від психологічних умов трудової діяльності.

МШТВ П –2

 

Психологія та етика ділових відносин

 

 

 

 

19

 

Тема 1. Спілкування як засіб комунікативного зв’язку

Поняття про спілкування. Види та засоби спілкування. Роль мови у встановленні контактів. Вербальні і невербальні контакти.

Тема 2. Особливості спілкування в роботі залізничника.

Психологія поведінки залізничника в процесі спілкування. Культура спілкування залізничника в колективі, його адаптація до умов праці. Практична робота №1. Техніка ведення короткої розмови. Прийоми спілкування. Формування відкритих питань.

Тема 3. Емоційні стани та темперамент людини. Пізнавальні процеси, вольові та емоційні стани людини.Залежність рис характеру від темпераменту людини. Психологія діяльності та праці залізничника.

 Тема 4. Особливості спілкування на залізничному транспорті. Поняття про мовну поведінку працівника залізничного транспорту. Регламент переговорів та дій машиніста та помічника машиніста тепловоза при виконанні поїзної та маневрової роботи. Порядок переговорів і дій при відправленні поїзда зі станції. Практична робота №1 Складання  приблизного переліку регламентів переговорів про приготування маршрутів.

Практична робота №2. Регламент переговорів між машиністом локомотива і його помічником. Шляхи вдосконалення професійних здібностей.

Оволодіння професійною майстерністю.

Тема 5. Конфліктні відносини. Психологія стосунків у колективі.

Поняття про конфлікт. Способи розвитку конфліктів.

Види, причини та наслідки конфліктів.Способи вирішення та подолання конфліктних ситуацій. Професійна мораль та професійна етика на залізничному транспорті. Вимогливість до себе як вияв самоповаги